Studie vrouw en ambt in het licht van kerkelijke eenheid

In het ND van dinsdag 23 april was te lezen dat de uitkomst inzake ambt en vrouw anders komt te liggen als je daar vanuit een nieuwe invalshoek naar kijkt. Meewarige blikken kreeg het kerkgenootschap van de GKv al eerder omdat zij maar weer eens een studie liet verrichten naar ambt en vrouw: welk nieuw licht zal dát op de zaak werpen?

Ondanks een felle protestactie van vorig jaar in de GKv inzake vrouw en ambt lijkt het toch vooral een kwestie van tijd voordat die kerken de Bijbel zo gaan lezen dat vrouwen tot ieder kerkelijk ambt kunnen worden toegelaten. Zij het op diverse manieren: een bonte stoet van vrijzinnige tot en met Schriftgetrouwe protestantse kerken bewandelde dit pad al eerder. In plaats van voor de zoveelste keer te herhalen hoe serieus je de Bijbel neemt, maak je jezelf dan ook geloofwaardiger als je toegeeft dat je een probleem hebt met je verhouding tot die Bijbel; welke plek de Bijbel inneemt. Het blijkt steeds duidelijker te gaan om de Bijbel zoals wij die lezen, gelezen hebben of zullen lezen.

Ook in dit opzicht is oecumenisch perspectief van groot belang. Wat brengen onze nieuwe perspectieven ons als dat tot onderlinge verwijdering leidt, in bestaande kerkverbanden en daarbuiten? Om twee redenen is hierbij vooral te denken aan de relatie tot de Rooms-Katholieke  Kerk. In de eerste plaats vanwege haar ervaring in het geloofsleven met de Bijbel en de traditie. In de tweede plaats vanwege het grote verschil in haar leer dat vrouwen niet tot priester gewijd mogen worden en datgene wat veel rooms-katholieke gelovigen daarvan vinden. Daar zit nogal wat ruimte tussen. Laten wij van onze kant de oecumenische daad bij het woord voegen en juist tijdens het (studie)proces inzake vrouw en ambt vragen om deskundige meelezers vanuit rooms-katholieke zijde. Het onderwerp is het meer dan waard. Terecht wordt in de krant van 23 april verwezen naar relationele aspecten. De Schepper maakte de vrouw zo dat zij, als zij tot haar recht komt, heel haar omgeving in bloei zet. Dat is altijd goed voor de kerk. Zeker nu.

ND maandag 29 april 2013

Zie hierover ook verwar onzekerheid niet met zwakheid (ND 2014).

Zie paus was populair bij protestanten (in NRC) en spreken in licht kerkelijke eenheid (in ND) inzake oecumenisch perspectief; rondom aftreden paus Benedictus XVI. Voor het kerkelijk gesprek over identiteitszaken, zie “kerkstichting zorgt voor spannende vragen”.

1 thought on “Studie vrouw en ambt in het licht van kerkelijke eenheid

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.