Wat een klacht onthult van Gods aanwezigheid. Preek Psalm 42

Na Psalm 41 (vorige week) vandaag Psalm 42 centraal. Opnieuw een klacht. Een intensivering van Psalm 41. Wie goed luistert ontdekt iets bijzonders over de manier waarop God zich laat kennen. De eredienst is een gezamenlijke (zomer)dienst met de Zuidhovenkerk (CGK). Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Een klacht met een getuigenis.
Vorige week luisterden we naar Psalm 41.[i] Aan de ene kant is er sprake van een opeenstapeling van moeite en tegenslag. Dat gaat van ziekte tot aan een vriend die zich als een vijand opstelt. Aan de andere kant is er een geloofsbelijdenis dat God zal helpen. En Psalm 41 sluit af met een lofzang Continue reading

De klacht en de kracht van Psalm 41. Preek Psalm 41

Een opeenstapeling van ellende. Een geloofsbelijdenis, een lofzang en een kreet om perspectief. Psalm 41 heeft het allemaal. Wat betekent dit opvallende lied?

Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Psalm 41; een lied vol ellende.
Je hebt vast wel eens een dag gehad waarop het allemaal wat tegenzat. Dat je bijvoorbeeld te laat opstaat, vervolgens naar je werk gaat maar in de file komt en op je werk – door alle haast – ook nog eens je koffie omgooit. En dat is dan nog maar klein leed. Ingrijpend is het als je een tijd lang te maken krijgt met tegenslag. In ziekte of overlijden. Of iets anders ingrijpends. Wat doe je dan?

Stapel ellende.
Psalm 41 gaat over een situatie waarin de moeilijkheden zich opstapelen. Er is weinig Continue reading

Door de doop één met Christus. Preek Galaten 3:27.

In een eredienst waarin de heilige doop wordt bediend, staan we stil bij Galaten 3:27. Dopen is bekleed worden met Christus. Wat bedoelt Paulus daarmee?

Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Inclusief evangelie.
Drie weken geleden – tijdens het kampeerweekend – luisterden we naar Galaten 3:28. Daar staat dat er geen Joden of Grieken, slaven of vrije mensen, mannen of vrouwen zijn; we zijn één in Christus.[i] In Jezus doen verschillen er niet (langer) toe. Na afloop van de dienst kwam er een gemeentelid naar me toe. Ze zei: ‘vandaag gaat het in onze maatschappij veel over inclusiviteit; dat je elkaar niet Continue reading

Wees oprecht in het omgaan met elkaar. Preek Jakobus 2:1-13

Vandaag worden er nieuwe ambtsdragers bevestigd. Met het oog op een bijdrage (gebed) van de diakenen staan we stil bij een paar verzen uit Jakobus’ brief. Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Geen voortrekkerij of discriminatie.
Op deze feestelijke zondag ontvangen we nieuwe ouderlingen en een nieuwe diaken. Vorig jaar hebben we in een eredienst stilgestaan bij het werk van de diakenen.[i] In deze dienst willen de diakenen (mede) voorgaan in het gebed om zo te laten zien op welke manier de diaconie functioneert. In de verkondiging bereiden we ons voor op het gebed. We luisteren naar Jakobus. Jakobus zegt dat je in de gemeente van Jezus niet mag discrimineren/voortrekken. Iemand die Continue reading

Eén in Christus Jezus. Hagepreek Galaten 3:28

We hebben dit weekend gemeentekampeerweekend. De eredienst vindt plaats op de camping en wordt (live) gestreamd zodat gemeenteleden de dienst ook mee kunnen vieren in de Kandelaarkerk of thuis/elders. We zijn een in de Heer (Galaten 3:28).

Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Gods onvoorwaardelijke liefde maakt alles nieuw.
Als het Nederlands elftal speelt staan alle Nederlanders achter Oranje. Dan maakt het even niet uit of je voor Ajax of Feyenoord bent, D66 stemt of CU, directeur bent van een groot bedrijf of een opleiding volgt. We – niet-voetballiefhebbers uitgezonderd – staan als een blok achter ons team.

Heb je gehoord wat Paulus zegt? Hij heeft het ook over eenheid. Maar dan geen menselijke eenheid maar eenheid die God geeft. Eenheid in Jezus.

Paulus zegt iets wat in die tijd heel opmerkelijk Continue reading

God geeft zich door zijn Geest – zoals beloofd. Pinksterpreek Galaten 3:2-14

Dit jaar Pinksteren eens niet vanuit Handelingen 2 – waar over de komst van de Geest wordt gesproken. Pinksteren vanuit Galaten 3 werpt verrassend licht op de zaak.

Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldlitu

rgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Pinksteren brengt tot aanbidding.
Wereldwijd vieren christenen vandaag Pinksterfeest. God zelf bezielt zijn mensen! Zo gaat God alles gereedmaken voor zijn grote dag, de dag van Jezus.

Soms hoor je christenen zeggen dat ze de Geest vaag Continue reading

Een blik achter de schermen. Hemelvaart met Openbaring 12

Openbaring 12 vat het geloof ten aanzien van Jezus kort en bondig samen. Zo krijg je zicht op de betekenis van Hemelvaart. Bij Kerst heb ik ook gepreekt over Openbaring 12. Zie die preek voor de algemene uitleg over dat hoofdstuk en voetnoot xiii van die preek voor de plek van dit hoofdstuk in de omliggende hoofdstukken.

Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Open dag in de hemel.
Ben je wel eens op een open dag geweest? Bij een groot bedrijf of bij het leger ofzo. Zo’n open dag is een unieke kans om alles van dichtbij te bekijken. Je mag op plekken komen die normaal voor het publiek gesloten Continue reading

Met de paplepel ingegoten – een bewuste keuze? Jeugddienst 2 Timoteüs 1:1-10

Hieronder de preektekst in een jeugddienst. Een groep jongeren heeft de dienst mede voorbereid en participeert op verschillende manieren in de dienst. Het (door de jongeren gekozen) thema : is het geloof met de paplepel ingegoten of is het een bewuste keuze?

Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

1         Wat je kunt leren van Timo.
Dit is Tim. Timo – zeggen sommigen. Je kent hem uit de Bijbel als Timoteüs. Vandaag gebruiken wij zijn Nederlandse naam. Tim komt uit (het huidige) Turkije (Handelingen 16:1). Timo’s vader is een Griek en zijn moeder is een gelovige Continue reading

Een Bijbelse scheldpartij – alles uit de kast om te focussen op Jezus. Preek Galaten 3:1-5.

Het is even schrikken. Paulus gaat de kerken in Galatie adresseren en begint daarmee door hen uit te schelden. Verwacht je dat in de Bijbel? Wat betekent dit gedeelte?

‘Galaten’ – zegt Paulus (Galaten 3:1). Duidt dit op etniciteit (Kelten) en is dat een argument voor de zogenaamde Noordhypothese (en late datering van Galaten)? Zie bij voetnoot i hieronder voor een korte positiebepaling.[i] 

Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Evangelie op maat.
Ben jij wel eens uitgescholden? Wat deed dat met je? De een heeft een harde huid. Een ander is kwetsbaar. Maar prettig is het nooit om uitgescholden te worden. Zeker niet door iemand die veel om jou geeft. Dat komt echt aan.

In hoofdstuk 3 van de Galatenbrief gaat Paulus zeggen waar het hem om gaat. Nadat hij kort heeft weergegeven wat hij tijdens een Continue reading

Met Christus gekruisigd: ikzelf leef niet meer maar Christus leeft in mij. Preek Galaten 2:19&20

Bij het luisteren naar Galaten zijn we aangekomen bij de meest ontroerende zinnen van de brief. Een zeer fanatieke Farizeeër die de ‘sekte’ van de Weg vervolgde verklaart zijn liefde aan Jezus. En hoe! Wat betekenen deze verzen voor jou en mij?

Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Liefdestaal.
Vandaag luisteren we naar de meest ontroerende zin uit de brief aan de Galaten. Je weet: Paulus is die fanatieke Farizeeër (Galaten 1:13-15).[i] Hij hoort bij de harde kern. Alles voor God en zijn heiligheid. Alles stipt volgens Gods wet. Daarom vervolgt Paulus de mensen die een gekruisigde Messias vereren. Jezus kán de Messias niet zijn. Want de Schrift zegt dat wie aan een paal hangt door God vervloekt is (cf. Galaten 3:13).[ii] Uitroeien die sekte van de Weg.

En dan dat hemelse Continue reading