Trouw, wijsheid en macht van de Drie-ene God. Overzicht bij een prekenserie over het evangelie van Matteüs.

Vanaf augustus 2019 tot en met juli 2021 hebben we als gemeente van de Kandelaarkerk naar evangelist Matteüs geluisterd. Eerst nog in afwisseling of in combinatie met het luisteren naar Ezechiël.[i] En toen Corona kwam zijn we gaan luisteren naar de (crisis)Psalmen 42/43-49 van de Korachieten.[ii] En er hebben, uiteraard, ook wel eens andere Bijbelboeken op het preekrooster gestaan. In totaal heb ik in de afgelopen twee jaar vijfenvijftig Matteüs-preken gehouden.[iii]

Het is nu tijd om de balans op te maken. Ik zie drie kernthema’s in Matteüs: trouw, wijsheid en macht. Deze kernthema’s houdt Matteüs bijeen door het grote Continue reading

Ruimte om te leven uit Jezus’ macht. Preek Matteüs 28:16-20.

Matteüs sluit zijn evangelie kort en zeer explosief af. Een groot geloofsgeheim valt ons op twee manieren ten deel. En het slot nodigt uit om weer bij het begin van het evangelie te gaan lezen. In de liturgie bezingen we God Drie-eenheid (Matteüs 28:19).

Ter afsluiting van het luisteren (in twee jaar tijd) naar Matteüs zingen we het lied ‘Alles voor Hem’ (Sela). In dat lied komen kernthema’s van Matteüs (macht, wijsheid) en het slot van Matteüs’ evangelie (‘Ik ben erbij’) samen. Je kunt de preek ook beluisteren via mijn podcast.

Gemeente van de Heer

1.     Schitterend slotakkoord.
Soms zie je een schitterend doelpunt bij voetbal. En in de herhaling valt nog beter op hoe mooi die goal is. Het doelpunt begint ergens achterin en loopt via veel schijven/spelers om, tenslotte, prachtig te worden afgerond. Je gaat het mooie doelpunt nog meer bewonderen.

Kort en explosief.
Het slot van het evangelie van Matteüs lijkt op zo’n mooi doelpunt. Matteüs schrijft een opvallend kort slot van zijn evangelie. De verhalen die Lukas en Johannes vertellen van Pasen en de dagen daarna heeft Matteüs niet. Matteüs noteert geen Continue reading

Wat je aandacht geeft groeit. Preek over de gelijkenis van de mens en zijn akker uit Matteüs 13:24-43.

Jezus vertelt in de gelijkenis van de zaaier, de akker en het onkruid een alledaags verhaal. Toch is er onbegrip. Dat blijkt uit de vraag die Jezus’ discipelen stellen (vers 36). Juist deze vraag laat goed zien dat de gelijkenis een bijzonder doel heeft. Na bijna twee seizoenen preken uit het evangelie van Matteüs is te zeggen dat de gelijkenis het hele evangelie in een notendop is. Enkele bijzonderheden werk ik uit in voetnoten (vooral v, xxviii en xxx). Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Veelzeggende gelijkenis uit Matteüs 13.
Toen ik op de middelbare school zat deed ik ’s zomers vakantiewerk. Een keer was het onze taak om onkruid en gewas dat niet goed was eruit te halen. Na een uur hadden we al heel wat verzameld. Toen kwam de opzichter. Hij kwam checken wat wij van het land hadden gehaald. Inderdaad: onkruid en gewas dat niet goed was. Maar het bleek dat we per ongeluk ook goed gewas mee hadden genomen. De opzichter was daar minder enthousiast over. Continue reading

Ook de Dood wordt een halt toegeroepen. Preek Matteüs 9:18-34.

Als de dood komt houdt alles op. Dat merk je aan een hooggeplaatst man; Jaïrus. Hij smeekt Jezus om het leven van zijn dochter. Terwijl ze op weg zijn naar Jaïrus’ huis, komt er iemand tussendoor. Een vrouw die niet echt aan leven toekomt. Jezus treedt helend en genezend op. Tot over de grens van de dood. Wat betekent dit onvoorstelbare evangelie?

Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst. (In voetnoot xvi aandacht voor twee bijzonderheden in de tekst).

Gemeente van de Heer

1         Een uitzonderlijk groot wonder.
Als de dood komt houdt alles op. Dat merk je als je iemand verliest van wie je houdt. Je partner, een vriend(in), je ouder(s) of je kind. Je voelt dat als je zelf ernstig ziek wordt of in een levensbedreigende situatie terecht komt. Wij, mensen, zijn sterfelijk. De Bijbel noemt de dood een vijand; de laatste vijand die vernietigd zal worden (1 Korintiërs 15:26 en 51-57, zie Psalm 110).[i]

Groot geloof.
Hoe vreselijk de dood is lees je in Matteüs 9. Jaïrus heeft een belangrijke functie in de synagoge maar hij vergeet zijn stand-verschil met die ‘gewone’ Jezus uit dat nietszeggende Kafarnaüm.[ii] Hij gooit Continue reading

Leven in alle volheid. Hagepreek duurzaamheid, Johannes 10:10

We hebben dit weekend gemeentekampeerweekend. Daarbij hoort een Hagepreek. Veel gemeenteleden zijn op de camping. De dienst wordt gebeamd en gestreamd zodat de dienst ook thuis/elders mee te vieren is. Thema: duurzaamheid. Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         De herder die leven geeft.
Jezus zegt dat hij is gekomen om ons het leven te geven (Johannes 10:10). Leven in overvloed (Statenvertaling). Leven in al zijn volheid (Nieuwe Bijbelvertaling). Waar de evangelisten Matteüs, Marcus en Lucas spreken over ‘het koninkrijk Continue reading

Jezus’ (vol)macht om zonden te vergeven. Preek Matteüs 9:1-8

Het evangelie van Matteüs brengt weer iets nieuws ter sprake. Jezus claimt zonden te vergeven. Hierover ontstaat grote consternatie; Jezus zou godslasterlijke, blasfemische dingen zeggen. Wij kunnen ons de ophef misschien maar lastig voorstellen. Toch is wat Jezus zegt en doet van belang. Dat blijkt bijvoorbeeld in deze dienst waarin de heilige doop tweemaal wordt bediend. Hieronder een voorbeeldliturgie. Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast

Voor het eerst in de eredienst gebruik ik de NBV21 (herziening van de Nieuwe Bijbelvertaling 2004). Zie voetnoot x waar ik deze keuze toelicht. 

Gemeente van de Heer

1         Jezus’ autoriteit/macht.
Macht of autoriteit is een beladen woord. Denk aan president Loekasjenko van Wit-Rusland. Hij slaat demonstraties met harde hand neer. Laatst dwong hij zelfs een vliegtuig te landen om een journalist op te kunnen pakken. Wit-Rusland wordt een autoritair regime genoemd. En daarmee willen wij in het vrije Westen niets te maken hebben. Maar goed: ook bij ons kan het fout gaan als het om macht of autoriteit gaat (Toeslagenaffaire e.a.).

Ik begin met het woord autoriteit/macht omdat dat een belangrijk woord is in Continue reading

Jezus leert dat je elkaar nodig hebt. Preek 1 Korintiërs 12 over diaconaal gemeentezijn

Vandaag staan we in het bijzonder stil bij het werk van de diakenen. Met de woorden van 1 Korintiërs  12: Jezus’ gemeente is een lichaam. De dienst is voorbereid met en door de diakenen van de gemeente. Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Aan Jezus’ tafel leer je naar de ander om te zien.
Vandaag staat het werk van de diakenen centraal. Beter gezegd: we staan erbij stil dat we een diaconale gemeente te zijn. Met de woorden van 1 Korintiërs 12: we zijn een lichaam. Zoals lichaamsdelen elkaar nodig hebben zo is iedereen en iedere gave nodig om gemeente te zijn in Jezus’ naam.

Avondmaal.
Bedankt, zussen en broers diakenen, dat jullie met het idee kwamen om tijdens een eredienst stil te staan bij jullie werk. Niet voor niets hebben we ervoor gekozen om dat vandaag te doen. We vieren het heilig Continue reading

Hoe God bij mensen woont. Pinksterpreek Efeze 2:22.

Op het Pinksterfeest zijn Jezus’ volgelingen in extase (Handelingen). Efeze 2 beschrijft van grotere (tijds)afstand wat Pinksteren betekent. En dan nog hoor je de extase uit Handelingen 2 terug. Het is ook allemaal niet te bevatten. De Geest neemt gelovigen in beslag. Dat gebeurt tot op de dag van vandaag, zo horen we van opmerkelijke getuigenissen.

Hieronder de preektekst en een voorbeeldliturgie. Je kunt de preek ook beluisteren via mijn podcast.

Gemeente van de Heer

1         Wereldwijd Pinksterfeest.
Over heel de wereld is het vandaag Pinksterfeest. Het graf kon Jezus niet vasthouden (Handelingen 2:24-32). Pogingen om de waarheid van Pasen met een leugen verdraaien, zijn mislukt (Matteüs 28:11-15).[i] Jezus lééft – en wij met hem. Hemelvaart is dat Jezus verheven is boven alle krachten en machten (Efeze 1:21).[ii] Zo wordt de kerk, Jezus’ gemeente, op Pinksteren een gebouw waarin God door zijn Geest woont (Efeze 2:22).

Catechisatie en belijdenis.
Pinksterfeest laat zien dat God goed en trouw is. Zijn werk in Jezus is niet Continue reading

Exclusief evangelie. Preek Matteüs 8:18-22

‘Volg mij, laat de doden hun doden begraven.’ Dat (ant)woord geeft Jezus aan een leerling die hem wil volgen maar eerst, plichtsgetrouw, zijn vader wil begraven. Hoe kan Jezus dit zeggen? En wat bedoelt Jezus als hij zegt geen vaste woon- of verblijfplaats te hebben? Lees de preektekst hieronder of beluister de preek via  mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Onverwachte en snoeiharde (ant)woorden.
Stel je voor dat je vlak voor een belangrijk moment staat. Je hebt een afspraak die je niet mag missen. Een sollicitatie of een bruiloft. Of denk aan iets verdrietigs maar wel belangrijks; een begrafenis van iemand waar je veel van hield. Wat zou je tegenhouden om bij zo’n belangrijke gebeurtenis aanwezig te zijn? Niets toch? Wat er ook gebeurt: je bent er. 

Geen vaste plek.
We hebben net een kort stukje gelezen uit het evangelie van Matteüs. Een kort maar heftig stukje. Een Schriftgeleerde wil mee met Jezus. Jezus geeft een onverwacht antwoord. Jezus zegt dat hij geen (vaste) plek Continue reading

Heb oog voor de Macht die ertoe doet. Hemelvaartspreek Efeze 1:20 en 21.

Paulus plaats Hemelvaart in het perspectief van Pasen. Hemelvaart is een feest van goddelijke kracht en macht. Bij het woord ‘macht’ gaan er bij ons al snel alarmbellen af (Toeslagenaffaire). Toch is het vandaag echt feest. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst. We bidden en collecteren vandaag voor het door Corona zwaar getroffen India. Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast.

Gemeente van de Heer

1         Feest van goddelijke kracht en macht.
Hemelvaartsdag is de kroningsdag van onze Heer Jezus. En daarmee ook onze kroningsdag. Het is vandaag een groot en belangrijk feest. Fijn dat je vandaag meeviert, gemeente.

Paulus plaats Hemelvaart in een lijn met Pasen (Efeze 1:20). Jezus is opgestaan uit de dood (Pasen) en zit aan Gods rechterhand (Hemelvaart). Dat is een ereplaats en een machtspositie (cf. Psalm 110[i]). Jezus is hoog verheven; boven alle hemelse vorsten, alle machten en krachten en elke naam die Continue reading