God creëert ruimte

Een reactie van Matthijs Haak op ‘Kerstdruk’ van Han van der Horst
——————————

‘Kerstmis geeft je de kans de ijdelheid en het eigen gelijk even terzijde te schuiven om de hoop een kans te geven’. Met deze prachtzin besluit Han van der Horst zijn eerlijke, kritische en uitdagende beschouwing over Kerst.

De titel ‘kerstdruk’ maakte in ieder geval gelijk wat bij me los, zij het anders dan de manier waarop Van der Horst erover spreekt. Mijn eerste Kerst als predikant zal ik niet snel Continue reading

Kerstdruk. Kerstbeleving van Han van der Horst

We leven in de tijd van advent. Nog even en het is Kerst: voor de één een prachtig feest, een ander heeft er weinig mee of voelt zelfs wat aversie. Dat laatste kun je tegenkomen bij mensen in je omgeving die niet (meer) geloven. Hoe beleven zij Kerst, wat betekent Kerst voor hen? In deze bijdrage komen achtereenvolgens twee mensen aan het woord: iemand die het geloof is kwijtgeraakt en een vrijgemaakte dominee.

Han van der Horst, historicus en babyboomer, groeide op met het christelijk geloof maar raakte die overtuiging al vroeg kwijt. Over zijn levensbeschouwelijke roots kan dus geen enkel misverstand bestaan. Hij is auteur van onder andere De mooiste Jaren van Nederland 1950-2000  en Nederland, de vaderlandse Geschiedenis van de Prehistorie tot nu.

Van der Horst vertelt in zijn bijdrage dat het feit dat hij zijn christelijke levensovertuiging kwijtgeraakt is niet betekent dat Kerst hem koud laat. Met behulp van een bekend kerstgedicht legt hij uit waarom onze cultuur volgens hem ver afstaat van het evangelie van de geboorte van Jezus, veel verder dan de cultuur van Continue reading

Vertrouwend bidden als gemeente. Gemeentegebed in de kerk van Delfshaven

Bidden kan soms best moeilijk zijn. Je bidt gauw steeds (voor) dezelfde dingen of zonder er goed bij stil te staan. Jezus heeft iets bijzonders gezegd over bidden. ‘Trek je in je huis terug, sluit de deur en jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen’ (Mat.6:6). Uit Jezus’ woorden spreekt vertrouwen. God is ‘in het verborgene’. Dat wil zeggen: Hij weet echt wel Continue reading

Noord-Irak en Syrië even veilig als Nederland

Kun je je er iets bij voorstellen: dat het in Noord-Irak en Syrië even veilig is als in Nederland? Laten we eerlijk zijn. Dat kunnen wij niet. Dagelijks worden we geconfronteerd met vreselijke beelden uit die regio. En nu een bondgenootschap van veel landen een aanvalsplan tegen IS aan het smeden is, klinken er twee soorten geluiden. Aan de ene kant de realiteit dat het een heel lang gevecht zal worden. Aan de andere kant het doemscenario dat dit ingrijpen de situatie op langere termijn alleen maar Continue reading

Catechismusgebruik 4.0 Drievoudig pleidooi voor hergebruik

Nieuwe wijn hoort in nieuwe zakken, zegt Jezus in Matteüs 9. In dit nummer betrekken we deze woorden op het leven van de gemeente. Ik wil me speciaal richten op het gebruik van de catechismus in onze erediensten. Kort gezegd is de vraag: heeft de leer van dat boek een ‘nieuwe zak’ nodig of hebben we ‘nieuwe wijn’ nodig?

In het nadenken over de plek van de catechismus sluit ik aan bij De Reformatie van 20 september jl.. Daarin ging het uitgebreid over de vraag of en zo ja hoe je dat leerboek kunt gebruiken. Het onderwerp roept heel wat op; dat merk je aan Continue reading

Sterven en levensperspectief. Achtergronden bij het euthanasiebeleid in Nederland

Als het leven zwaarder wordt of de wereld waarin je leeft steeds kleiner, kan een verlangen ontstaan naar het einde. In Nederland is het als lichamelijke of psychische ziekte het leven ondraaglijk maakt onder strikte voorwaarden toegestaan om dat einde te bespoedigen maar van tijd tot tijd laait het debat erover weer op.

Begin van dit jaar werd er in Nederland weer eens heftig gediscussieerd over euthanasie. Directe aanleiding was onenigheid over de euthanasie op een 35-jarige psychiatrische patiënte en het euthanasieverzoek van een eenzame, depressieve maar lichamelijke gezonde ambtenaar die tegen zijn pensioenleeftijd kwam. Van diverse kanten werd er geprotesteerd toen deze gevallen publiek werden. Is dit werkelijk wat we Continue reading

Spreken over Gods oordeel – zachtmoedig en met respect

Hieronder de reactie van dr. Koert van Bekkum op mijn artikel spreken over Gods oordeel begint bij de gekruisigde Jezus.

Ds. Matthijs Haak reageert op de studiedag ‘De God van het Oude Testament’ van de onderzoeksgroep van de systematici en de Bijbelwetenschappers aan de TU Apeldoorn en de TU Kampen. Hij waardeert hoe de onderzoekers de Bijbel proberen te laten uitpraten. Tegelijk heeft hij vragen. We leven in een multireligieuze wereld. Buiten én binnen de kerk is veel verzet tegen Bijbelpassages die spreken over Gods woede. Komt het dan niet aan op maximale helderheid? Moeten we niet vooral spreken over wie God is in Jezus Christus, in plaats van te beginnen bij een abstracte term als ‘De God van het Oude Testament’?

Ik kan hier alleen maar Continue reading

Spreken over Gods oordeel begint bij de gekruisigde Jezus

In april van dit jaar was de film Noah te zien in de Nederlandse bioscopen. Die film riep niet alleen veel op omdat hij nogal afwijkt van wat de Bijbel over Noach en de zondvloed vertelt. Velen vonden de film vooral heel heftig omdat je zo intens geconfronteerd wordt met Gods oordeel: is God werkelijk zo dat Hij mensen en masse laat verdrinken? Wie is deze God?

In dit artikel wil ik stilstaan bij Gods oordeel, en dan vooral bij ons spreken daarover. Ik doe dit omdat het onderwerp me de afgelopen jaren verschillende keren heeft beziggehouden. Prekend over het Oude Testament kom je soms bij zulke ingrijpende teksten uit dat de rillingen Continue reading

Genadefundamentalisme. De kerk in het rapport van het SCP

Eind april publiceerde het Sociaal en Cultureel Planbureau een rapport met als titel ‘Geloven binnen en buiten verband. Godsdienstige ontwikkelingen in Nederland.’ De inhoud van dit rapport leidde tot heel wat discussie en gesprek. In dit artikel wil ik naar aanleiding van dit rapport en de reacties daarop twee dingen naar voren halen.

Gesprek
Het eerste punt dringt zich zo automatisch aan je op dat je het bijna over het hoofd zou zien. Dat betreft de manier waarop ons land omgaat met Continue reading

Geschonden bestaan. De Christelijke Dogmatiek over zonde, kwaad en de duivel

Een poos geleden las ik een bericht dat me pijnlijk trof: een echtpaar op leeftijd stapt in de auto en rijdt doelbewust het water in, de dood tegemoet. Even daarvoor was het stel als gevolg van de financiële crisis het huis uitgezet. Crisis krijgt een intriest gezicht. Hoe komen mensen zover?

Deze mensen hebben besloten tot deze daad. Dat is duidelijk. Zij zijn, om het met de Christelijke Dogmatiek van Van den Brink en Van der Kooi te zeggen, ‘antwoordelijke’ wezens (pag. 305). Tegelijk is er zoveel meer Continue reading