About Matthijs Haak

Pastor/predikant Kandelaarkerk, Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Dordrecht. Steeds meer overtuigd dat Jezus het is; hem volgen geeft de juiste orde. Email: dordtsedominee@kpnmail.nl. Twitter: @Dordtsedominee.

Waar komt het op aan voor de kerk? Bijdrage in “Niet zonder elkaar” bij fusie NGK

In mei jl. zijn de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) en Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) samengegaan als fusiekerk Nederlandse Gereformeerde Kerken (NGK).

Bij die gelegenheid is het boek Niet zonder elkaar (Buijten & Schipperheijn Motief. Amsterdam) uitgekomen. Op verzoek van de redactie schreef ik een bijdrage voor dit boek. Ik heb een wat persoonlijke insteek gekozen. Mijn bijdrage is terecht gekomen in deel 2 Voorzichtige toenadering. Hieronder lees je mijn verhaal.

Waar komt het op aan?

Nu ben ik dan toch niet langer lid van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Gelukkig heeft dit een goede reden. Onze kerken fuseren met de Nederlands Gereformeerde Kerken. Totdat ik theologie ging studeren had ik nooit echt nagedacht over kerkzijn en kerklidmaatschap. Ik ben in een hechte, fijne gemeente opgegroeid. Kerkzijn hoorde vanzelfsprekend bij het geloof. Hetzelfde gold voor gereformeerd zijn. Ik leerde evangelische christenen kennen en dat was mooi. Dan had je ook nog kerken die niet goed bezig waren. Die waren op sommige punten ongehoorzaam aan de Bijbel. Ze hadden bijvoorbeeld vrouwelijke ambtsdragers. Negatief werd daarover niet gesproken. Wel kritisch.

Continue reading

Leven met de Geest. Overdenkingen Efeze 1:17, 2:18 en 2:22 bij het vieren van het heilig avondmaal.

Op de zondag na Pinksteren vieren we het heilig avondmaal. Voorafgaand aan de tafelvieringen luisteren we steeds naar een stukje uit Efeze waarin het gaat over de Geest. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

Groeien in het kennen van God. Overdenking 1 over Efeze 1:17.
Vorige week vierden we Pinksterfeest. De Geest is het stempel waarmee je gemerkt bent (Efeze 1:13).[i] Vandaag vieren we Pinksterfeest verder, aan de tafel van de Heer.

Continue reading

Gestempeld door de Geest. Pinksterpreek Efeze 1:13 en 14

Gemeente van de Heer, Pinkster-gemeente

1         Vuur dat nooit dooft.
Vandaag eren wij de Heilige Geest. Hij zet zijn stempel, Gods stempel, op je leven (Efeze 1:14). De Geest komt met kracht en vuur (Handelingen 2). En waar normaal gesproken ieder vuur wel een keer dooft of de fut na verloop van tijd uit een beweging gaat, is het met de Geest anders. God wordt niet moe of mat (Jesaja 40). Sinds Pinksteren leeft en werkt Hij krachtig in de gemeente en in heel Gods schepping om alles nieuw te maken in Jezus (Efeze 1:10).

Continue reading

Het onverschrokken geloof van Hemelvaart. Preek Efeze 2:6

Efeze 2:6 legt uit – haast tussen neus en lippen door – wat Hemelvaart betekent. Vier het feest voor koning Jezus mee. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de ten hemel gevaren Heer

1         Verlegen met Hemelvaart?
Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, dat Hij is begraven, dat Hij op de derde dag is opgestaan, zoals in de Schriften staat, en dat Hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de twaalf
(1 Korintiërs 15:3-5).

Het belangrijkste is de dood en opstanding van Continue reading

Wie weet wat God ons geeft. Preek Efeze 3:14-21 op de zondag van de fusiekerk NGK

Vandaag staan we erbij stil dat we deel uitmaken van de fusiekerk Nederlandse Gereformeerde Kerken (NGK). Wat betekent dit? De liturgie in onze eredienst is deels gelijk aan die van de Open Hof. Mijn collega Rein Hoekstra en ik preken over Efeze 3:14-21. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

1         Een nieuw kerkverband.
‘Zeg; gefeliciteerd.’ Ik liep laatst een eindje te wandelen toen iemand dat tegen me zei. Ik moest even nadenken. Gefeliciteerd waarmee? Ik werd gefeliciteerd met het feit dat Continue reading

Streef naar wat de vrede bevordert en opbouwend is. Preek Romeinen 14:19

We sluiten ons jaarthema “Eenheid en diversiteit” af door te luisteren naar Paulus’ advies aan de gemeente van Rome. Wat levert ons dat op? Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

1         Een eeuwenoud en actueel advies voor Jezus’ kerk.
Laten we streven naar wat de vrede bevordert en naar wat opbouwend is voor elkaar  (Romeinen 14:19).

Met deze eeuwenoude en altijd actueel blijvende oproep sluiten we ons jaarthema ‘Eenheid en diversiteit’ af. Zojuist hebben … teruggeblikt op het afgelopen Continue reading

Leven met de hemelse koning. Preek Kolossenzen 3:1-4

De Bijbel in Gewone Taal zegt dat we hemels moeten leven (Kolossenzen 3). Wat stel je je daarbij voor? Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Goddelijke macht.
De Heer is waarlijk opgestaan. We hebben het gevierd met Pasen. Vorige week is die viering onderstreept in de bediening van de heilige doop aan …. Een krachtig symbool; begraven en opgestaan met Jezus (Kolossenzen 2:12).

…. hebben bij die doop gezegd dat Continue reading

Geroepen tot Christus’ vrijheid. Een introductie op een prekenserie Galaten.

Christus heeft ons bevrijd opdat we in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen (Galaten 5:1). Deze oproep typeert Galaten. Het is de brief van de christelijke vrijheid.

Galaten is een ongepolijste diamant. Geschreven in een spannende Continue reading

Ons leven met Christus verborgen in God. Preek Kolossenzen 3:3 (Matteüs 28)

Wat is Pasen? We hebben de nieuwtestamentische brieven nodig om dat te ontdekken. Paulus zegt het kort en bondig: je bent met Christus opgewekt en je leven is met hem verborgen in God. Die tekst staat centraal. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de opgestane Heer

1         Pasen en de heilige doop.
De Heer is waarlijk opgestaan! Vorige week hebben we het gevierd. Vandaag staan we op een bijzondere manier stil bij de betekenis van dit Paasevangelie omdat de heilige Continue reading

Wonden en littekens op Pasen. Paaspreek Galaten 6:17 (Johannes 20)

Op Paaszondag luisteren we (voorlopig) voor het laatst naar Galaten. Paulus sluit die schitterende brief af door te wijzen op ‘de littekens van Jezus in zijn lichaam’ (Galaten 6:17). Dit vers brengt je terug naar Pasen als de Heer de wonden in zijn lichaam laat zien (Johannes 20:20). Wat zegt dit over Pasen? Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Eenheid van Pasen en Goede Vrijdag.
De Heer is waarlijk opgestaan! Die jubel klinkt vandaag wereldwijd. Dood en zonde hebben niet het laatste woord. Twijfel en kleingeloof zijn niet de baas. Jezus is Heer. Gezegend Pasen, gemeente.

Littekens.
Vandaag staan we stil bij een opvallend detail van Pasen. Dat Jezus na zijn opstanding zijn wonden Continue reading