Jezus leert dat je elkaar nodig hebt. Preek 1 Korintiërs 12 over diaconaal gemeentezijn

Vandaag staan we in het bijzonder stil bij het werk van de diakenen. Met de woorden van 1 Korintiërs  12: Jezus’ gemeente is een lichaam. De dienst is voorbereid met en door de diakenen van de gemeente. Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Aan Jezus’ tafel leer je naar de ander om te zien.
Vandaag staat het werk van de diakenen centraal. Beter gezegd: we staan erbij stil dat we een diaconale gemeente te zijn. Met de woorden van 1 Korintiërs 12: we zijn een lichaam. Zoals lichaamsdelen elkaar nodig hebben zo is iedereen en iedere gave nodig om gemeente te zijn in Jezus’ naam.

Avondmaal.
Bedankt, zussen en broers diakenen, dat jullie met het idee kwamen om tijdens een eredienst stil te staan bij jullie werk. Niet voor niets hebben we ervoor gekozen om dat vandaag te doen. We vieren het heilig avondmaal. Jezus brengt ons samen. We leven van zijn genade.

avondmaal

Maar wat zou die viering betekenen als we daar geen handen en voeten aan zouden geven (bevestigingsformulier diakenen)? Bij het avondmaal leert Jezus je dat je naar elkaar omziet. Met elkaar meeleeft. Praktisch. In gebed of hoe dan ook. Dat je als gemeente bedenkt wat je kunt betekenen voor de samenleving. Voor de mensen om je heen. In dat geheel hebben de diakenen een bijzondere plaats.

Jullie (diakenen) hebben aangegeven dat 1 Korintiërs 12 belangrijk is voor jullie werk. Paulus vergelijkt de gemeente met een lichaam (vers 27). Een oog kan lastig tegen een hand zeggen dat die niet nodig is (vers 21). Het gaat om de samenhang (vers 25) van alle gaven (vers 4). Denk aan de mythologische figuur Argus die wij kennen van ‘argusogen’. Heel handig als je goed zicht hebt. Maar zou je een lichaam met alleen maar ogen hebben dan kom je niet ver. De gaven die God geeft zijn er vele. Ze staan in dienst van de opbouw (Efeze 4).

2         Hoe is 1 Korintiërs 12 te lezen?
Er zijn twee dingen van belang om goed zicht te krijgen op 1 Korintiërs 12.

Hoofdstuk 12-14: een geheel.
Allereerst dat 1 Korintiërs 12-14 een geheel vormen. Paulus gaat in deze hoofdstukken (net als in andere delen van deze brief) in op vragen die in de gemeente leven. Het betreft hier vragen over de samenkomst en het gebruik van gaven daarin (hoofdstuk 14). Zie hoofdstuk 12 en 13 als een soort inleiding op hoofdstuk 14. Als je er zo naar kijkt valt er iets op. Wie hoofdstuk 14 leest ontdekt dat Paulus nogal kritisch is op wat er in de gemeente van Korintiërs gebeurt (zie ook hoofstuk 11 over het avondmaal). Er gaat van alles mis met het gebruik van de gaven. 1 Korintiërs 14 is een hard, corrigerend hoofdstuk.

Maar in 1 Korintiërs 12 en 13 is de toon juist heel anders. Het zijn mooie hoofdstukken:

  • Over het lichaam, de gemeente (hoofdstuk 12). Een aantrekkelijk beeld.
  • En het bekende hoofdstuk over de liefde (hoofdstuk 13).

Je kunt zeggen dat hoofdstuk 12 (en 13) het schoolvoorbeeld is. Zo moet het; een liefdevol, divers begaafd geheel. Als je ziet hoe het moet, ontdek je wat er mis gaat in de gemeente van Korinte (Hoofdstuk 14). Zo krijgt hoofdstuk 12 meer reliëf. Dat een oog niet zonder hand kan, dat het gaat om gaven die dienstbaar zijn (1 Korintiërs 12:5) zijn geen algemene opmerkingen. Ze sorteren voor op de correctie van hoofdstuk 14.

Werk van de Drie-Ene God.
Het tweede dat goed zicht op 1 Korintiërs 12 geeft is het volgende. Het risico bestaat dat christenen 1 Korintiërs 12(-14) gebruiken om er van alles en nog wat mee te doen in de gemeente. Dat is niet verkeerd. Maar kijk en luister eerst goed. De inzet is niet wie wij zijn (gemeente). Of wat jij en ik kunnen (gaven). Het begint met de geloofsbelijdenis: Jezus is Heer (vers 3). Dat laat de Geest je zeggen. De Geest die ook gaven geeft (vers 4). Het gaat om die ene Heer; de dienende koning (diakoniōn vers 5, cf. Marcus 10:45[i]). Het gaat om die Ene; God (de Vader) die krachtig in allen werkt (vers 6).[ii]

1 Korintiërs 12 laat je allereerst beseffen dat het Pinksteren is geworden. De gemeente is door de Geest een woonplaats van God (Efeze 2:22).[iii] Naar dat wonder moet je blijven kijken. Als er prachtige dingen staan (1 Korintiërs 12 en 13). Net zo goed als er stevig vermaand wordt (1 Korintiërs 14).

Laten wij God loven. We zingen Opwekking 331 (Breng dank aan de Eeuwige)

3         Dienend leven.
Gemeente, laten we ons bij het breken van brood en het drinken uit de beker realiseren dat God ons aan elkaar geeft. Misschien doe je straks ook mee met het digitaal koffiedrinken en het gesprek over diaconaal gemeentezijn. Om het met de woorden van een voetbalclub te zeggen: geen woorden maar daden.

Levend lichaam.
De diakenen zeggen over dit stukje het volgende: Een mooi en inspirerend Bijbelgedeelte, dat staat tussen opmerkingen over het vieren van het avondmaal (hoofdstuk 11) en de liefde als het hoogste doel (hoofdstuk 13).

Een paar toespitsingen en bijzonderheden:

  • Verscheidenheid in gaven, door Gods Geest zelf aangebracht (!). Niemand hoeft zich minderwaardig te voelen. En niemand kan arrogant of hoogmoedig zijn over zijn/haar gaven.
  • De verdeling van de gaven door het lichaam heen maakt het nodig dat deze gedeeld worden! Dat maakt het lichaam ‘levend’.

Wat doen onze diakenen?
Hoe ziet dat er dan uit? Kort en bondig gezegd komt het diaconale werk in de gemeente hierop neer.

img_1777

img_1778

Dank de Heer voor dit werk. Dank de Heer voor onze zussen en broers diakenen. Gemeente: dank en bid voor dit werk. Zie jij iets waar je kunt/wilt bijdragen? In de gemeente. In daad. Gebed. Financiën. Buiten de gemeente. Denk aan een catechisatiegroep (jongeren) die langs gaat/is gegaan bij het Diaconaal Aandachtscentrum, meehielp bij het voorbereiden van een maaltijd. Dat je als kring (kleine groep) meedoet aan Present. Jullie, broers en zussen, betekenen zoveel voor de mensen om je heen. Een christen steekt de handen uit de mouwen. Een van de avondmaalsformulieren zegt – beter: vraagt God – dat je zo viert dat je ook anderen motiveert om Gods liefde te leren kennen; door je daden.

Gezegende avondmaalsviering.

———————-

[i] Zie preek Marcus 10:45  waarin Jezus zegt: Ik ben niet gekomen om me te laten dienen maar om te dienen en mijn leven te geven als een losprijs voor velen.
[ii] In deze verzen is een verwerking te horen van het grote gebod (God is Een/Enige, Deuteronomium 6). Zie de preek God, de enige God, is in Jezus onze naaste geworden. Preek Marcus 12:28-37.
[iii] Zie Pinksterpreek Hoe God bij mensen woont. Preek Efeze 2:22.

Voorbeeldliturgie

Welkom (ouderling van dienst)

Votum en groet

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
Gemeente: Die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: Die trouw houdt tot in eeuwigheid
Gemeente: en niet laat varen het werk van Zijn handen
Allen: Amen

Groet (predikant)
Amen (gemeente)

E&R 59 – Juich de Here, gij ganse aarde (Psalm 100) in canon

Nieuwtestamentische geboden
Opwekking 411: Geprezen zij de Here  (o.a. Psalm 68 en Jesaja 42/57 )

Gebed

Filmpje jongeren

Kindermoment
Opwekking voor kids 96: Het is fijn om je vriend te zijn. https://www.songtexte.com/songtext/stichting-opwekking/96-het-is-fijn-om-je-vriend-te-zijn-5bf21bb8.html

Filmpje (ingebracht door diakenen) Wat is de kerk? https://www.youtube.com/watch?v=FxW8Vhsl1_0
Uitnodiging koffie drinken en gesprek?

Lezen 1 Korintiërs 12:1-27
Opwekking 268: Hij kwam bij ons heel gewoon

Verkondiging
Na deel I: Opwekking 331: Breng dank aan de Eeuwige
Na de verkondiging: Psalm 146 vers 4 t/m 6 DNP Graag eerste woord ‘Hij’  vervangen door ‘God’ https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-146

Viering heilig avondmaal (formulier 4. Zie https://www.gkv.nl/formulieren/):
Geloofsbelijdenis samen hardop uitspreken (Apostolische Geloofsbelijdenis)
en viering avondmaal
(Na viering) Psalm 133: 1 en 2 DNP https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-133

Dankgebed en voorbede

Collecte

Zegen mij (Sela) https://www.sela.nl/liederen/16/gebed-om-zegen.html

Zegen
Amen (gemeente hardop uitgesproken)

Digitaal koffie drinken

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.