Bruilloftsfeest. Leven onder Gods zegen. Preek Filippenzen 4:4-9 in een dienst waarin een bruidspaar trouwbeloften aflegt en Gods zegen ontvangt.

De eredienst heeft een extra feestelijk karakter. Een bruidspaar legt in het midden van Gods gemeente wederzijdse geloften af en ontvangt Gods zegen. De preektekst heeft Filippenzen 4:4-9 als uitgangspunt. Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer, bruidspaar

1         Het geheim van een bruidspaar.
Vandaag leggen jullie voor God en zijn heilige gemeente een gelofte af en ontvangen jullie Gods zegen. Jullie beloven om elkaar lief te hebben, trouw te zijn, te dienen en respecteren op de manier zoals het evangelie daarover spreekt. Wat mooi dat jullie dit plaatsvindt tijdens een ‘gewone’ zondagse eredienst. De hele gemeente kan er zo getuige van zijn; een mooie opkomst is gegarandeerd.

Jullie, bruidspaar, zijn voor ons een teken. De Bijbel vergelijkt een huwelijk met de liefdesrelatie tussen Jezus en zijn gemeente (Efeze 5).

Jullie trouwbelofte in het midden van de gemeente herinnert ons aan Jezus’ trouw voor ons allemaal. En ons samenzijn hier laat jullie ook iets weten; dat het jullie roeping is om samen Jezus te volgen zoals de gemeente Jezus volgt.

Ik hoop dat het een gezegende eredienst voor ieder is. Daarbij denk ik in het bijzonder ook aan degenen die thuis met ons meevieren.

2         Blij zijn omdat je Jezus kent.
Op dit bijzondere moment concentreren we ons op een paar verzen uit de brief van Paulus aan de Filippenzen (geschreven 57-61 p.n.). Paulus zegt tegen de christenen in die Griekse stad dat ze blij moeten zijn. Die opdracht klinkt vandaag vreemd. Natuurlijk zijn jullie en wij blij. Het is feest.

Maar zo bedoelt Paulus het niet. Hij zegt: je moet blij zijn omdat je bij de Heer hoort. Stel je de situatie van toen eens voor. Godsdienstvrijheid (gewetensvrijheid) zoals wij dat kennen had men toen niet. Op het moment dat Paulus dit opschrijft zit hij zelfs in de gevangenis omdat hij het evangelie van Jezus brengt.[i] En de kerk in Filippi ondervond moeite vanwege het geloof in Jezus. Je zou reden hebben om te klagen. Maar Paulus kijkt anders. Hij kent de moeite wel. Maar hij focust op iets anders (cf. Psalm 46[ii]). Hij ziet het als een voorrecht dat je Jezus Christus kent. Eerder in de brief zegt Paulus dit:

Christus heeft mij uitgekozen om hem van dichtbij te leren kennen.
Ik doe mijn uiterste best om dat doel te bereiken.
(Filippenzen 3:12).

Hoor je dat? Dat is liefdestaal. Zoals geliefden wel eens zeggen, bijvoorbeeld als er iets ingrijpends gebeurt: we hebben elkaar (nog). Over die blijdschap gaat het. Je hebt Jezus. Hij heeft ons. In Jezus laat God zien wie Hij is. Dat Hij van ons houdt. Onze verkeerde dingen ons vergeeft. Ons hoop geeft. Kracht voor elke dag. Dat heeft hij laten zien op Golgota en toen het Pasen werd.

Die blijdschap kan tegen een stootje. En toch is die niet vanzelfsprekend. Je blijdschap dat je bij de Heer hoort kan onder druk komen te staan. Je vindt het bijvoorbeeld heel gewoon om in Jezus te geloven (traditie). Of er gebeuren dingen die je blijdschap onder druk zetten. Paulus herhaalt daarom de opdracht: wees blij (Filippenzen 4:4). Het is blijkbaar erg belangrijk.

Leven.
Blijdschap vanwege Jezus is een manier van leven. Dat merk je aan het vervolg. Paulus zegt dat je vriendelijk moet zijn voor iedereen.

…………………… (persoonlijke toepassing)

Waar het om gaat is dat de blijdschap om bij Jezus te horen niet beperkt blijft tot een (klein) groepje mensen – zoals in de tijd van Paulus het geval was. Het is bijzonder wanneer gelovigen die moeite ondervinden vanwege hun geloof toch de moed erin houden. Blij zijn. Vriendelijk. Plannen maken. Dat valt op. Dat is tegendraads. Zo volgen ze Jezus die zijn blik op het doel gericht hield en liefhad tot het einde (Hebreeën 12:2).

Aantrekkelijk.
Die houding dwingt niet alleen respect af. Het daagt mensen ook uit om beter te kijken en zich af te vragen wat deze gelovigen bezielt. Zo leer je Jezus kennen. Jullie … staan in deze traditie waarover Filippenzen 4 spreekt. Ik denk aan jullie inzet en liefde voor de gemeente (eerder m.n. jongerenvereniging, gespreksgroep ‘eenvoudig christelijk’). Dat je … verschillende keren een getuigenis van je geloof en de weg daarheen hebt gegeven. Afgelopen zondag nog. Dat doet heel de gemeente goed. En zo leef je in je buurt, ten opzichte van je wijkgenoten. Op je werk. Vandaag zien jullie er schitterend uit. ‘Versier’ jezelf met al die mooie dingen die hier opgenoemd worden; met wat

  • waar is
  • respect verdient
  • goed en zuiver is
  • het waard is om van te houden
  • eer verdient

kortom: wat goed is en waarvoor je respect krijgt
(Filippenzen 4:8).

Goede Heer.
… vandaag leggen jullie een belofte af en ontvangen jullie Gods zegen. Ik wil jullie ermee feliciteren dat jullie je levensweg met de Heer gaan. En daarom niet alleen trouwen voor de burgerlijke stand en een feest houden voor familie en vrienden maar vandaag ook in de kerk komen. De Heer bracht jullie samen. Hij gaf en geeft jullie liefde. Vandaag bidden we erom dat hij dat blijft doen. Je hebt al gemerkt – zo vertelden jullie – dat de ambtenaar van de burgerlijke stand er niet vanuit gaat dat jullie bij elkaar blijven. De overheid spreekt daar ook niet over als je burgerlijk trouwt. Want in onze maatschappij gaan we uit van het individu. En dan kan een belofte voor een leven lang voor je gevoel al snel gaan knellen. Jullie beloften straks zijn anders. Het gaat straks over blijvende liefde en trouw. Over een duurzaam verbond. Wat is dat bijzonder.

Zijn we in de kerk dan beter? Weten wij het beter? Nou; de Heer is beter. Hij is door en door goed, betrouwbaar en echt. Hij weet wat goed is voor ons. Ook als het gaat om het aangaan van een relatie en trouwen. In deze extra feestelijke dienst staat hij centraal. Ongetwijfeld krijgen jullie (en hebben al gekregen) veel tips mee hoe je het samen goed houdt. In Filippenzen 4 staat dat je het moet zoeken bij je Heer:

Maak je geen zorgen. Vraag God alles wat je nodig hebt.
Bid tot God wat er ook gebeurt.
(Filippenzen 4:4)

Dit vers in het bijzonder wil ik jullie op het hart binden, bruidspaar. Wees samen bezig met de dingen van de Heer. Leg je leven steeds voor hem neer. Dan zul je merken dat je naar elkaar toegroeit. Dat is een cadeau.

Gemeente, wij zijn vandaag getuigen. Misschien ben je vorig jaar getrouwd. Of twintig jaar gelden. Of veertig. Denk vandaag terug aan die dag en de belofte die je aflegde. Ook als je merkt dat jij tekort schiet of schoot. De Heer is trouw. Laten we elkaar herinneren aan die trouw, af je nou getrouwd bent of niet. En elkaar aansporen in alles Jezus te volgen. Onze blijdschap is in hem.

3         The return of the king.
Tussen neus en lippen door staat er iets bijzonder.

De Heer is nabij (Nieuwe Bijbelvertaling)
De Heer is dichtbij (Bijbel in Gewone Taal).
(Filippenzen 4:5b).

Na Jezus’ hemelvaart verwachtten de gelovigen zijn spoedige (weder)komst. The return of the king.[iii] Daar kun je aan denken bij dit vers. Evengoed is eraan te denken dat de Heer dichtbij is (NBV); bij ons leven van iedere dag. Voor de Heer maakt het geen verschil of wij denken aan zijn (weder)komst of zijn nabijheid (hier en nu).[iv] Het gaat erom dat je voor hem leeft. Dat je je door zijn Geest laat gezeggen. Totdat hij komt en de bruiloft van het lam begint.

Bruidspaar, gemeente: bij deze feestelijke eredienst zijn we blij. Blij met jullie. Met elkaar. We zijn blij omdat Jezus onze Heer is. Op naar zijn feest.


[i] Hier ligt een link met de dienst van vorige week waarin het erover ging dat Jezus zijn volgelingen waarschuwt voor haat van de wereld. Zie preek Johannes 15:18vv.
[ii] Zie preek Crisisbestending leven. Psalm 46 (in verband met Paulus’ eerste bezoek aan Filippi).
[iii] Zie preek Psalm 2 The return of the king.
[iv] Zie preek 2 Petrus 3 waar de vraag wordt besproken waar Jezus toch blijft.

Voorbeeldliturgie

Bruidspaar komt binnen (From this moment, Twain)

Lofzang:
Breng ons samen https://www.sela.nl/liederen/104/breng-ons-samen.html (geloofsbelijdenis)
Loof de koning LB 103c: 1, 3 en 5

Welkom en afkondigingen kerkenraad (ouderling van dienst)

Votum en groet (in afwisseling hardop uitgesproken).

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
Gemeente: Die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: Die trouw houdt tot in eeuwigheid
Gemeente: en niet laat varen het werk van Zijn handen
Allen: Amen.

Groet (predikant)
Amen (gemeente)

Psalm 93: 1 en 3 DNP https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-93

Gods verbondswoorden (Deuteronomium 5)
Heer wijs mij uw weg https://www.sela.nl/liederen/6/heer-wijs-mij-uw-weg.html

Gebed

Kindermoment
OTH 475 Als je bidt zal Hij je geven

Lezen Filippenzen 4:1-9 Bijbel in Gewone Taal

Verkondiging

Groot is uw trouw GK 160 alle verzen

Formulier met het oog op trouwbelofte en zegen

Ik wil jou van harte dienen https://nederlandzingt.eo.nl/lied/ik-wil-jou-van-harte-dienen/POMS_EO_1449453?cHash=6a5d77ecc49e8f006a5c67d8e61b9d41

Belofte (uitgesproken door bruidspaar)
Zegen (bruidspaar knielt)

Zegenlied https://www.sela.nl/liederen/16/gebed-om-zegen.html

Dankgebed en voorbede

Collecte

Ten thousand reasons in Engels https://www.songteksten.nl/songteksten/791147/matt-redman/10-000-reasons-bless-the-lord.htm

Zegen
Geloofd zij God de HEER. Voor eeuwig. Amen. Amen (laatste regels Psalm 89 berijmd).

Ceremoniemeester ivm wat regeldingen en feliciteren bruidspaar

— einde —-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.