Blijf in Jezus. Preek Johannes 15:4a bij openbare geloofsbelijdenis en avondmaal.

Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Bij deze woorden van Jezus staan we stil in een eredienst waarin 9 jongeren belijdenis doen van hun geloof. We vieren ook het heilig avondmaal. Een bijzondere eredienst. Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

1         Wat de Heer Jezus tegen je zegt.
Straks doen jullie belijdenis van je geloof. In het midden van zijn gemeente zeg je ‘ja’ tegen Jezus. Jullie hebben toegeleefd naar dit moment. En heel de gemeente is er getuige van, hier of thuis. We zien ernaar uit.

Wat te zeggen op zo’n feestelijke dag? … (belijdeniscatechisant) heeft een getuigenis gegeven. … heeft jullie zojuist, ook namens …  (jeugdleiders), toegesproken. Ongetwijfeld ga je vandaag veel felicitaties krijgen. Er wordt van alles tegen je gezegd worden. Bewaar de herinneringen aan deze dag in je hart.

Belangrijkste stem.
De belangrijkste stem, het belangrijkste woord wil ik jullie nu voorhouden. Dat is niet een woord van iemand van de kerk, van je familie of je vriendenkring. Het is een woord van onze Heer Jezus zelf. Jezus zegt:

Blijf in mij – dan blijf ik in jullie
(Johannes 15:4a).

Dit woord gaat over deze dag van belijdenis doen maar kijkt ook vooruit. Blijf in mij. Jezus spreekt over alle dagen die hij je zal geven. Blijf bij je belijdenis van hem. Groei in Jezus. Geloven is een proces dat een leven lang duurt.

Blijf in mij – zegt de Heer. Hoor je wat Jezus daarmee (impliciet) nog meer zegt? Jezus’ woord gaat niet alleen over vandaag en morgen. Als de Heer de opdracht geeft om in hem te blijven dan zegt hij daarmee ook dat je in hem bent. Dat wil zeggen: je hoort bij Jezus. Je gelooft in hem. Je leven is verbonden met het zijne. Dat is zo. Jullie belijdenis laat dat zien. Je proeft het bij het avondmaal.

Jezus’ werk is begonnen.
Kijk zo naar je belijdenis-doen. In het afgelopen jaar hebben we het gehad over geloof, over twijfel, de ups en downs in het geloof. Belangrijk om dat open en eerlijk te doen. Gelukkig doen jullie dat ook en doen jullie jezelf niet anders voor dan hoe jullie zijn. Het punt is: als je naar die dingen zou (blijven) kijken dan zou je er nooit aan toekomen belijdenis te doen. Wat Jezus hier zegt is dat hij zijn werk in jullie allang begonnen is. Denk aan je doop. Aan je groei in geloof – waar jullie allemaal van getuigen. Hoor wat Jezus zegt: Blijf in mij. Hij leeft in jullie. Daarom is het feest. Gefeliciteerd met jullie keuze voor Jezus. Gemeente, ouders, familie en vrienden: gefeliciteerd met deze dag. Je bent er getuige van dat God zijn beloften waarmaakt. Dat geeft vertrouwen.

2         Jezus geeft zijn leven. Hij is erbij.
Jezus’ woorden worden wonderlijker naarmate je daar beter naar luistert. In Johannes 15 gebruikt Jezus het beeld van een wijnstok, een wijnbouwer en (wijn)ranken.

wijngaard unsplash

Oogst op een wijngaard. God wil dat je leven tot bloei komt en dat je, voor Hem en anderen, vrucht draagt (beeld Unsplash).

In Nederland zijn er, mede door de klimaatverandering, inmiddels heel wat wijngaarden zodat wij ons iets kunnen voorstellen bij wat Jezus hier zegt. Voor Gods volk was het beeld van een wijngaard alledaags, vanzelfsprekend. Profeten vergeleken Gods volk met een wijngaard en God zelf met de eigenaar, de wijnboer (Jesaja 5, Ezechiël 15[i]). Met het beeld van een wijngaard wil God laten zien wie Hij is en welke bedoeling hij heeft met (zijn) mensen. God wil dat mensen groeien, bloeien en vrucht dragen. Dat je leeft uit geloof, hoop en liefde voor God en je naaste.

Dat beeld van de wijngaard pakt Jezus op. Ik ben de ware, de echte wijnstok zegt Jezus (Johannes 15:1). Jezus maakt onderscheid. Er waren en zijn veel profeten, influencers en bijzondere, inspirerende mensen. Jezus zegt dat het om hem en het geloof in hem gaat. In hem zie je wie God is en wat Hij doet (Johannes 14:6-9). Geloof in hem.

Jezus geeft leven.
En kijk dan goed. Als wij het over geloof hebben gaat het al snel over wat wel/niet mag of moet. Johannes zegt allereerst dat Jezus zijn leven gaat geven. Johannes 13-17 vormt een geheel en staat pal voor het evangelie van Jezus’ lijden en sterven. Zo is Jezus de ware wijnstok. Je leven komt tot groei en bloei door hem. Dat vieren we straks bij het heilig avondmaal.

avondmaal

Neem, eet en drink – gedenk en geloof. Zijn leven geeft jou leven. Zo is hij in jou en jij in hem. In zijn discipelen die hem in de steek gaan laten! In jou en mij – gewone mensen met gebreken en tekorten. Jezus is in hen en ons. In hem/in ons. Dat is liefdestaal. Johannes wordt niet voor niets de apostel van de liefde genoemd.

In Jezus zijn.
Blijf in mij, dan blijf ik in jullie – zegt de Heer. Luister goed naar Jezus. Jezus is geen watje. Christen zijn is niet altijd makkelijk of vanzelfsprekend. Jezus spreekt zelfs van een pijnlijk proces. Je wordt ‘gesnoeid’ zoals wijnranken gesnoeid worden om vrucht te dragen (Johannes 15:2). En naast liefde spreekt Jezus ook van verzet/haat ten opzichte van het evangelie (Johannes 15:18vv). Johannes kent die contrasten altijd: donker en licht (Johannes 3[ii]), liefde en haat. Het evangelie is niet vrijblijvend. Zo werkt Jezus (Johannes 15:6).[iii]

Ook hierover hebben we in het afgelopen jaar gesproken. Soms maak je dingen mee die pijnlijk of moeilijk zijn. Of is het taai om vol te houden. Of een zoektocht. En dan is daar die stem: blijf in mij. De stem van Jezus. Jezus die erbij is. Het is bemoedigend om te horen dat het soms juist die momenten zijn waarop je kunt merken dat je niet wordt losgelaten. Dat je vaste Grond onder je voeten hebt. (Maar) meestal komt het aan op het gewone leven. Dat je daarin trouw bent en blijft. Zoals Jezus trouw is en zal zijn. Dan zul je hem horen en zien als hij je voorgaat.

3         Gemeente zijn in Jezus’ naam.
Blijf in mij – zegt de Heer. Doe dat, jongeren. Jullie zijn een bijzondere groep. … heeft zonet over ieder van jullie iets gezegd. Het afgelopen Corona-jaar was in veel opzichten een bizar jaar. De catechisaties zijn gelukkig ‘gewoon’ (online) doorgegaan. Ik heb de gesprekken op dinsdagavond steeds als mooi en opbouwend ervaren. Jullie willen ontdekken wat God in de Bijbel zegt. Evengoed luisteren jullie naar elkaar. Jullie hebben er echt werk van gemaakt als je aan bod was om een inleiding te houden. Ieder doet dat op eigen wijze. We hebben hard werken en gezelligheid afgewisseld. Blijf investeren in dit soort ontmoetingen. Het zal je goed doen. Je hebt het nodig om in Jezus te blijven.

Het begint met relatie.
Het was ook fijn om samen te werken met … (jeugdleiders). Jullie trekken al zo lang met deze jongeren op. Het is waardevol om te zien hoeveel goeds dat brengt. Dat je elkaar kent, om elkaar geeft, elkaar recht wil doen in spreken en luisteren. Dat is de liefde waarvan Jezus spreekt (Johannes 15:12 en 17). Toen we vorige week even op het terras zaten begon … over de jeugdconferentie van een paar jaar geleden. Op die conferentie ging het erover dat jeugdwerk begint met het aangaan van een relatie. Zo hebben jullie de afgelopen jaren gewerkt. Deze dag is ook een bekroning op jullie inzet. Als straks de catechisaties weer beginnen, laten we dan niet vergeten de Heer te danken voor alle gaven in de gemeente en te bidden om zijn onmisbare zegen.

Gemeente van Jezus.
Blijf in mij – zegt Jezus. Kijk, als ieder dat (voor zich) doet dan ben je gemeente van Jezus. En dan blijf je gemeente – als je in Jezus blijft. Wij kunnen vandaag nog wel eens denken “ik heb een relatie met God – en de gemeente, dat hoeft niet (of komt op plek zes ofzo)”. Dat is niet wat het evangelie zegt. Jezus zegt dat hij de wijnstok is. Iedere gelovige hoort bij hem. En daarom bij heel Gods werk, de wijngaard/gemeente. Jezus zegt dat hij een herder is, de goede herder. De gemeente is de kudde (Johannes 10, Psalm 100[iv]). Je bent niet gemeente omdat je elkaar kiest, voorkeur hebt voor deze of gene of persoon x of y wel/niet kunt luchten of zien. Jezus kiest uit (Johannes 15:16). Hij brengt samen. Hij in ons – wij in hem. Dat geheim horen we straks uit jullie mond. Negen verschillende mensen. Een Heer en Verlosser. Dat geheim proeven we straks. Zoveel verschillende mensen. Een brood. Een beker.

Blijf in mij, dan blijf ik in jullie – zegt de Heer.
Vandaag is het feest. Geprezen zij Jezus’ naam.


[i] Zie preek Ezechiël 15. Zie preek over Jezus’ spreken in gelijkenissen (Matteüs 13).
[ii] Zie preek Opnieuw geboren worden. Preek Johannes 3.
[iii] Jezus is radicaler dan Ezechiël – terwijl die laatste er echt wat van kon. Zie preek Ezechiël 15 (en begin Inleiding seriepreken Ezechiël).
[iv] Zie Gods schapenkoppen zijn wij. Preek Psalm 100.

Voorbeeldliturgie

Welkom (ouderling van dienst)
Afkondigingen kerkenraad

Votum en groet Sela https://www.sela.nl/liederen/1/votum-en-groet.html
Psalmen voor Nu 16 Ik val niet uit zijn hand

Samenvatting van Gods leefregels
Psalm 50:11 GK Zo spreekt de HEER: al wie in dankbaarheid

Gebed
Kindermoment OTH 531 Jezus is de goede herder

Belijdenis doen. Een getuigenis en een toespraak

Lezing Johannes 15:1-17
No longer slaves (Joannes 15:15) https://lyricstranslate.com/nl/zach-williams-no-longer-slaves-lyrics.html

Verkondiging Blijf in Jezus
Jezus Overwinnaar, opwekking 832

Openbare geloofsbelijdenis

Zegenlied (eerste twee verzen: zegen hen) https://www.sela.nl/liederen/16/gebed-om-zegen.html

Viering heilig avondmaal (Johannes 13 deel lezen). Liederen tijdens gaande viering:
GK 125 Alles in allen zult Gij voor ons zijn. Alle verzen.
LB 103c Loof de koning, heel mijn wezen. Alle verzen.

Collecte en luisterlied: Onze schuilplaats is God https://dagelijksebroodkruimels.nl/onze-schuilplaats-is-god/

Dankgebed en voorbede

Ik zal er zijn Sela https://www.sela.nl/liederen/103/ik-zal-er-zijn.html

Zegen
‘Amen’ (hardop uitgesproken door de gemeente)

Felicitaties aan nieuw belijdende leden

=== einde ===

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.