In Gods handpalmen gegrift. En dat is nog maar het begin! Preek Jesaja 49:6-16

In Jesaja 49 klinkt een heftige klacht. Een verwijt van Gods volk. Direct daarop volgt een opmerkelijke liefdesverklaring. Wat wil God daarmee zeggen tegen jou?

Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

1         Een opmerkelijke liefdesverklaring.
Toen ik bij jullie op bezoek ging, was aan alles te merken hoe blij, dankbaar en trots jullie zijn om en op jullie tweeling …. Zij zijn niet weg te denken uit jullie leven.

In Jesaja 49 gebruikt God het beeld van een moeder en haar kind. God vraagt: kan een moeder haar zuigeling vergeten? De vraag stellen is hem beantwoorden. Ga maar eens bij gezin … op bezoek. Kun je … en … vergeten?

Dat God deze vraag opwerpt heeft een reden. Gods volk voelde zich ellendig. Zo alleen. Ver weg bij hun eigen land vandaan. Ver weg bij Gods tempel vandaan. God denkt niet meer aan ons, was hun ervaring. Een zinloos leven.

Heb jij dat gevoel wel eens? Dat je je helemaal alleen voelt. En dan niet op een positieve manier (bij een retraite ofzo). Maar alleen omdat iets je bezig houdt waarvan niemand anders weet. Je zou het willen delen. Maar met wie?

God reageert.
Oudtestamentische boeken zoals Jesaja zijn bijzonder. Heel heftig als het gaat over tekorten en onrecht. Maar ook zo persoonlijk en teer in liefdesverklaring. Als/omdat Gods volk begint te klagen, gaat God de meest bijzondere dingen zeggen. De klacht van Gods volk lokt Gods reactie uit.[i] God vergelijkt zich met een moeder. In uitzonderlijke gevallen kan het zo zijn dat een moeder haar kind vergeet. Maar God bezweert dat Hij niet zo’n moeder is (49:15c&d). Dat Hij altijd aan zijn kinderen denkt. God verklaart zijn onvoorwaardelijke liefde:

Ik vergeet jou nooit.
Ik heb je in mijn handpalmen gegrift.
(Jesaja 49:15d en 16a).

Wat bijzonder dat God dit zegt. Kun je je voorstellen dat God jou – jouw naam en jouw leven – zo bij zich draagt? Dat Hij je nooit vergeet. Dat God een tattoo heeft laten zetten met jouw naam erop? Laat dat eens tot je doordringen.

Gods daden.
God laat het niet bij mooie woorden. God belooft vrijheid, een veilige tocht naar en aankomst in het door Hem eens beloofde land (49:8-12, Psalm 121 ). Heel de aarde juicht als God zijn liefde waarmaakt (49:13). Een triomftocht van geluk. Denk aan van de week toen Ireen Wüst juichend over de streep kwam. Ze zei dat er zoveel vreugde en verdriet door haar heenging bij haar bijzondere overwinning. Het komt allemaal in een moment samen en is niet te bevatten. Zoiets en dan op wereldschaal; daarover heeft God het als Hij spreekt van zijn liefde en het waarmaken van al zijn beloften.

2         Meer dan een tattoo.
Wie verder leest in de Bijbel ziet hoe God zijn liefde verder waarmaakt. Gods volk kwam terug uit de ballingschap. Een ongedacht wonder. Ze hebben ervaren dat het waar is als God zegt ‘Ik vergeet je nooit’.

Maar dat was nog maar een begin (49:6d). God is in zijn liefde veel verder gegaan dan wij ooit voor mogelijk zouden houden. De ballingschap laat zien dat wij mensen zijn en dat redding, licht en geluk van Gods kant moeten komen.

Golgota.
God is mens geworden in Jezus. In Jezus zie je werkelijk wat Gods recht en liefde is. Jezus zette geen tattoo met onze naam erop in zijn handen. Op Golgota kreeg hij spijkers door zijn handen. Hij heeft zijn leven verbonden – vast laten spijkeren – aan het onze. Zo ver gaat zijn liefde. Hij verlost jou en mij en alle mensen van de zonden en de dood. Deze Jezus leeft. Hij belooft alles nieuw te maken. Hij neemt je mee naar zijn finish, naar zijn stralende dag. Wat een dag van triomf en geluk zal dat zijn. Onbeschrijflijk wat er dan door je heen zal gaan. Jesaja profeteert ervan. Vanuit de verte hebben de gelovigen die dag gezien. Voor ons blijft het – ook al kennen wij Jezus – tasten naar het wat en hoe van die dag. Maar de dag zal komen dat wij Jezus zien.

3         Licht en genade.
Vandaag krijgen we iets bijzonders op onze weg naar bevrijding. … en … worden gedoopt. Het teken dat God hun bij hun naam kent en noemt. God verbindt zijn naam met hun leven. Naar Jezus’ opdracht worden zij gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (Matteüs 28:19).[ii]

Een feestelijke dag. ……………..……… (persoonlijk). Jullie getuigen daarvan. Vandaag verzinnen ouders vaak mooie, liefst originele namen voor hun kinderen. Vernoemen of een naam geven met een bijzondere betekenis is niet vanzelfsprekend. Bij jullie is dat anders. Al in de allereerste mail die jullie stuurden naar aanleiding van hun geboorte klonk een getuigenis. En zo staat het ook op het geboortekaartje. De namen van jullie kinderen verwijzen naar Gods licht en Gods genade (Jesaja 49:6&8, NBV21).

Dit getuigenis past bij jullie. Zo staan jullie in het leven. Dank God dat Hij jullie huwelijk opnieuw heeft gezegend. Dank dat jullie vandaag als gezin naar voren komen. Je vernieuwt als het ware je huwelijksbelofte bij de doopvragen. Je verklaart je samen bereid om, levend van Gods genade, jullie kinderen het leven met de Heer te laten zien. Het belangrijkste van de doop is dat God zich hoogstpersoonlijk uitspreekt. Hij neemt jullie en jullie kinderen aan als zijn kinderen. In zijn handpalm gegrift. Gedragen op Golgota. Een belofte van inwoning en vernieuwing door zijn Geest. Bewaar de herinnering aan deze dag in je hart.

Bemoediging.
Gemeente, laat deze dag en deze doopbediening ons allemaal bemoedigen en inspireren. God kent je. Hij noemt je naam. Roept je tot leven met Hem.

Vorige week hadden we het ‘voorrecht’ de honderdste (!) zondag van Corona te hebben. Niet normaal waar we doorheen zijn gegaan – en niemand die weet wat nog komt. Net als Israël (Jesaja 49) zou je kunnen denken dat God ons vergat. Dat het er niet toe deed wat Corona allemaal met zich meebrengt. Dat je alleen op je kamer zat. Dat we soms alleen met de ‘crew’ in de kerk waren. Dat je blijvende schade hebt van een besmetting. Wat een tijd.

Of is het anders? Ik bedoel: is er misschien méér te zeggen? Kun je – zoals Jesaja het voordoet – het zien als een tijd waarin je God juist extra intens aanroept? Zodat God ons zijn bijzondere liefde nog eens expliciet kan verklaren.

Wat een intense tijd. Maar geloof, hoop en liefde hebben jullie, gemeente, door Gods genade nooit verlaten. We hebben wel eens doopdienst gehad met bijna geen andere aanwezigen dan de doopouders en wat familie/vrienden. En nu vandaag zoveel meer getuigen van de doop.

Gemeente, ontvang deze dag als een bijzondere dag. Ook jullie beloven vandaag iets, gemeente. Je verklaart plechtig dat je je zult inzetten dat kinderen die hier opgroeien Gods genade leren kennen. Het leven met Jezus. Dat is niet zomaar een belofte. Die bindt ons aan elkaar. Denk daar ook nog eens aan terug. Zet je in voor de gemeente. Voor de kinderen van de gemeente. Voor degenen die God op je weg plaats.

Leef in het licht en van de genade waar Jesaja al van spreekt. Het licht dat Jezus is en de genade die hij geeft (Johannes 1:17 en 8:12). Wees zo tot een zegen voor de mensen om je heen.


[i] Zo gaat het bij de Psalmen. Zie preek Psalm 46 als ‘antwoord’ op de provocatie van Psalm 44, zie preek Psalm 44. En Psalm 91 (Godsvertrouwen) als antwoord op het gebed in Psalm 90 om Gods terugkeer, zie preek Psalm 90.
[ii] Zie preek over het slot van het evangelie naar Matteüs.

Voorbeeldliturgie

Welkom

Mijn hulp is van U, Heer (Psalm 121, zie Jesaja 49:10&11), votum https://dagelijksebroodkruimels.nl/opwekking-640/
Groet
Amen (hardop uitspreken, gemeente)

GK 132:1a,2v,4, 5&6a Dank U voor deze nieuwe morgen

Samenvatting van Gods geboden
DNP Psalm 119:1 https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-119

Kindermoment (Genesis 43 en 44)
Ik zegen jou in Jezus Naam Songtext von Elly en Rikkert – Zegenliedje Lyrics (songtexte.com)

Bediening heilige doop aan … en …..(Matteüs 28 en deel formulier).

Opw. 518 Heer, U bent altijd bij mij (Psalm 139) https://dagelijksebroodkruimels.nl/opwekking-518/

Gebed

Lezen Jesaja 49:6-16 Hij zei: ‘dat je mijn dienaar bent….
Verkondiging van het evangelie
GK 161 Heer, U bent mijn leven (alle verzen), geloofsbelijdenis (staande)

Presentatie commissie ‘zondag en erediensten’

Dankgebed en voorbede

Collecte

LB 416 Ga met God (alle verzen)

Zegen
Amen (hardop uitspreken, gemeente)

Felicitaties doopouders

———– einde ———–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.