Leven met de hemelse koning. Preek Kolossenzen 3:1-4

De Bijbel in Gewone Taal zegt dat we hemels moeten leven (Kolossenzen 3). Wat stel je je daarbij voor? Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Goddelijke macht.
De Heer is waarlijk opgestaan. We hebben het gevierd met Pasen. Vorige week is die viering onderstreept in de bediening van de heilige doop aan …. Een krachtig symbool; begraven en opgestaan met Jezus (Kolossenzen 2:12).

…. hebben bij die doop gezegd dat we … aanzien in zijn status als kind van God. Dat is mooi en passend gezegd. Je leven is immers met Christus verborgen in God (Kolossenzen 3:3). Wij beginnen altijd met: wie ben ik, wat kan ik (bereiken), hoe kan ik mezelf ontplooien? Het evangelie zegt dat het meest wezenlijke van jou verborgen is; verborgen met Christus in God.

Koning.
Vandaag luisteren we nog een keer naar dit stukje. Jezus is niet alleen opgestaan uit het graf. Christus zit aan Gods rechterhand (Kolossenzen 3:1). Dat moet je niet opvatten alsof God een voor- en achterkant heeft, een linker- en rechterkant/hand. God is God. Hij is oneindig, ondoorgrondelijk, alomtegenwoordig, rechtvaardig, goed en Bron van het goede (cf. artikel 1 Nederlandse Geloofsbelijdenis). Je kunt God nergens in opsluiten, ook niet in je denken of voorstellingsvermogen. Dat Christus aan Gods rechterhand zit betekent ook niet dat je God hebt en dan daarnaast, ergens nog Jezus – alsof die de mindere is ofzo.

Gods rechterhand zit is Bijbelse taal voor goddelijke macht. Jezus heeft alle macht in hemel en op aarde. Dat bedoelt Paulus. De Heer zelf zegt het zo (Matteüs 28:18).[i] Hij is Gods zoon die mens is geworden, stierf en opstond uit de dood, ten hemel is gevaren. Koning van het heelal die komt in majesteit om alles voor goed nieuw te maken (Kolossenzen 3:4).

2         Met nieuwe ogen kijken.
Over deze koning zegt Kolossenzen veel achter elkaar:

  • Laat koning Jezus jouw richtpunt zijn en steeds meer worden (3:1 en 2).
  • Je bent (al) met Christus verborgen in God (3:3).
  • Jezus verschijnt in luister/heerlijkheid – en jij met hem (3:4).

Zie je wat het bijzondere is van dit stukje? Niet alleen alles wat gezegd wordt van Jezus (dat verwacht je). Het wordt hier gezegd vanuit ons. Jij – met Christus opgewekt. Jij – richt je op de machtige, hemelse koning. Jouw leven – verborgen met Christus in God. Alleen bij Jezus’ komst in majesteit begint het met Jezus en gaat het vervolgens ook over jou en mij:

Wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u in luister verschijnen, samen met Hem
(Kolossenzen 3:4).

Zie je? Paulus leert je om vanuit de eenheid, de verbondenheid met Jezus te leven, te denken en te kijken. In uw eenheid met Hem (Christus) bent u met die (goddelijke) volheid vervuld (Kolossenzen 2:10).

Nieuwe ogen.
Wat een indrukwekkend evangelie. Christelijk geloof betekent met nieuwe ogen gaan kijken. Naar God en in Hem naar jezelf. Er kan zoveel in je leven zijn dat je vasthoudt. In de greep heeft. In de tijd van Paulus was dat voor die gemeente de indrukwekkende religies en rituelen om hen heen. Wat stel je als christelijke nieuwkomer dan voor? Vandaag zijn gelovigen een minderheid. Wat stel jij voor? Zou je geloven? Hoeveel influencers zijn er wel niet die je zeggen of laten zien hoe je goed moet leven. Of denk aan een norm waar je aan moet voldoen. Prestatiedruk. Iets wat je meemaakt en je beklemt. Verdriet dat zich in je vastzet. Een zonde die je in de greep houdt. Het kan zoveel zijn.

Luister. Je bent tot leven gewekt. Het is Pasen geworden. Dat nieuws bazuint Kolossenzen 3 uit. Met Jezus bent je opgestaan. In hem is je leven meer en groter dan al het andere dat aanwezig is en imponeert. En je toekomst is goed. Met Christus zul je verschijnen. In luister/heerlijkheid. Over die geweldige hoop zingen we vandaag veel in deze dienst. Richt je daarmee op je Heer. Zijn leven is het jouwe geworden.

Introductie (Alphacursus).
Hoe ziet dat eruit? Misschien ben je hier of kijk je mee via de stream en ben je van huis uit niet gewend om naar de kerk te gaan of in God te geloven. Wat betekent het om te leven met Jezus zoals Kolossenzen zegt, bezig te zijn met het geloof? Recent is er weer een Alphacursus geweest. Wat mooi. Fijn dat dat steeds plaatsvindt in onze gemeente. Een laagdrempelige manier om met elkaar in gesprek te gaan over je leven, over geloof en twijfel, over jezelf en God. De cursisten willen iets vertellen over hun ervaringen met de cursus. Laten we luisteren om zo te zien wat het is om bezig te zijn met het geloof:

Deelnemers aan de Alphacursus vertellen, afgesloten door

Zingen: Welkom thuis (Sela)

3         Gods trouw.
Dank voor jullie verhalen. Mooi dat je zegt …. Dat doet denken aan Kolossenzen 3. God kent je helemaal. Je leven is bij Hem verborgen. Gemeente, gasten: herken je je in wat er gezegd is? Misschien denk je er eens over na. Welkom om mee te doen. Het is voor iedereen.

In de gloria?
Nog even terug naar Kolossenzen 3. Paulus richt je aandacht op de hemelse koning. Het is alsof je al helemaal in de gloria bent. Als je meeleest in de Bijbel in Gewone Taal (BGT) gaat het daar over het hemelse leven:

Houd je bezig met het hemelse leven
(Kolossenzen 3:1, BGT).

Wat moet je je daarbij voorstellen? Word je dan een beetje een zweverig type, met zo’n aureooltje om je hoofd? Nee. De Bijbel bedoelt iets anders. Het gaat om het leven met Jezus. Onze hemelse Heer die mens is geworden en ons voorgaat naar het eeuwige leven. Het mooie van Kolossenzen 3 is dat het heel dicht bij het gewone leven blijft. Paulus heeft het erover dat je moet vechten tegen verkeerde dingen (3:5vv). Die moeten afsterven.

Dat gaat over heel je leven; van verkeerde seksuele gedachten, gebaren of daden tot en met stoppen met liegen en bedriegen. Het gaat over de nieuwe eenheid die je met elkaar hebt. Tijdens een Alphacursus of op andere momenten waarop van je hart tot hart spreekt ontvang je die eenheid als cadeau van God. Paulus zegt: het maakt dan niet uit of je Jood of Griek bent, slaaf of vrij – je bent van de Heer (cf. Galaten 3:28[ii]). Je krijgt ‘nieuwe kleren’. Geen uiterlijkheden maar dat je met elkaar meeleeft, dat je de ander liefhebt en dat je – dat is het meest vergaand/moeilijkst[iii] – vergeeft omdat de Heer ook onze tekorten ons heeft vergeven door die te dragen.

Gods trouw.
Dit is het hemelse leven. Met twee voeten op de grond. Als je de Bijbel kent zie je goed hoe bijzonder Kolossenzen 3 is. Het doet denken aan de Tien Verbondswoorden (Exodus 20). Zoals Gods volk werd ‘opgewekt uit de dood (slavernij)’ zo wekt God in Jezus alle mensen op uit de dood. Zoals Gods volk geboden kreeg om bij die Bevrijder te blijven, zo wijst Kolossenzen 3 aan hoe de Geest je leven in alle opzichten vernieuwt. Wat is God goed en trouw. Als God aan iets begint dan voltooit Hij het ook. Weet dat. Als je meedeed met een Alphacursus. Als je eens geraakt werd door het evangelie. Als je nu misschien zelf de weg even kwijt bent.

Je bent met Jezus tot leven gewekt! Hij leeft – en jij met hem. Jouw leven is met Christus verborgen in God. Hou vol want als Jezus verschijnt zul jij met hem in luister verschijnen.


[i] Voor een uitleg van die tekst zie preek Ruimte om te leven uit Jezus’ macht, slot Matteüs 28.
[ii] Zie preek Galaten 3:28. Dat er geen man of vrouw in Christus is, ontbreekt in Kolossenzen 3.
[iii] Zie Jezus’ gelijkenis over vergeving van zonde (Matteüs 18).

Voorbeeldliturgie

Welkom

Votum en groet (Sela)
Breng ons samen (opwekking 797, geloofsbelijdenis)

PvN 130 (schuldbelijdenis en vernieuwing (Nieuwtestamentische leefregels komen aan bod tijdens de Schriftlezing, Kolossenzen 3)).

Gebed

Kinderen naar voren
Als je bidt (OTH 475)
Kinderen naar kring

Kolossenzen 3:1-17 Als u nu met Christus….
Lichtstad met uw paarlen poorten (Evangelische Liedbundel 413)

Verkondiging deel 1 (preekthema: leven met de hemelse koning)
presentatie Alphacursus
Welkom thuis (Sela)

Verkondiging deel 2
LB 675 Geest van hierboven

Korte video eenwording NGK a.s. mei
Dankgebed en voorbede afgesloten door
Onze Vader (Opwekking)

Collecte (kinderen komen terug)

Er is een dag (Opwekking 585).

Zegen
Amen (allen hardop uitspreken)

Verdere ontmoeting

—– einde —-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.