Tel al Gods zegeningen. Preek 2 Timoteüs 1:1-10. Openbare geloofsbelijdenis

In deze dienst doen zes jongvolwassenen belijdenis van hun geloof. Fijn dat deze dienst nu kan plaatsvinden. De liturgie is samengesteld op basis van een gesprek met degenen die belijdenis doen en de (jeugd)leiders die jarenlang met hen zijn opgetrokken. Deze laatsten hebben ook een eigen bijdrage in de dienst. Voorbeeldliturgie onderaan de preektekst. De preek is ook te beluisteren via een podcast.

Gemeente van de Heer

1.     Feest voor heel de gemeente.
Het is goed om erbij stil te staan dat God je zegent. De bijbel zegt zelfs: als je bijhoudt hoeveel zegen God je geeft, dan raak je de tel kwijt (Psalm 40:6). Het is net als sterren tellen in een donkere nacht. Steeds zie je nieuwe. Er is geen beginnen aan.

Zo wil ik graag met jullie naar deze eredienst kijken. Ik hoop dat we het als gemeente, hier in de kerk of online, ook zo kunnen beleven. Zes jongvolwassenen zeggen ‘ja’ tegen Jezus. Jullie willen bij Jezus’ gemeente horen. Gods evangelie be-amen. Wat een zegen. Dank God voor ieder ‘ja’.

Die zegen valt vandaag extra op. Want een belijdenisdienst als vandaag hebben we normaal niet in september maar ergens in mei of juni. Als afsluiting van een belijdenis-seizoen. Dit jaar niet. Corona gooide roet in het eten. Een flinke domper. Want naar zo’n dienst kijk je echt uit. Vandaag is het gelukkig zo ver.

Wie God is en hoe Hij werkt.
Laten we ons vizier op scherp stellen. Waar kijk je vandaag naar? Waar ben je blij mee? Paulus leert het ons. Hij schrijft een (tweede) brief aan de jonge Timoteüs. De brief is bedoeld om instructies te geven. Maar vooral om te bemoedigen.

Paulus wijst op deze manier Gods zegen aan:

  • Paulus wijst op wie God is en wat Hij doet. Besef hoe groot God is. God heeft in Jezus de afbraakkrachten dood en zonde vernietigd en eeuwig leven aan het licht gebracht (2 Timoteüs 1:9 en 10). Dat gaat over Gods eeuwige kracht en trouw in Jezus. Daar begint het mee (2 Timoteüs 2:1 vv).
  • Tegelijk maakt Paulus het concreet voor Timoteüs. Het evangelie is niet ‘een groot verhaal’ dat buiten jou en mij omgaat. Gods kracht – Paulus spreekt vaak over die kracht in dit stukje – werkt in Timoteüs. Op twee manieren:
    • door een zegen (van handoplegging, 2 Timoteüs 1:5). Dat gaat over een bijzondere gave. Voor Timoteüs is dat de gave van verkondiging, het leiding geven in de gemeente. Zo geeft de Geest íedere gelovige een bijzondere gave/cadeau. Jullie hebben zo’n gave gekregen. Ieder die in Jezus gelooft. Je weet zelf welke gave dat is. Paulus moedigt aan om blijvend aan de slag te gaan met die gave (2 Timoteüs 1:6).
    • God werkt in Timoteüs doorheen vorige generaties. Timoteüs’ oma Loïs en moeder Eunike worden met name genoemd (2 Timoteüs 1:5). Denk aan je ouders die je naar het doopvont brachten. En met hen is het ook niet begonnen. Zij staan in een lange traditie. Kijk daarnaar. Zeker vandaag. In onze maatschappij gaat het over wie ik als individu ben. Of ik echt, authentiek, ben. In het geloof/de kerk kan het ‘ik’ ook centraal komen te staan. Natuurlijk doe je ertoe. Maar doe niet minderwaardig over traditie. Realiseer je wat je hebt gekregen, wie je bent geworden en hoe anderen daaraan hebben bijgedragen. Wij mensen zijn niet perfect. Maar God wil in ons leven en werken – en Hij doet dat ook. Concreet. Tastbaar. Dat het thuis over God gaat. Dat je leert bidden. Dat … jarenlang met jullie zijn opgetrokken. ……….. (privé). In dit verband noem ik vandaag ook onze deze week overleden broeder …. Jullie hebben een jaar catechisatie van hem gehad. Als we ervan uitgaan dat het vandaag ook feest in de hemel is om jullie ‘ja’, dan zal hij toch zeker ook delen in die vreugde. Verbondenheid in Christus is blijvend.

Zo is God. Zo werkt God. Dat heel grote, wenkende perspectief (2 Timoteüs 1:10) werkt God met kracht in ons. Nooit kun je er precies de vinger opleggen hoe. Maar God werkt. Want Hij is zichzelf. Trouw aan zichzelf (2 Timoteüs 2:11- 13). Daarom vieren we vandaag feest. We tellen onze zegeningen.

2.       God geeft alles wat je nodig hebt.
Er is een regel in Pauls’ brief waar ik in het bijzonder bij stil wil staan. Deze zin:

God heeft ons zijn Geest gegeven. Niet om bange mensen van ons te maken, maar moedige mensen, vol liefde en geduld.
(2 Timoteüs 1:7. Bijbel in Gewone Taal)

God heeft ons niet een geest[i] van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.
(Nieuwe Bijbelvertaling)

Waarom zegt Paulus dit? Bedenk dat Paulus op dat moment in de gevangenis zat. Het brengen van het evangelie riep weerstand op. Vooral als Paulus begon over Gods komend oordeel. Dat vinden mensen geen fijn onderwerp. Vooral mensen die macht hebben (toen bijvoorbeeld de gouverneurs waar Paulus voor kwam te staan). Maar net zo goed is Gods oordeel geen favoriet onderwerp voor mensen die de baas willen zijn in hun eigen leven; hun (kerkelijk) religieuze of atheïstische leven.

Het evangelie dat Jezus Heer is roept altijd reactie op; positieve en negatieve reacties. In jezelf.[ii] Bij anderen. Sta daar niet raar van te kijken. Paulus zegt: blijf het altijd van Gods Geest en zijn vernieuwend werk verwachten. Hij geeft alles wat nodig is om mens te zijn. Gods mens.

Jezus volgen.
Dit vers inspireert ons vandaag evengoed. Jullie doen vandaag belijdenis van je geloof. Dat is bijzonder (zie boven). Dat geldt vandaag ook. De meeste Nederlanders geloven niet in God geloven en lidmaatschap van de kerk niet populair is. Jullie voegen in. In die lange, bonte stoet van mensen die ons voorgaan. Dat is de juiste route. Wees niet bang om zo te leven voor God en anderen. Schaam je niet voor het evangelie (2 Timoteüs 1:8).

Wat in vers 7 staat gaat over een evenwicht. Niet laf of bang maar moedig. En tegelijk niet overmoedig omdat het net zo goed gaat over liefde en geduld (bezonnenheid). Dat is een houding die je niet zomaar hebt. Daarin moet je jezelf oefenen. Daarvoor heb je elkaar nodig.

Een voorbeeld over een spirit die niet laf/bang is. Toen we vorig jaar een belijdenisdienst hadden, vertelde een van degenen die belijdenis deed dat zij de enige christen was op de afdeling waar ze werkt. Dan kun je natuurlijk in je schulp kruipen. Maar dat deed zij niet. Zij bad regelmatig voor haar collega’s. En, als er daarvoor aanleiding en gelegenheid was, liet ze dat ook aan haar collega’s weten. Ze zei dat ze daar nooit een negatieve reactie op gehad. En ondertussen doe je je werk. Zo goed mogelijk. En ga je op die manier om met de mensen om je heen. Ik denk dat Paulus zoiets bedoelt. Voor gelovigen van toen en nu. Ieders leven is anders. Bedenk hoe jij invulling kunt geven aan deze woorden.[iii]

En blijf goed opletten. Dit vers gaat allereerst over Jezus zelf. Je herkent hem – tussen de regels door. Zijn kracht is buitengewoon groot. Denk aan de wonderen of zijn scherpe reacties op tegenstanders. Altijd gaat die kracht bij Jezus hand in hand met liefde voor en geduld met zondaren. Zo is Jezus Heer. Golgota is daarvan het ultieme bewijs. Dat lijkt machteloos. Maar omdat Jezus zijn leven op deze manier wilde geven, is Golgota de meest krachtige liefdesuiting ooit. Zo overwint God in Jezus zelfs de dood (2 Timoteüs 1:10).

Jij en ik; wij zijn Jezus niet. En wij hoeven en kunnen hem ook niet (te) zijn.[iv] Paulus spoort ons wel aan Jezus te volgen. Omdat zijn weg een goede weg is. De enige weg bleek en blijkt te zijn die altijd en blijvend perspectief geeft. … zei het net ook al; blijf gaan voor Jezus. Leef als trouwe mensen van God.

‘Het vuur’ laten branden.
Tot slot ook een woord voor degenen uit deze groep die (nog) geen belijdenis doen. Daarvoor zijn verschillende redenen. We hebben het daar met elkaar over gehad. Ik wil je dit zeggen: als je voor jezelf weet dat je (eens) belijdenis wilt doen; blijf bij die overtuiging en maak er werk van. God is trouw. Als je misschien niet weet hoe het zit met jouw/het geloof of met (het bestaan van) God; fijn dat je er vandaag wel bij bent en deze dienst meemaakt. Je hebt veel meegekregen. Paulus zegt: laat dat vuur niet uitgaan. Houd het brandend. Dat kun je op verschillende manieren doen. Bijvoorbeeld door te denken aan wat je hebt meegekregen van thuis, in de kerk of catechisatie. Of door wel naar de kerk te blijven komen en/of naar de jongerenvereniging JOB. Jullie zeggen dat je de contacten in de gemeente waardeert. Loop in ieder geval niet bij ‘het vuur’ vandaan. Weet dat er voor jou gebeden wordt. En dat God je kent. God die trouw is, rechtvaardig en geduldig.

Ik rond de preek af. Straks klinkt het ‘ja’ ten opzichte van het evangelie van Jezus. Een feest voor ons allen. Dank aan God. Laat niemand van ons zich voor dit evangelie schamen. Belijd Jezus als Heer. In je hart. In heel je leven.


[i] Is het ‘Geest’ (BGT) of ‘geest’ (NBV). Ik denk dat  beide vertalingen kunnen, waarbij ik in dit geval eerder voor ‘geest’ zou kiezen. Het punt is dat de Geest ons die geest/spirit geeft. De BGT zet dat mooi neer. In het Bijbelboek Ezechiël waar het veel gaat over de Geest en de vernieuwing van onze geest sta je regelmatig voor hetzelfde dilemma. Zie bijvoorbeeld voetnoot iv van de preek Profetie next level. Ezechiël als teken aangesteld.
[ii] En positieve reactie, denk aan de belijdenis van Petrus ‘U bent de Messias, de zoon van de levende God’. Zie een preek over die belijdenis en de tekst daaromheen. (Maar) Jezus spreekt ook over een ‘zwaard’ dat hij brengt; de allesbeslissende keuze voor hem. Zie Gods vrijheidsstrijd. Preek Matteüs 10:34.
[iii] Zie God geeft je een bijzondere positie. Preek 1 Petrus 2.
[iv] Zie het tweede voorbeeld in het artikel Scheepje (z)onder Jezus’ hoede. Artikel Reformatorisch Dagblad (2018).

Voorbeeldliturgie

Welkom

Votum en groet van Sela
PvN 84 Wat houd ik van uw huis

Nieuwtestamentische leefregels. Delen uit Kolossenzen 3 (Bijbel in Gewone Taal)
Ik bouw op U. Gereformeerd Kerkboek 163: 1 t/m 3

Gebed

Kindermoment
Kinderlied: Ik hef mijn ogen. Opwekking 640

Belijdenis doen. Bijdrage van …
Mag ik jou tot zegen zijn? Sela
Lezen 2 Timoteüs 1:1-10 door … (Bijbel in Gewone Taal)

Verkondiging van het evangelie: Tel Gods zegeningen. En blijf dat doen.
Hou vol. Opwekking 798

Openbare geloofsbelijdenis
Gebed om zegen. Sela. (Eerste coupletten: ‘zegen hen’ … op de weg die zij’ (laatste couplet: ‘zegen ons’))

Dankgebed en voorbede, afgesloten met
Onze Vader (hardop uitgesproken)

Collecte

Psalm 148: 1 en 3 De Nieuwe Psalmberijming. Laat ieder God eren en loven https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-148

Zegen

Felicitaties

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.