Hij is opgestaan!

Handout bij Lucas 24 en Catechismus zondag 17

1 De Levensvorst toont…zijn lijdenswonden.
De opgestane Heer loopt en leeft met ons mee (Lucas 24:13 vv). Zo laat de Heer zien dat Golgota geen vergissing was maar Goede Vrijdag. Jezus Christus ‘werd opgewekt omwille van onze rechtvaardiging’ (Catechismus 17, Romeinen 4:25). Maak Pasen daarom niet los van

Golgota. Terwijl wij kunnen vastzitten in verdriet, aan zonden/verslaving of ruzie spreekt de Opgestane ons toe: het is goed tussen God en jou. Gods Zoon is ons ín de wereld, ín onze zonden, ín ons lijden en ín de dood tegemoet gekomen. Op Pasen bloeit Golgota open.

2 Apologetiek en Pasen.
(Apologetiek is te vergelijken met de bijbelse figuur van Johannes de Doper: mensen gereed maken om Jezus te ontmoeten. Dat kan gebeuren door misverstanden over het christelijk geloof uit de weg te ruimen of door mensen te confronteren met hun hoop of gebrek daaraan (spot); hen nieuwsgierig maken.)

Merkwaardig: er zijn geen getuigen van de opstanding zelf. De Catechismus vraagt alleen maar wat ik ‘er aan heb’! Zou het niet moeten gaan over de echtheid van de opstanding?

  • De opstanding zélf is breaking news. Handelingen 2 en 17 laten dat scherp zien in twee verschillende omstandigheden en verschillende culturen. Het evangelie komt mensen uit welke cultuur dan ook maar tegemoet. Vervolgens wordt iedereen geloof in de Opgestane voorgehouden.
  • In de Bijbel wordt gesproken over: a/ Opstanding ‘zoals in de Schriften staat’ (Nicea, zie bijvoorbeeld Handelingen 2) en b/ getuigen (1 Korintiers 15:4 vv). God is trouw en zoekt harten van mensen!

In deze lijn is er wel meer te zeggen:

  • Lichamelijke opstanding was in die cultuur onmogelijk en ongewenst. Zie de boeken van N.T. Wright op dit punt (The ressurection of the son of God (2003) en Surprised bij hope (2008)). (Niet alle) gelovigen verwachtten opstanding, maar pas op de jongste dag (Johannes 11).
  • Waarom hopen alle mensen? Waar komt dat vandaag als de realiteit laat zien dat er ellende blijft in de wereld? Jezus, hoop van de volken – zegt het bekende lied. Jezus is de belofte van Jesaja (51:4, 60:9) en 1 Petrus 1:3!
  • Waarom spotten (seculiere) mensen van alle tijden met Jezus’ kruisiging? Je hebt toch niks met Hem – zeg je!? Dit lijkt wel erg op de grafwacht (Mat.27:62vv): op je heel eigen manier ben je toch bezig met Jezus’ opstanding. Jezus laat niemand niet los.

Verder lezen


Zie Apologetische paaspreek Matteüs 28 (2021).

Themadiensten opstanding (Zondag 17 Catechismus) begin 2016
Hij is opgestaan, over de relatie Goede Vrijdag – Pasen en apologetiek.
Opstanding in heerlijkheid, over de hemel (omgaan met sterven) en eeuwig leven.
Nieuw leven is begonnen. Domineert ook onder christenen het hier-en-nu? Hoe voedt God ons op?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.