Wie God in Jezus is; dat is indrukwekkend. Preek Kolossenzen 2:6-15

Vandaag vindt DV tweemaal de bediening van de heilige doop plaats. Dank God dat we daar als gemeente weer volop getuige van kunnen zijn. Met het oog op de doop een preek over Kolossenzen 2. Paulus komt met een verrassende opmerking over de doop.

Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Het geheim van de doop.
Afgelopen zondagmiddag ging ik voor in de gemeente van Utrecht-Centrum. Dat was voor mij een bijzondere ervaring. In die gemeente ben ik namelijk gedoopt. Zondag stond ik naast het doopvont waar mijn ouders mij ten doop hebben gehouden. Ik weet (uiteraard) niks meer van de dag dat ik werd gedoopt. Het was wel de belangrijkste dag van mijn leven. Bij de doop spreekt en werkt de Drie-ene God. We hebben gelezen dat Paulus dit over de doop zegt:

Toen u gedoopt werd bent u immers met Hem (Christus) begraven, en met Hem bent u ook tot leven gewekt, doordat u gelooft in de kracht van de God die Hem uit de dood heeft opgewekt
(Kolossenzen 2:12).

Vandaag staan we kort stil bij een paar verzen uit Kolossenzen 2. Want vandaag wordt er tweemaal gedoopt. Gefeliciteerd … dat de Heer jullie huwelijk (opnieuw) heeft gezegend en dat jullie straks met jullie gezin[i] naar voren komen. Uit Kolossenzen 2 wordt duidelijk hoe fundamenteel de doop is. Paulus vergelijkt de doop met begraven (sterven) en opstaan; met nieuw leven. Hoe bijzonder leven is merk je als je een kind krijgt. Wat groots. En spannend. Het moet dan allemaal goed gaan. Dank God voor iedere keer dat leven gezond wordt geboren en moeder en kind daarin gezegend worden.

Je wordt gedoopt. God spreekt en werkt.
Maar let op. Dopen is begraven worden met Christus. En met Christus opstaan. Doop gaat over vergeving van zonden zodat alles nieuw wordt (2:13).[ii] Doop gaat over geloof[iii] (2:12) en de werking van de Geest. Hij zorgt ervoor dat Jezus het telkens meer voor het zeggen krijgt in heel je leven (2:8,10&11). Het gaat over het leven met en groeien in Jezus (2:6&12). Al die onderwerpen komen straks terug in de vragen voorafgaand aan de doop.

Wij kennen in onze kerken twee sacramenten: doop en avondmaal. Avondmaal is actief. Je viert avondmaal. De doop is anders. De doop is passief. Je wordt gedoopt (of je als kind of volwassene).[iv] De doop laat daarom nog het beste zien wie God is en hoe Hij werkt. Zoals jij zelf niet besluit om te gaan leven maar geboren wordt, en zoals jij jezelf niet begraaft maar begraven wordt; zo doop jij jezelf niet maar word je gedoopt. In dat passieve schuilt iets bijzonders. Een geheim. De doop gaat niet over wat jij en ik doen (mensenhanden, 2:11). God is aan het werk. Hij heeft in Jezus alles wat jou zou kunnen aanklagen (wet) aan het kruis geslagen (2:14). Op Golgota heeft God in Jezus zelfs de dood overwonnen. Niets kan je scheiden van Gods liefde in Jezus.

Daarom is deze dag een feest. Voor jullie. Voor ons allen. Wat ontzettend fijn om dit alles in een volle kerk te mogen beleven met elkaar, onder Gods zegen.

2         Vizier op scherp.
De gemeente waaraan Paulus schrijft is een jonge gemeente. En die gemeente leeft te midden van allerlei imposante religies en imponerende, gezaghebbende (want oude) joodse tradities. Bij voetbal zie je wel eens dat een club voorzichtig voetbalt tegen de tegenstander omdat ze veel ontzag voor de andere club hebben (grote naam/stadion). Zo kon die gemeente in Kolosse onder de indruk raken van de religies en religieuze tradities om hen heen. Hun regels (2:16vv). Hun toewijding of hun bijzondere spirituele ervaringen (2:18). En dan zijn daar die nog maar net ontstane kerken. Een nieuwkomer op de religieuze markt. Wat stel je dan voor als gemeente? Je kunt onzeker worden.

Paulus zet het vizier op scherp. Laat je imponeren door Gods Zoon:

In Hem is alles geschapen…
Alles is door en voor Hem geschapen.
Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in Hem
(Kolossenzen 1:16&17, loflied/belijdenis)!

Bemoediging.
In het stuk dat wij lazen werkt Paulus die overtuiging uit. Leef in eenheid met Christus Jezus, nu u Hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in Hem geworteld en gegrondvest (2:6&7). En in het vervolg gaat Paulus in op wat de gemeente van Kolosse allemaal voor imponerende dingen hoort/ziet. Twee voorbeelden:

1/ Zijn er (filosofische) ideeën of theorieën (2:8) waarin het religieuze beter/hoger is dan het aardse/gewone dat lager is? Bedenk dan dat die theorie niet klopt:

In Hem (Christus) is heel de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig
en in uw eenheid met Hem… bent u van die volheid vervult.
(2:9&10).

Grandioos! Deze zin zegt heel expliciet wie Jezus is en wie jij bent als je in hem gelooft. Zie je hoe imposant het evangelie is? Voor God geen tegenstelling geestelijk-aards. Alles bestaat in Gods zoon (1:16). Gods zoon is mens geworden. Baby zoals jullie baby’s. Zo gewoon is de geweldige, unieke God geworden. Gods volheid is aanwezig in wie gelooft (2:10); in mannen, vrouwen, jongens, meisjes. Praktisch of theoretisch geschoold. Ieder die gelooft. Laat je niet te grazen nemen (2:8) door religieuze theorieën die iets anders beweren – hoe hoogdravend het ook klinkt.

2/ Zijn er gelovigen (joden) die erop wijzen hoe groots Gods geschenk van de besnijdenis is?[v] Tja. Wat moet je daar tegenin brengen? God zelf had die besnijdenis toch als verbondsteken gegeven? In dit gesprek sta je als christelijke gelovige al snel met een mond vol tanden. Paulus niet. Hij komt met een verrassende opmerking. Hij zegt dat wie in Jezus gelooft besneden is. Namelijk met de ‘Christus-besnijdenis’; de doop (2:11). De doop die verder gaat dan een lichamelijke ingreep door mensen (besnijdenis). God is in Jezus reddend en bevrijdend opgetreden. Ieder die zegt als je iets mist als je Jezus kent en in hem gelooft, heeft het evangelie niet begrepen.

Zo ondersteunt Paulus het geloof van de jonge gemeente in Kolosse. Hij bemoedigt. Wie gelooft heeft de grootste schat. Wie gedoopt is krijgt het mooiste cadeau dat bestaat. Het symbool dat God je kent en van je houdt.

3         (Hoe) volg jij Jezus?
Gemeente, besef vandaag hoe bijzonder Jezus is. Straks zie je het bij de ‘gewone’ doop. Vragen worden gesteld. Kraanwater wordt gebruikt. Ondertussen handelt God. Vier deze dag. Besef dat je bij Jezus hoort.

En stel jezelf ook een vraag. Wat nu als Paulus in onze tijd zijn brief had geschreven? Aan jou. Aan ons. Waar was het dan over gegaan? Religies imponeren ons niet echt (zoals toen). Oude tradities (besnijdenis) ook niet.

Om te zien wat de betekenis van Kolossenzen 2 is moet jij bedenken wat jou imponeert. Waarvan jij onder de indruk bent. Is er iets wat jou helemaal in beslag kan nemen zodat je niet ziet hoe geweldig God in Jezus is?

Wie is rechter?
Denk aan de overweldigende realiteit van oorlog. Die kan je verlammen. Zoveel geweld. Ellende. Macht en misbruik daarvan. Moet je je voorbereiden op een escalatie, ook in ons land? Veel mensen doen dat (preppers). Online-winkels kunnen de vraag naar houdbaar voedsel en andere zaken niet meer aan (zoals er in het begin van de Coronacrisis gehamsterd werd). Je voorbereiden is niet verkeerd. Dat is het punt niet. De vraag is: in wie of wat stel jij je vertrouwen? Is er een Macht die sterker is dan Putin? Bestaat er een God voor wie ieder mens zich eens zal moeten verantwoorden? Dat is waar het om gaat. De doop laat dat zien. Na de doop gaan we bidden:

Geef dat … zonder angst mag verschijnen voor zijn/haar rechter en redder.

Met het oog op Jezus’ grote dag word of ben je gedoopt. Houd die toekomst voor ogen. Leef in eenheid met Jezus (2:6). Die opdracht klinkt vandaag ook. En vind dan wat je hand vindt om te doen. Helpen. Bidden. Opvang verlenen. Straks naar de Grote Kerk om je solidair te verklaren met Oekraïne.

Echtheid.
Waar laat jij je door imponeren? Vandaag vinden wij echtheid/authenticiteit heel belangrijk. Je hoort mensen zeggen: het was zo gaaf, ik kreeg er kippenvel van. Wauw! Als zoiets gebeurt ben je onder de indruk. Nou is het is bijzonder als je ergens (diep) door geraakt wordt. Maar is dat waar het om gaat? In het leven gaat het veel vaker om het ‘gewone’. Dat je daar trouw in bent. Zoals God in Jezus ‘gewoon’ mens werd (zonder zonde). Golgota was echt geen kippenvel-moment. Het was vreselijk. En toch laat God juist zo zijn trouw zien. Houd dat voor ogen. Volg je Heer in heel je leven. Dat is waar het om gaat. Dan krijg je die mooie momenten er vast ook wel (eens) bij. Volg hem. In je huwelijk. Je dagelijkse trouw op je werk of bij je opleiding. In je geloof. In de kerk. Het gaat niet om een super-beleving – al dank je God als je dat krijgt. Het gaat om het geloof in een geweldige God die er elke dag is. Die je in de doop kopje onder laat gaan in zijn werkelijkheid. Alles maakt Hij nieuw.

Ik rond de preek af. Vandaag is het feest in de kerk. God spreekt en handelt. We zijn daar met zovelen getuigen van. Laat je (opnieuw) door God imponeren en inspireren. En leef zo tot een zegen voor degenen die God op je weg plaatst.


[i] Beter spreek je van gezinsdoop dan kinderdoop. Zie handout 3 over de vraag wie gedoopt worden.
[ii] Zie blogpost over de discussie over de eerste doopvraag. Zie preek Matteüs 1:21 over de vraag wat zonde Bijbels gezien betekent.
[iii] Geloof en doop gaan altijd samen in het Nieuwe Testament. Zie handout 2 over de doop.
[iv] Zie artikel over gebruik van formulieren (De Reformatie).
[v] Dit is een kernpunt in de brief aan de Galaten. De toon van die brief is heel anders. Zie preek over begin van de Galaten-brief.

Voorbeeldliturgie

Met open armen. Schrijvers voor gerechtigheid “MET OPEN ARMEN” LYRICS by SCHRIJVERS VOOR GERECHTIGHEID: Kom, als je honger… (flashlyrics.com)

Welkom (ouderling van dienst)

Votum en groet Sela https://www.sela.nl/liederen/1/votum-en-groet.html
Laat het feest zijn in de huizen (Opwekking 553) https://www.songteksten.nl/songteksten/54558/Opwekking/Laat-het-feest-zijn-in-de-huizen.htm

Gods leefregels (Romeinen 12)
DNP Psalm 111: 1 en 3 https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-111

Gebed

Terugkoppeling activiteit van afgelopen week

Kinderen naar voren
Wonderlijk (Sela) https://www.sela.nl/liederen/139/wonderlijk.html
Kinderen naar kring

Lezen Kolossenzen 2:6-15 ‘Leef in eenheid met Christus Jezus…’
Verkondiging Wie God in Jezus voor ons is; dat is indrukwekkend (thema)

Ik geloof in God de Vader  (staande) opwekking 347 https://www.songteksten.nl/songteksten/87984/Opwekking/Ik-geloof-in-God-de-Vader.htm

Kinderen komen terug uit kring

Bediening van de heilige doop aan … en … . Als volgt:

Collecte

Tienduizend redenen opw. 733 (psalm 103) https://www.songteksten.nl/songteksten/362594/opwekking/opwekking-733-tienduizend-redenen.htm

Zegen
Amen (hardop uitspreken)

Feliciteren

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.