Geloof in Jezus en belijd zijn naam. Pinksterpreek over Handelingen 2:38

Preektekst over de Pinksterpreek van de heilige apostel Petrus. In deze dienst wordt belijdenis gedaan van het geloof in Jezus. Wat betekenen Petrus’ radicale woorden over bekering voor het alledaagse leven met Jezus? We vieren in deze dienst het heilig avondmaal. Voorbeeldliturgie onderaan de preektekst.

1         Wat een feest is Pinksterfeest.
Straks geven jullie je jawoord aan de Heer. Een plechtig moment waarvan wij allemaal getuigen zijn. Het is feest bij ons en feest in de hemel. Lang hebben jullie naar dit moment toe gewerkt en geleefd. Ongeveer een maand geleden zeiden een paar van jullie: hebben we nu nooit meer catechisatie? Jullie noemden op hoe het begonnen was, met welke jeugdleiders en in welke zaaltjes. Jarenlang een avond in de week. En dan straks ‘ja.’ En voordat je het in de gaten hebt, is het voorbij. En dan? Afkickverschijnselen? Ga je meedoen in een kring of zelf en kring opstarten? Hoe geef je invulling aan je jawoord?

Vandaag luisteren we naar Petrus om te horen waar het om gaat bij belijdenis doen en in het (alledaagse) leven met Jezus. We luisteren naar Petrus omdat het Pinksteren is. Gods Geest is op aarde gekomen. We staan in een lange rij van mensen die, door de Geest bewogen, Jezus belijden en volgen. Petrus houdt een uitgebreide toespraak en doet aan het einde daarvan een appel op zijn hoorders: je moet je bekeren (Handelingen 2:38). Een radicale daad. Zoals je TomTom  tegen je zegt: draai om. Anders haal je je bestemming niet. Verder zegt Petrus: laat je dopen, roep Jezus aan om vergeving van je zonden, dan zul je de Heilige Geest ontvangen. Veel mensen doen wat Petrus zegt. Niet gedwongen maar uit innerlijke overtuiging (Handelingen 2:37).

Alsjeblieft. Wat een happening. Waar wij jaren over doen, dat gebeurt daar in een kwartier (bij wijze van spreken). En waar wij nog wel eens twijfelen of moeite ervaren bij geloof of kerk – dat lijkt daar allemaal niet aan de hand te zijn. Wat betekent die eerste Pinksterdag nou voor ons? In het bijzonder voor jullie die belijdenis doen. Voor je leven als belijdend lid van de kerk.

2         Verwacht veel van de Geest.
In de eerste plaats dit: denk groot van God. Zeg niet en zeg nooit: tja, dat gebeurde toen. Doe andersom. Verwacht veel van de Geest. Want de Geest is Heer en maakt levend (Nicea). Eenmaal uitgestort met kracht en vuur is Hij altijd werkzaam gebleven. Er kunnen, door eigen tekorten en/of vanwege beproeving die God je geeft, tijden in je leven zijn dat je dat minder ziet of ervaart.[i] Daar komt bij dat God(s aanwezigheid) in onze cultuur niet voor het oprapen ligt. Maar misschien juist dan moeten we goed kijken naar zijn werk. Vandaag is daarvan een tastbaar bewijs. De Geest doet wonderen en Hij is trouw. Hij laat het werk van zijn hand niet los. Laat je vullen door de Geest (Efeze 5:18).

3         Pinksteren is uitbetaaldag.
Het tweede is dat is dat we Handelingen 2 goed moeten lezen. Het lijkt een moment. Een kwartier, een uur of paar dagen met alleen maar zonneschijn.

Maar het is een en al vernieuwingsproces. Soms buitengewoon taai. Om zicht op Handelingen (hoofdstuk 2 en de rest) te krijgen moeten je beginnen bij het eerste boek van Lucas; zijn evangelie. Hoeveel jaren liep Jezus niet rond, deed hij talloze wonderen, legde hij de Schrift uit tot op Gods wezen, stuitte hij op ongeloof, verzet? Met als dieptepunt zijn vernederende kruisdood. Hoeveel mensen geloofden toen? Misschien alleen die ene Romein onderaan het kruis.[ii] Zelfs op Pasen is er nog sprake van ongeloof onder Jezus’ volgelingen.[iii] En dan wordt het Pinksteren. Pinksteren is uitbetaaldag. Ál het werk van Jezus komt, onstuitbaar, tot groei en bloei. Want de Geest werkt niet op zichzelf maar Hij neemt alles uit Jezus (Johannes 16:15).

Zo vieren we vandaag Pinksterfeest en zijn we blij met jullie ja. Net als toen is deze dag van belijdenis doen een proces. Kijk eens naar wat er achter jullie ‘jawoord’ schuilgaat. Om te beginnen de heilige doop waarin God zich aan jullie beloofde. Straks worden jullie met die doopnamen aangesproken als je belijdenis gaat doen; toen en nu komen samen. Je ouders hebben voor je gebeden en je van de Heer verteld. Een juf of meester op school die dat ene verhaal vertelde dat je nooit vergat. Een christen die zoiets opvallends deed dat je aan het denken werd gezet. Kerkdiensten waarin je God hebt geprezen en andere christenen leerde kennen. Jullie trouwe inzet in de gemeente, op Staartlicht, tijdens zomerfeest, – en zoveel meer, bij scouting en zoveel gelegenheden buiten de gemeente. De dinsdagavonden in de kerk, JOB op zondagavond. Maar misschien vooral dat ene, niet-geplande gesprek of dat onverwachte moment. Zo werkt de Geest. Nooit kun je precies een vinger op zijn werk leggen want Hij is God.[iv] Maar het werk van Jezus heeft effect. Net als tweeduizend jaar geleden staat hij centraal. Jezus’ naam wordt geprezen.

4         Een leven lang vernieuwingsproces.
Nog scherper krijg je er oog voor dat geloven proces is als je Handelingen 2 ziet als ‘maar’ een hoofdstuk uit heel dat boek. Bekering (2:38) is radicaal. Ieder mens krijgt daartoe de oproep, de uitnodiging en de opdracht. En dan? Sommige christenen lezen Handelingen 2:38 als een tijdslijn waarbinnen het leven van een christen zich moet voltrekken:

A         Bekering
B         Jezus aanroepen
C         Zonden vergeven (na belijden ervan) en dopen
D         Geest ontvangen (niet zelden met bijzondere gaven als bewijs daarvan)

Ja; zo gaat het met Pinksteren en zo werkt de Geest tot op vandaag. Zeker. En kijk dan nog eens goed. Het blijkt dat gedoopte mensen zondigen[v] (Handelingen 5:1-11, 8:9-25, ‘vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren’ is het dagelijks gebed voor christenen[vi]), dat er conflicten ontstaan[vii] (Handelingen 6) en dat de kerk doorheen heftige twistgesprekken moet leren waar het op aan komt (Handelingen 15).

Dus? Doe maar gewoon (gereformeerd) dan doe je al gek genoeg? Pinksteren laat ons veel van de Geest verwachten. Alles wat Petrus noemt in Handelingen 2:38 komt terug in de vragen van openbare geloofsbelijdenis. En het is morgen aan de orde. Wat zeg ik? Het is aan de orde als we straks avondmaal vieren: keer je tot Jezus onder belijdenis van zonden; word vervuld van de Geest! En over vijf maanden. En over twintig jaar – als de Heer dan nog niet is teruggekomen. Het Nieuwe Testament spreekt van geloven als een proces. Soms in één moment. Soms door een tijd van weerstand heen. En dan ineens met een groeispurt. Denk aan wat we net uit Kolossenzen 3 hebben gehoord:

Zo [door te sterven met Jezus en met hem op te staan] gaan jullie telkens meer lijken op God die jullie heeft gemaakt
(Kolossenzen 3:10 Bijbel in Gewone Taal)

Telkens meer. Dat is het proces. [viii] Lijken op God, onze Schepper. Dat is het doel. En waarom? Omdat we nieuwe mensen zijn (Kolossenzen 3:11).

Het is begonnen. Je leven wordt anders in deze zin: je gaat meekijken met God. Je leven zien zoals Hij het ziet. Je leven leven onder zijn leiding. Ergens anders staat het groeiproces van het christenleven zo beschreven:

We zullen samen [kerk] volledig toegroeien naar Christus
(Efeze 4:15, Nieuwe Bijbelvertaling).

Groeien. Nu belijdenis doen omdat de Geest al zo lang in je werkt. Trouw blijven aan dat werk van de Geest. En daarvoor heb je elkaar nodig. Het vandaag veel gehoorde ‘ik geloof wel maar heb de kerk/ander niet nodig’ is niet in overeenstemming met het Pinksterevangelie. Samen leven we van Gods genade. Straks wordt het zichtbaar in de heilige symbolen van brood en wijn. En in het gebed bidden we tot ‘Onze Vader in de hemel’. God is geen privé-god die op afroep beschikbaar is. Vanaf Pinksteren brengt Hij mensen samen rondom die ene naam van Jezus.

Daarom: doe mee; geloof in Jezus en belijd zijn naam. Neem je plek in in Gods koninkrijk, in de gemeente en daarbuiten. Dankbaar horen we straks jullie ja. We vertrouwen erop dat de Geest jullie verder zal leiden.

—————————————————

[i] Zie volharding der heiligen. Inleiding over hoofdstuk 5 van de Dordtse Leerregels.
[ii] Zie Waarom vieren we Goede Vrijdag? Marcuspreek Goede Vrijdag (2018).
[iii] Zie Hoe alles verandert en hetzelfde blijft. Preek over het zogenaamde tweede slot van Marcus.
[iv] De Catechismus belijdt dat – terecht – als eerste. Zie een preek over Zondag 20 van de Catechismus.
[v] Zie de inleiding bij noot i. De Dordtse Leerregels beginnen met de zin dat alle mensen in Adam hebben gezondigd. En in hoofdstuk 5 zeggen de Leerregels dat Gods kinderen zondaren zijn.
[vi] Zie Jezus laat de echte betekenis van de tempel zien. Preek over de zogenaamde tempelreiniging (uit Marcus).
[vii] Zie Waarom er soms heibel moet zijn in de gemeente. Preek Jozua 22.
[viii] De Catechismus spreekt hierover in het deel van de heiliging (dank). Zie een preek over de geboden, de vernieuwing en het leren kennen van je zonden.

Voorbeeldliturgie
Welkom
Votum en groet (Sela)
LB 675: 1 en 2 Geest van hierboven

Vrij in Jezus (Kolossenzen 3:1-17 Bijbel in Gewone Taal)
De kracht van uw liefde (Opwekking 488)
Getuigenis van twee personen die belijdenis gaan doen
Gebed

Filmpje jongerenkamp Hemelvaart
Kinderen naar voren, kindermoment door een van degenen die belijdenis gaat doen
Heer onze Heer (Toonhoogte 502)
Kinderen gaan naar kring

Handelingen 2:1-4a, 14-21 en 29-40 Bijbel in Gewone Taal door
Verkondiging Doe mee; geloof in Jezus en belijd zijn naam.
Kom tot de Vader (Opwekking 599)

Openbare geloofsbelijdenis door 9 jongeren/jongvolwassenen
‘Zegen hen’ (Opwekking 710. Eerste couplet zegen hen, daarna zegen mij/ons)

Viering heilig avondmaal, gaand. Korte inleiding met Handelingen 2. Te zingen liederen:
• Psalm 145:1, 3 en 4 http://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-145
• Ik zal er zijn (Sela)
• Tienduizend redenen Opw.733
Dankgebed en voorbede

Collecte
Tijdens de collecte luisterlied ‘Who am I’ door

PvN 16 Ik val niet uit zijn hand
Zegen
Geloofd zij God de HEER voor eeuwig. Amen. Amen. (laatste regel Psalm 89:18 berijmd)

Uitreiken belijdeniscadeaus door jeugdouderlingen
Breng ons samen (Sela) door alle catechisanten, jeugdleiders en catecheten

Verder ontmoeting, felicitatie en koffie drinken

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.