Leven in alle volheid. Hagepreek duurzaamheid, Johannes 10:10

We hebben dit weekend gemeentekampeerweekend. Daarbij hoort een Hagepreek. Veel gemeenteleden zijn op de camping. De dienst wordt gebeamd en gestreamd zodat de dienst ook thuis/elders mee te vieren is. Thema: duurzaamheid. Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         De herder die leven geeft.
Jezus zegt dat hij is gekomen om ons het leven te geven (Johannes 10:10). Leven in overvloed (Statenvertaling). Leven in al zijn volheid (Nieuwe Bijbelvertaling). Waar de evangelisten Matteüs, Marcus en Lucas spreken over ‘het koninkrijk der hemelen’ spreekt Johannes van (eeuwig) ‘leven’. Leven. Basaler kan niet. Ieder die in Jezus gelooft krijgt en proeft dat leven. We ervaren het als we dit weekend samenzijn. Vooral als we avondmaal vieren. En vorige week toen er gedoopt werd. Leven dat Jezus geeft is dat jongeren binnenkort belijdenis van hun geloof afleggen.

Jezus is herder.
Jezus noemt zichzelf in Johannes 10 de herder die overvloedig leven geeft. Herder is een bekend, bijbels beeld. Denk aan Psalm 23 en 100 waarin God de Herder is en/of zijn volk de kudde.[i] Maar denk vooral ook aan Ezechiël 34 waarin God belooft in zijn herder aanwezig te zullen zijn; om recht te doen en genade te geven.[ii]

Jezus spreekt scherp in Johannes 10. Er zijn heel wat mensen die indruk willen maken en belangrijke leiders (herders) willen zijn (vers 8 en 10a). Maar alleen Jezus is de goede herder.[iii] De rest is niet werkelijk geïnteresseerd. Ze hebben een eigen agenda (vers 8). Jezus geeft. Hij geeft zichzelf. Zo ontstaat leven in overvloed; als een goddelijk geschenk.

2         In Jezus kennen we de Schepper.
Laten we onze Herder Jezus voor ogen houden, gemeente, als we stilstaan bij het onderwerp duurzaamheid. Dan zie je hoe bijzonder hij is. Want wie wil dat niet: leven in overvloed, in alle volheid (Johannes 10:10)? In de klimaatproblematiek lopen we ertegenaan dat wij, mensen, om dat overvloedige leven te bereiken het leven juist bedreigen. Vervuilde rivieren en zeeën. Verslechtering van luchtkwaliteit. Diersoorten die uitsterven. Bossen verdwijnen. Dat is het tegenovergestelde van leven.

Heel de schepping.
Onze tijd zet ons erbij stil dat in Jezus de Schepper zelf op aarde komt. Dat leven, het leven in volheid/overvloed, betekent dat Hij de verhouding en orde bepaalt en de juiste toon aangeeft. Denk aan Psalm 148. Heel de schepping wordt opgeroepen de Schepper te loven. Die lofzang begint in de hemel (engelen). Zon, maan en sterren moeten de HEER loven.

Noord-Amerika- en Pelikaannevel

Psalm 148 roept heel de schepping op om God te loven. Wat is de HEER groot. Foto Noord-Amerika- en Pelikaannevel (foto: zie http://www.astrofotos.nl)

Daarna komen grote zeedieren in beeld; orka’s en walvissen: loof de HEER (naar vers 7). Alle dieren doen mee. Bomen. Bergen. Heuvels. Daarna (pas) komen mensen in beeld. Alsof je niet te groot van jezelf moet denken (zie Genesis 1). Koningen en koninginnen, jongens en meisjes, oud en jong: loof de HEER. Zo staat heel de schepping voor God, haar Maker en HEER. God is groot en goed.

Jezus verzoent alles.
Zo compleet spreekt het Nieuwe Testament ook. In en tot Jezus, Gods zoon, is alles geschapen zegt Paulus in Kolossenzen 1.[iv] Het zichtbare en onzichtbare (cf. Psalm 148, geloofsbelijdenis Nicea). In Jezus heeft God alles met zich willen verzoenen; ‘alles op aarde en in de hemel’ (Kolossenzen 1:20a).

kruis1

‘Alles op aarde en in de hemel’, Kolossenzen 1 (foto unsplash.com)

Jezus geeft inderdaad als een herder het leven. Het leven in alle volheid. Hij vergeeft zonde. Gerechtigheid voor alles en allen. Heel de schepping wordt nieuw.

3         Leven met Jezus.
Er is een verandering van levensstijl nodig. We danken de Heer voor alles wat daarin en daaraan gebeurt. We bidden de Heer om doorzettingsvermogen. En ook om onderscheidingsvermogen. Dat we niet bedenken dat wij deze problematiek managen – om vervolgens door te gaan naar het volgende hoofdstuk van ‘onze’ geschiedenis.

Jezus geeft leven. Hij is de goede herder. Hij zal dat volledig doen bij zijn komst in majesteit. Door recht en genade. Laten we tot die tijd met hem leven, hem volgen en ons in zijn naam inzetten voor zijn goede schepping.


Zie Er is geen plan(et) B. Themadienst klimaatverandering en geloof, Ezechiël 18.

[i] Zie Gods schapenkoppen zijn wij. Preek Psalm 100.
[ii] Zie Hoe God Herder is te midden van zijn volk. Preek Ezechiël 34. Ook het land lijdt door de zonde van het volk, zie preek over Ezechiël 15. Gods belofte van herstel is dan ook een belofte voor heel de schepping. Water zal alles vruchtbaar maken en leven geven, zo ziet Ezechiël in zijn slotvisioen. Zie Gods eindeloze genadestroom. Preek Ezechiël 47.
[iii] Precies zo doet Jezus in Matteüs 11:28-30 waarin Jezus oproept om naar hem te komen en niet naar andere leiders/herders te luisteren. Zie preek Welke rust Jezus geeft.
[iv] Zie themapreek Zondag 9 over schepping (en evolutie). Zie ook mijn recensie van het mooie boek Oer.

Voorbeeldliturgie

Welkom
Afkondigingen kerkenraad

Votum en groet Sela https://www.sela.nl/liederen/1/votum-en-groet.html
Psalm 148:1 t/m 3 DNP https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-148

Samenvatting van Gods geboden
PvN 130 uit de diepten https://www.musixmatch.com/lyrics/Psalmen-voor-Nu/Psalm-130-Uit-de-diepten

Gebed

Kindermoment
Zie de zon, zie de maan GK 148

Introductie thema
Lezen Johannes 10:1-10
Verkondiging
Voorjaarslied https://www.scheppingvieren.nl/voorjaarslied/

Geloofsbelijdenis (delen Kolossenzen 1: alles in en tot Christus geschapen)

Dankgebed en voorbede

Collecte

Toekomst vol van hoop (Sela) https://www.sela.nl/liederen/190/een-toekomst-vol-van-hoop.html.

Zegen
“Amen” (hardop, gemeente)

verdere ontmoeting

=== einde ====

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.