Gods eindeloze genade. Preek 2 tempelvisioen. Ezechiël 47, de rivier.

Ezechiël krijgt een schitterend visioen. Hij ziet een rivier die leven geeft, die heelt en geneest. Wat betekent dit visioen? De preek sluit aan bij die van vorige keer: God maakt alles nieuw. Preek 1 over het tempelvisioen (Ezechiël 40 en verdere).

In de liturgie staat bij alle liederen de lof op Gods naam centraal, en de verwachting die daaruit voortkomt. Er is zogenaamde Blended worship in de liturgie: lezing, lied en gebed rondom het Bijbelse thema ‘rivier’. De serie sluiten we af met ‘Gij dienaars van Hem’ (aan Hem zij het lied der wereld gewijd) van de methodist Charles Wesley. Zie onderaan voor een voorbeeldliturgie.

De preek is beluisteren als podcast.

Gemeente van de Heer

1         Gods onstuitbare koninkrijk.
Voor de laatste keer luisteren we naar Ezechiël.[i] We sluiten af met een visioen dat je niet snel vergeet. Ezechiël ziet een rivier. De rivier begint heel klein, met wat spettertjes.[ii] Maar al snel is de rivier zo groot dat je er alleen nog maar doorheen kunt zwemmen (Ezechiël 47:5). Onze Heer Jezus zegt dat de rivier de Geest is, de Geest die God aan zijn kinderen geeft (Johannes 7:37-39). De structuur van de rivier is die van Gods koninkrijk. Net als de rivier kent het koninkrijk een klein begin (mosterdzaad) en een krachtige groei (boom, Matteüs 13:31 en 32).

Ezechiël ziet de onstuitbare, helende en genezende kracht van Gods koninkrijk.

Wat een fantastisch visioen. Hoe bemoedigend moet dat zijn geweest in de ‘droogte’ waar Gods volk inzat; in ballingschap ver van Jeruzalem verwijderd, de geestelijke dood (Ezechiël 37).[iii] Maar God zou zijn Geest uitgieten (Ezechiël 37 en 39:29).[iv] En dat doet God. Niet mondjesmaat maar eindeloos leven-gevend. Al krijg je lastig grip op het tempelvisioen (Ezechiël 40-48)[v] duidelijk is dat God alles nieuw maakt. Het komt goed. Boven al onze verwachtingen uit.

Een paar dingen over deze rivier (punt 2) en dan, tenslotte, nog wat opmerkingen (punt 3) als afronding van het luisteren naar Ezechiël.

2         Mee met Gods genade-stroom.
Naar aanleiding van de rivier in het tempelvisioen deze drie dingen, gemeente:

A         God geneest.
Vorige week liet ik deze afbeelding zien van het tempelvisioen.

Ezechiël ziet Gods nieuwe samenleving (Ezechiël 40-48). Zie preek 1 over dit visioen. Pas nadat God in de tempel terugkeert (Ezechiël 43) ziet Ezechiël de rivier; Gód is immers de bezielende kracht (foto http://bibliaprints.com/).

Eigenlijk klopte die afbeelding (toen nog) niet. Dat wil zeggen: de rivier komt pas ter sprake als God zelf terug is in zijn tempel (Ezechiël 43).[vi] De volgorde doet ertoe.[vii] Gód is de bezielende kracht; van de tempel, het tempelgebouw en de nieuwe samenleving die Ezechiël ziet. De Geest is Heer en maakt levend (Nicea). Daarom ziet Ezechiël dat de rivier bij de tempel begint.

Het evangelie van Ezechiël 47 is van blijvend belang. Een kerk/christen floreert alleen als en omdat de Geest in ons woont (Romeinen 8:9). Ezechiël 47 laat ons bidden: ‘kom Schepper, Geest, woon in uw kerk’.

B         Alles en allen heilig.
Wie tot zich door laat dringen wat Ezechiël ziet, stuit op een schijnbare tegenstelling (paradox). God had er met muren, trappen, voorschriften enzovoort voor gezorgd dat Hij – de heilige God – toch te midden van zijn volk kon wonen (Ezechiël 40-44).[viii]

Bij de rivier gaat het precies andersom. Die begint bij de tempel (God) en bereikt zelfs de Dode Zee (Ezechiël 47:8). Als je bedenkt dat de Dode Zee het ‘levende’ bewijs is van Gods oordeel over zondig leven (Genesis 19, zie Ezechiël 16[ix]) dan realiseer je je wat Ezechiël ziet. God maakt schoon wat wij niet schoon kunnen maken. God geneest wat wij niet kunnen helen. Alles, alles wordt Hem toegewijd. Niet omdat mensen beter of minder slecht worden maar omdat God het vanuit zichzelf gaat aanpakken.[x]

Breek met zonde.
En toch is het bij schitterende visioen opletten geblazen, gemeente. Er staat dat bepaalde delen niet zoet worden maar vol zout water blijven staan (Ezechiël 47:11). Je kunt dit positief uitleggen; zout is nodig. Maar het ligt meer voor de hand om het anders uit te leggen. Ondanks Gods overvloedige genade blijven er plekken van haat, verzet en tegenstand tegen Gods koninkrijk (Ezechiël 38 en 39).[xi] Denk hierbij aan Openbaring 21 en 22 dat gebaseerd is op het tempelvisioen van Ezechiël.[xii] Johannes zegt dat niets slechts, geen enkele zonde de stad van God binnenkomt (Openbaring 21:8 en 27, 22:11 en 15). Het punt is: als je Ezechiël 47 leest, vraag je je stomverbaasd af hoe dit mogelijk is. Waarom zou je je niet overgeven aan de rivier van Gods goedheid (Psalm 36)?

Veel tijd neemt Ezechiël hier trouwens niet voor. Dat er wel iets over staat betekent, gemeente, een aansporing om te breken met eigen zonde en tekorten. Die dingen hebben geen toekomst (Galaten 5:21). Laat ze los, gemeente.

Nieuwe werkelijkheid.
De focus van Ezechiël 47 ligt op de genezing en heling die de rivier brengt. Wie goed leest ontdekt herschepping van het paradijs (rivier, bomen). Het is de opmaat naar het hemelse Jeruzalem waar de bomen genezend zijn voor de volken (Openbaring 21 en 22).

Johannes’ visioen van Gods stad (Openbaring 21 en 22) is gebaseerd op Ezechiëls tempelvisioen (voor overeenkomsten en verschillen zie God maakt alles nieuw). Johannes zegt dat de bladeren van de bomen genezend zijn voor de volk. God belooft eindeloos geluk (afbeelding www.john8thirtytwo.com).

En de Exodus komt in nieuw licht te staan. Toen ging het door water (Rietzee) heen naar de droge woestijn. In Ezechiël 47 draait God het om. De woestijn, het doodse wordt levend door Gods verfrissende genade.

Heel het leven komt tot groei en bloei. Maar dan niet zoals dat bij ons gaat. Bij ons gaat (eindeloze economische) groei hand in hand met uitputting van de aarde en een scheve welvaartsverdeling. Zo niet in Gods koninkrijk. God is een eindeloze bron van goed en zegen (Ezechiël 47:12). Bij Hem komt het leven op een holistische manier in groei en bloei te staan.

C         Doe mee!
Ezechiël 47 nodigt uit. Zoals de rivier begint met wat spettertjes, zo vloeide Jezus’ bloed op Golgota als vergeving voor zonden en genezing van wonden. Niet een enkeling wordt gered maar heel Gods volk (Ezechiël 39).[xiii] Het evangelie is voor alle volken (Matteüs 28:19). Gods stad moet vol (Openbaring 21 en 22). De apostelen zijn vissers van mensen (Ezechiël 47:10, Lukas 5:10). Het is begonnen. Wie gelooft in Jezus en in hem gedoopt is (1 Petrus 1:2) komt in Gods krachtenveld te staan. Jullie zijn de rivier, gemeente. Dank God voor zijn eindeloze genade.

Daden en woorden.
Waar kun je verder concreet aan denken? Bijvoorbeeld dit: aan woorden en daden die samengaan in de kerk. Het gaat om het hele leven (en niet ‘zieltjes die gered moeten worden’).[xiv]

Bijbelgetrouw geloof betekent omzien naar elkaar. Elkaar liefhebben en respecteren. Trouw zijn in de dienst aan God en het meeleven met elkaar. Eredienst gaat hand in hand met voedselbank-zijn, inloopochtenden en het zomerfeest organiseren. Op Staartlicht gaat de Bijbel open en verzorg je huiswerkbegeleiding en sport. Denk aan onze zusterkerken in India. Leden van die kerken vertelden vorig jaar, toen ze bij ons op bezoek waren, dat iemand die in hun ziekenhuis verpleegd werd Jezus zag. Dat is de rivier van Ezechiël. In Jezus’ naam leven we zijn leven en doen we zijn werk.

Begin vooral bij jezelf. Jullie vervullen door Gods genade Ezechiël 47, gemeente. Door je geloof in Jezus. De inzet voor je naasten in veel en divers vrijwilligerswerk. Op je werk door je in te zetten voor het verduurzamen van onze economie. Kijk om je heen naar wat er gebeurt in de maatschappij – en dank God. Een uitvinding om de plasticsoep uit de oceaan te halen. De inzet om productielijnen te vrijwaren van slavenarbeid. Alles moet nieuw worden.

Gemeente, de koning komt eraan. Ezechiël zegt het. Laat je meesleuren door de stroom van Gods werkende kracht. Bid, leef en werk je koning tegemoet.

3         Gods eindeloze trouw.
Dan nu wat slotopmerkingen bij het luisteren naar Ezechiël. Zo’n twee jaar geleden begonnen we met luisteren naar deze profeet.

Zoveel evangelie.
Wat kwam er zoal aan bod? Tja. Wat niet?[xv] Gods dag, vernieuwing door oordeel heen, wonderlijke visioenen en eindeloze vergezichten. Noem maar op. En vooral toch dit: God zoals Hij is in zijn heerlijkheid en majesteit.

Ezechiël 1 opent met een visioen van Gods heerlijkheid (afbeelding http://bibliaprints.com/), zie preek over dat visioen. Ezechiël sluit ook af met een een visioen. Ezechiël ziet Gods nieuwe samenleving (tempelvisioen). Tussen die visioenen in komen veel belangrijke Bijbelse thema’s aan bod.

Het boek opent en sluit met (visioenen van) Gods heiligheid. Ezechiël slotzin is de naam van de nieuwe stad: ‘De HEER is daar’ (Ezechiël 48:35). Ik ga hier verder geen samenvatting of overzicht geven. Wie zoiets zoekt kan elders terecht.[xvi]

Als profeet geroepen …
Met jullie wil ik bij het slot van deze prekenserie naar iets anders kijken. Kijk eens naar de profeet Ezechiël zelf. Op vrij jonge leeftijd wordt hij gedeporteerd. Zijn geliefde Jeruzalem zag hij nooit meer terug. De traditie zegt dat Ezechiël begraven is in al-Kifl in het huidige Irak. Je kunt zijn graf tot op vandaag bezoeken. Nooit deed Ezechiël als priester tempeldienst. Hij werd profeet. En wat voor een. Meer dan twintig jaar was hij in dienst van God om zijn woorden te spreken. (Persoonlijke) ellende bleef hem daarbij niet bespaard.[xvii]

… toch nog priester geworden.
Kommer en kwel, zijn leven? Dat horen we niet van Ezechiël.[xviii] Het slotvisioen laat wel iets anders zien. Al is het in een visioen; Ezechiël komt, toch, Gods tempelplein binnen (Ezechiël 40vv). Ezechiël loopt daar met zijn hemelse gids doorheen. Wat zal er toen door deze priester heen zijn gegaan? Ezechiël mag zelfs als priester offers brengen (Ezechiël 43:18vv). Offers die God graag aanneemt (Psalm 50, Romeinen 12:1). Het is alsof Ezechiël, diep in blessuretijd, alsnog in Gods priesterdienst terecht komt. Volmaakter dan ooit mogelijk was geweest in de tempel van Jeruzalem. Maar toch… in een visioen. Dit smaakt naar meer. Maar hoe dan? Waar dan en wanneer? Het is net als dat visioen van de tempel zelf. Het is te wonderlijk voor het leven-zoals-wij-dat-kennen. Een nieuwe, komende eeuw is nodig (Nicea); een ‘eeuwige dag’.

Geloof en vreemdelingschap.
Kijk nu goed, gemeente. Ezechiël die iets proeft van de toekomstige werkelijkheid doet denken aan de vader van het geloof, Abram. God roept hem en belooft hem (eindeloos) land. Als Abram in Kanaän komt, is niks van hem. En dat blijft zo. Zijn leven lang.[xix] Zijn graf is (duur) gekochte grond. Maar Abram reist kriskras door het hem beloofde land (Genesis 12vv). Precies zoals Ezechiël kriskras over het beloofde/geschouwde tempelplein loopt. Abram en Ezechiël doen alsof het van hen is. Abram ziet Gods belofte uit de verte en sterft als vreemdeling (Hebreeën 11). Ezechiël ziet Gods nieuwe maatschappij en mag daarin zelfs leven en werken. Hij sterft ver bij Jeruzalem vandaan. Vlak bij de plek waar Abram eens vandaan kwam (3 uur rijden volgens maps).

God voltooit zijn werk.
En let nu op, gemeente. Let goed op. God is niet terug bij af! Integendeel. Ja; er is een overeenkomst tussen deze twee, Abram en Ezechiël. Dat betreft het vreemdelingschap, het zien ‘vanuit de verte’. Daarin zijn zij trouwens met ons verbonden. Maar er is ook een verschil tussen (de tijd van) Abram en (de tijd van) Ezechiël. God en Gods volk zijn niet terug bij af door de ballingschap.

God heeft een beslissende stap vooruit gezet.[xx]

Bij Abram staat Gods belofte centraal. En die belofte wordt vervuld. God volk krijgt het land Kanaän (Jozua). Jeruzalem en de tempel worden Gods woonplaats (Samuël, 1 Koningen). En toch gaat het mis. Maar God zit niet bij de pakken neer. Daarover profeteert Ezechiël. Hij leert Gods kinderen nog beter te begrijpen dat Gods belofte echt en alleen maar op Gods manier gerealiseerd wordt. Gods kinderen moeten daarvoor opkijken naar God.[xxi] Hij laat zich niet tegenhouden. Ook niet door ernstige en steeds duidelijker wordende tekorten van zijn volk. Het kleine begin van Abram wordt een eindeloze stroom genade-stroom (Ezechiël 47, Johannes 7). Genade wint. God wint het, ook in de levens van zijn kinderen.

Ezechiël doet dit: hij laat Gods volk God zien. Recht zien. God zoals Hij is; in zijn heerlijkheid, majesteit, recht en liefdestrouw. Door oordeel heen wordt alles nieuw. Gods genade wint het door Gods recht. Zo spreekt Ezechiël van die ene naam van Jezus die ons redt (Handelingen 4:12, 1 Tessalonicenzen 1:10).

Gemeente, kijk mee met Ezechiël. Zie je God. Je Schepper die je rechter en redder is. Bewonder zijn eindeloze trouw. Gods redding is begonnen. En werkt door. Onstuitbaar (Ezechiël 47). Voor Abram. Voor Ezechiël. Zij zijn de treurenden die getroost zullen worden (Matteüs 5:4).[xxii] Zij zijn de zachtmoedigen die het land zullen bezitten (Matteüs 5:5). God gaat verder met ons, met jou en mij. Waar we zijn toegewijde gemeente zijn. Daar waar je leeft met Jezus. Waar je belijdenis gaat doen van je geloof. Waar je gelooft, hoopt en liefhebt door de kracht van de Geest. Met de stroom mee, gemeente, naar de eeuw die komt.

Misschien is je geloof soms klein. Misschien zelfs net zo klein als het begin van de rivier die Ezechiël zag. Nou, dan weet je hoe het afloopt. Dat gaat goed komen. God laat het werk van zijn hand niet los.[xxiii]

Loof God.
We ronden het luisteren naar Ezechiël af. Dat doen we met de lof op Gods naam (GK 70):

Geprezen zij God. Geprezen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest –
zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.


Zie KNOWN. Inleiding op prekenserie Ezechiël. Ook in samenvatting te lezen: Hoe indrukwekkend is God. Korte inleiding (1100 woorden) prekenserie Ezechiël. Onderaan die blogteksten staat een overzicht van de diverse preken over dit Bijbelboek.

[i] Uiteraard is er veel blijven liggen in deze serie van 23 preken over Ezechiël. Het is altijd nog mogelijk om op delen van deze profetieën later nog eens terug te komen. Een overzicht van de preken vind je onderaan de blog KNOWN.
[ii] “Gurgle” or “bubble” might be more accurate translations than “trickle” zegt Hummel (Concordia Commentary).
[iii] Zie Alleen God weet of het goed komt (Goede Vrijdag) en Opgewekt door de Geest (Pasen) over Ezechiël 37.
[iv] Zie Opgewekt door de Geest (Ezechiël 37 bij Pasen) en God vernietigt het kwaad. Preek Ezechiël 38 en 39.
[v] Zie God maakt alles nieuw. Preek 1 tempelvisioen (delen hoofdstuk 40, 43 en 44).
[vi] Op dezelfde manier komt het altaar (uitgebreid) ter sprake; ná Gods terugkeer in de tempel. Zie in preek 1 van het tempelvisioen.
[vii] De tempel en Jeruzalem zijn kern van het conflict tussen God en zijn volk. Zie eerdere preken uit deze serie, vooral de beginpreken.
[viii] Zie preek 1 tempelvisioen.
[ix] Zie preek Ezechiël 16.
[x] Dit is de vervulling van een van de meest rijke delen van Ezechiël. Zie Hoe de Geest ons leven vernieuwt. Preek Ezechiël 36.
[xi] Zie God vernietigt het kwaad. Preek Ezechiël 38 en 39.
[xii] Zie preek 1 tempelvisioen.
[xiii] Zie slot van God vernietigt het kwaad. Preek Ezechiël 38 en 39.
[xiv] Zie preek Ezechiël 18 over klimaatzorg. Als Jezus uit de dood opstaat zegt hij dat het evangelie voor heel de schepping is. Zie Hoe alles hetzelfde blijft en verandert. Preek (tweede) slot Marcus.
[xv] Zie onderaan de blog KNOWN voor thema’s in het boek Ezechiël.
[xvi] Zie KNOWN. Inleiding op prekenserie Ezechiël (april 2020). Dit is een uitgebreide blog. In samenvatting: Hoe indrukwekkend is God (3 juli 2020).
[xvii] Zie Profetie next level (preek Ezechiël 3 en 4) en Hoe de wereld op haar einde loopt (preek Ezechiël 24).
[xviii] Zie hiervoor Hoe de wereld op haar einde loopt. Preek Ezechiël 24. Zie ook bij KNOWN. Inleiding op prekenserie Ezechiël.
[xix] Zie preek over de proef van Abraham uit Genesis (bijna aan het einde van zijn (beschreven) leven).
[xx] Schitterend wordt dit duidelijk in het geestelijke dieptepunt van het Oude Testament zoals Ezechiël dat ziet. Zie Hoe God bij mensen woont. Preek Ezechiël 11.
[xxi] Heel sterk in Ezechiël 37. Zie God weet of het goedkomt (Goede Vrijdag) en Opgewekt door de Geest (Pasen).
[xxii] Zie Gelukkig wie treurt. Preek Matteüs 5:4.
[xxiii] Zie Het is begonnen. Over een gezonde spiritualiteit in een cultuur die de nadruk legt op het -hier-en-nu (naar aanleiding van Zondag 17 over de opstanding).

Voorbeeldliturgie

Votum
Groet
LB 103c: 1 en 3 Loof de koning heel mijn wezen (Gij bestaat in zijn geduld)

Samevatting Gods geboden
Psalm 51:5 Schep in mij God

Gebed

Kindermoment
En rivier vol van vrede https://www.songteksten.nl/songteksten/82869/opwekking/een-rivier-vol-van-vrede.htm

Blended worship om Gods levendmakende rivier: lezing, lied en gebed: De rivier – het water dat leven geeft.

Inleiding op de schepping – (Gen. 1:1-2 (Naardense bijbelvertaling))

Voorlezen  “Sinds het begin is God schepper, – van de hemelen en de aarde. De aarde is woestheid en warboel geweest, met duisternis op het aanschijn van de oervloed, – maar adem van God reeds wervelend over het aanschijn van het water.”

Inleiding: lofprijzing op Gods liefde

Psalm 36:2 (alternatief 104:3, NPB)
Uw goedheid, HEER, is hemelhoog,
uw trouw reikt tot de wolkenboog,
uw recht is hoog verheven.
Uw oordeel is onpeilbaar diep,
U, HERE God, die alles schiep,
houdt mens en dier in leven.
Groot is uw goedheid, trouwe God!
Ja, mensenkindren vluchten tot
de schaduw van uw vleuglen.
Wie bij U woont, HEER, heeft het goed.
U laaft hem met uw overvloed:
een stroom van louter vreugden.

Schepping – Gods bedoeling (Genesis 2: 8-10 (BGT))

Voorlezen
God, de Heer, maakte in het oosten, in het land Eden, een tuin. Hij bracht de mens die hij gemaakt had, naar die tuin. Hij liet er allerlei bomen groeien. Het waren mooie bomen met lekkere vruchten. (…) Er stroomde in Eden een rivier die voor water in de tuin zorgde. Verderop werden het vier rivieren.

na de zondeval Gods belofte van redding – Ezechiël 47 – visioen van Ezechiël

Voorlezen Er komt water uit de tempel

Ik zag dat er onder de deur van de tempel water tevoorschijn kwam. Het stroomde langs de zuidkant van het altaar, en ging daarna verder in oostelijke richting. (…)

Het water wordt steeds dieper

De man volgde het water in de richting van het oosten. (…) Toen we een halve kilometer gelopen hadden, liet hij mij het water oversteken. Het water kwam tot aan mijn enkels. Toen we nog een halve kilometer verder waren, (…) kwam het water tot aan mijn knieën. Weer een halve kilometer verder kwam het water tot aan mijn heupen. En nog een halve kilometer verder was het water een rivier geworden. Het was zo diep, dat ik er niet meer doorheen kon lopen. Ik kon alleen nog maar zwemmen. De man zei: ‘Zie je dat, mensenkind?’ Hij liet me weer uit het water komen, en opeens zag ik dat er aan allebei de kanten van de rivier heel veel bomen stonden. Het water van de Dode Zee wordt zoet De man zei: ‘Dit water stroomt naar het oosten, en dan verder door het dal van de Jordaan naar de Dode Zee. Als de rivier daar de zee in stroomt, wordt het water van de zee zoet. Overal waar het water van deze rivier komt, brengt het nieuw leven. Het water zal daar vol zijn met dieren en vol met vis.

Gebed om troost en bemoediging

Opwekking 642: 1,2
Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader, kom, ontmoet mij hier.
Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag
’t Is een stroom van uw genade,
waar’k U steeds ontmoeten mag.
-Refrein-
Here Jezus, neem mijn leven,
ik leg alles voor u neer.
Leid mij steeds weer naar het water,
‘k wil U daar ontmoeten, Heer.

Vervulling van Gods belofte – Joël 4: 17-18 Voorlezen

Dan zullen jullie inzien dat ik, de HEER, jullie God, woon op de Sion, mijn heilige berg. Jeruzalem zal een heilige stad zijn; vreemden zullen er niet meer binnengaan. Dan, in die tijd, zal de wijn van de bergen druipen en de melk van de heuvels vloeien; alle waterstromen van Juda zullen bruisen, en in het huis van de HEER ontspringt een bron die zelfs het droogste woestijndal bevloeit.

-Refrein-
Here Jezus, neem mijn leven,
ik leg alles voor u neer.
Leid mij steeds weer naar het water,
‘k wil U daar ontmoeten, Heer.

Vervulling van Gods belofte – Joh. 7: 37-39a Voorlezen

Op de laatste, belangrijkste dag van het (loofhutten)feest was Jezus in de tempel. Hij riep tegen de mensen: ‘Als je dorst hebt, kom dan bij mij om te drinken! Want dit zeggen de heilige boeken over mensen die in mij geloven: «Ze zullen altijd vol levend water zijn.»’
Met dat levende water bedoelde Jezus de heilige Geest.

Oproep van Jezus Opwekking 642: 3
Kom ontvang een heel nieuw leven,
kom en stap in de rivier.
Jezus roept je, Hij verwacht je
en Hij zegt: “ontmoet mij hier”
-Refrein-
Here Jezus, neem mijn leven,
ik leg alles voor u neer.
Leid mij steeds weer naar het water,
‘k wil U daar ontmoeten, Heer.
Leid mij steeds weer naar het water;
‘k wil U daar ontmoeten, Heer

De nieuwe hemel en de nieuwe aarde – Openbaring 22:1,2 – visioen. Voorlezen

De engel liet me ook een rivier zien met water dat eeuwig leven geeft. Het water was zo helder als kristal. Het stroomde uit de troon van God en van het lam, dwars door de stad. Aan beide kanten van de rivier stond een boom die eeuwig leven geeft.

Beroep op Gods belofte, Opwekking 642

Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag
’t Is een stroom van uw genade,
waar’k U steeds ontmoeten mag.
-Refrein-
Here Jezus, neem mijn leven,
ik leg alles voor u neer.
Leid mij steeds weer naar het water,
‘k wil U daar ontmoeten, Heer.
Leid mij steeds weer naar het water;
‘k wil U daar ontmoeten, Heer

Verkondiging van het evangelie

Kroon Hem met gouden kroon (de aarde wordt een paradijs), https://www.musixmatch.com/lyrics/Stichting-Opwekking/Kroon-Hem-Met-Gouden-Kroon-366

Nicea (geloofsbelijdenis)
LB 766: 1 en 3 (Ik zag een nieuwe hemel)

Dankgebed en voorbede
Collecte

GK 70 Gij dienaars van Hem (aan Hem het lied der wereld gewijd)

— einde —-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.