Samen juichend voor God(s troon) staan. Preek Psalm 98

Een klein volk. Een cultuur die op mondiaal gebied niet veel voorstelt. En dan toch heel de wereld betrekken bij je diepste overtuiging. Heel de schepping zelf. Psalm 98 getuigte op een bijzondere manier. Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1      Samen voor Gods troon staan.
Twee weken geleden stond Psalm 92 centraal.[i] Gods gedachten zijn eindeloos diep. Ver-diep je daarin en maakt de keuze om voor Hem te leven, zegt Psalm 92. Ouderen in onze gemeente hebben die keuze gemaakt en zijn daar een leven lang bij gebleven. Daarvan hebben zij op een indrukwekkende manier getuigd in de eredienst. Je zag Psalm 92 werkelijkheid worden:

Zij (rechtvaardigen) dragen nog vrucht als ze oud zijn
en blijven krachtig en fris
(Psalm 92:15).

Mooi om die getuigenissen te horen. Na afloop van die dienst hebben jong en oud elkaar ontmoet (speeddate). Er waren zelfs meer jongeren dan ouderen aanwezig bij dat gesprek! Een paar reacties: ‘nu begrijp ik beter waarom ouderen soms moeite met verandering hebben’. En: ‘we zijn het over veel meer eens (geloof in God) dan waarover we het niet eens zijn.’ Bedankt voor het idee en voor het organiseren van die speeddate. Fijn dat het geslaagd was. Elkaar ontmoeten en spreken; daarvoor ben je gemeente. Iemand zei dat ze bij het slotlied had ervaren dat je, ook al ben je verschillend (leeftijd, hoe je in (geloofs)leven staat) allemaal voor Gods troon staat en Hem eert en dankt. We zijn allemaal van de Heer. Dank hem.

Psalm 98.
‘Samen voor Gods troon staan.’ Dat brengt ons naar Psalm 98. Daar gebeurt dat. Een juichlied voor de hoogverheven koning. En dat ‘samen’ gaat heel ver. Dat is niet een groepje mensen, gelijkgestemden. Dat is niet een bepaald volk of een bepaalde cultuur. Psalm 98 kan zich niet inhouden en jubelt het uit. Nodigt uit om daarin mee te doen:

Zing voor de HEER een nieuw lied:
wonderen heeft Hij verricht…..

Juich de HEER toe, heel de aarde…
Laat bruisen de zee, met alles wat daar leeft,
laat juichen de wereld met haar bewoners.
Laat de rivieren in de handen klappen
en samen met de bergen jubelen.
(Psalm 98:1,4, 7 & 8).

Zie je? Heel de schepping staat voor Gods troon. Alle schepselen. Jong en oud. Dieren en mensen. Vriend en vijand (zee). Alles en ieder doet mee.

2         De levenservaring van de Psalmen.
Voordat we verder luisteren naar Psalm 98 is het goed om (nog eens) aandacht te hebben voor de samenhang van de Psalmen.[ii] De Psalmen beginnen met een koning, David (Psalm 2).[iii] Er zijn hooggestemde verwachtingen met betrekking tot deze fantastische koning. Het verlangen naar ‘een sterke man’ zat heel diep bij Gods volk (zie 1 Samuël). Als je de Psalmen vervolgens verder leest zie je dat het niet goed afloopt met het koningschap van David en zijn opvolgers. Uiteindelijk komt er zelfs crisis (Psalm 73 – 89). Het koningshuis loopt ten einde. Ballingschap volgt. Het wordt stil. Wat is er te zeggen?

En dan neemt middelaar Mozes het woord (Psalm 90).[iv] Hij belijdt dat de wereld niet beter wordt als wij met z’n allen een stapje extra zetten of als koningen beter hun beste doen. Mozes bidt:

Keer u tot ons, HEER – hoe lang nog?
Ontferm u over uw dienaren
(Psalm 90:13).

God moet zich tot ons (be)keren. Dan komt het goed. Het gaat om Gods ontferming. Zijn goedheid en genade.

God is Koning en HEER.
De volgende Psalmen gaan daarvan getuigen. Psalm 92 bijvoorbeeld. Met God ben je goed af – dat geldt voor jong en oud. Zo vormen deze liederen een opmaat naar de Psalmen die komen en die spreken over Góds koningschap:

De HEER is koning, met hoogheid is Hij bekleed
(Psalm 93).[v]

Er zijn heel wat overeenkomsten in de Psalmen (96[vi]/98) die uiteindelijk naar Psalm 100 gaan; een lied dat oproept tot erkenning dat wij bij God horen.[vii]

Zie je? De Psalmen en hoe die geordend zijn; dat gaat niet over een lijstje of een interessante nummering. De Psalmen bezingen de geschiedenis van God en zijn volk en reflecteren daarop. Er is heel wat nodig is voordat je volmondig erkent dat God koning en HEER is.

Precies zoals het in de Psalmen gaat kan het gaan in jouw leven. Misschien verlang je eerst naar allerlei dingen die het leven de moeite waard maken. Ben je bezig met van alles en nog wat en staat geloof in God op een laag pitje of geloof je niet in God. Misschien heb je, zoals de Psalmen zeggen, een crisis nodig om je te realiseren dat je niet zonder God kunt. Dat Hij in het midden van je leven hoort.[viii] Hoe dan ook: doe zoals de Psalmen zeggen en erken de Heer. Doe zoals de ouderen in onze gemeente hebben gedaan en doen: dien de Heer en neem je voor dat je leven lang te blijven doen. Stel je voor dat jullie, jongeren, zeventig of tachtig worden – als God het je geeft en als Jezus niet eerder terugkomt. Wil jij dan naar voren komen en aan een nieuwe generatie vertellen wat geloof in God betekent? En wat zeg jij dan? Heb je net zo’n krachtig getuigenis als onze ouderen nu?

Nieuw lied.
Psalm 98 doet er nog een schepje bovenop. Het lied belijdt dat God wonderen heeft gedaan. Dat Hij zijn volk redt. Dat Hij aan alle volken laat zijn dat Hij koning is. Je kunt denken aan de verlossing uit Egypte. Wat God daar heeft gedaan haalde alle kranten in het Midden-Oosten (zie Jozua 2:9vv). Egypte was een grootmacht. Israël stelde niks voor. Denk vandaag aan de verhoudingen tussen Rusland en Oekraïne. Misschien heb je zelf wel eens meegemaakt dat je in een onmogelijk situatie zat. Ziekte. Ontslag. Huwelijkscrisis. Je hebt niet het idee dat het gaat lukken of wat kan worden. Maar God doet wonderen (Psalm 40).[ix] Zing daarom voor God. Een nieuw lied. Geen oude prakjes opwarmen. Nieuw want God maakt alles nieuw. Een nieuw lied zoals Mirjam dat zong aan de Schelfzee toen God het kwaad vernietigde.

3         Leef Jezus’ dag.
Psalm 98 doet er nóg een schepje bovenop. Het lied zegt alvast waar het heen gaat. Niemand van ons heeft God gezien en kan Hem zien. Het komt aan op geloof en vertrouwen. Toch zegt Psalm 98 iets opmerkelijks. Je zult zien dat God koning is. Je zult Hem gaan ontmoeten als de Majesteit die recht doet. Het lied getuigt van de dag van Jezus. Met Psalm 98 zien we uit naar zijn komst.

Het is begonnen.
Nu een belangrijke vraag. Over welk moment gaat dit? Waar gaat dit over ‘de HEER is in aantocht…. Hij zal de wereld berechten?’ Het antwoord op die vraag maakt veel uit voor de manier waarop je in het leven staat. Ook in het leven met God. Denk je: dit gaat over de dag van Jezus, zijn wederkomst? Morgen, over tien of tienduizend jaar? Zo is het niet. Dan kun je nog denken: ondertussen leef ik mijn leven – ik wacht dat moment af.

De Bijbel zegt het anders. De koning is gekomen. Hij heeft recht gedaan. Alle volken staan onder zijn heerschappij. Het Nieuwe Testament zegt dat de Psalmen zo in Jezus zijn te lezen. Gods nieuwe dag is begonnen toen Jezus stierf op Golgota, opstond en bij Hemelvaart. En ja; de vervolmaking van die dag moet nog komen. Maar het is begonnen. Zoals je in deze dagen wel eens een prachtige zonsopkomst ziet. De hemel kleurt al. Je weet dat de zon eraan komt. Zo is het begonnen voor wie gedoopt is en bij de Heer hoort. Vanmorgen …. Op naam gezet van Jezus. Ingelijfd in zijn lichaam. Meedoen aan de komst van zijn rijk. Het is begonnen voor heel Gods schepping (Psalm 98).

Bedenk hoe het dan zal zijn en begin alvast zo te leven alsof het zover is. Dat is de opdracht die Psalm 98 meegeeft. Dat kleine volk dat weinig voorstelde durfde te zeggen dat heel de aarde God moet eren. Psalm 98 doet, doodleuk, alsof het al Pinksteren is.

Doe jij net zo. Doe alsof Jezus al teruggekomen is. Lees zo dit lied. Gaat het over heel de schepping, rivieren, de zee en alles wat daarin leeft? Leef dan duurzaam. Verkwist niet. Doe eens mee met acties om je wijk op te ruimen en/of schoon te maken of te houden. Denk aan wie minder bedeeld is dan jij. Begin over het evangelie met je vrienden/vriendinnen. Het kan toch niet zo zijn dat als Jezus terugkomt dan je omgeving er dan (pas) achter komt dat jij bij Jezus hoort. Kijk naar Gods barmhartigheid en recht en laat die vrucht van de Geest in je leven groeien.

Laat je zo vervullen van Jezus’ dag. Dien de Heer en heb elkaar en de ander lief.


[i] Zie preek Psalm 92, preek gehouden tijdens een ouderendienst.
[ii] Zie Toewijding en trouw. Artikel in OnderWeg over Psalmen. En zie korte inleiding prekenserie crisis-Psalmen 42-49.
[iii] Zie preek Psalm 2.
[iv] Zie preek Psalm 90.
[v] Zie preek Psalm 93.
[vi] Zie preek Psalm 96.
[vii] Zie preek Psalm 100.
[viii] Zie preek (crisis)Psalm 46.
[ix] Zie preek Psalm 40.

Voorbeeldliturgie

Welkom
Afkondigingen

Votum en groet Sela https://www.sela.nl/albums/votum
De Heer regeert Opwekking 375 (Psalm 97/98) https://youtu.be/VMI7t1p453s

Gods geboden
GK Psalm 97: 1 en 3 de HEER alleen regeert

Gebed

Kinderen naar voren (Annelies)
Ben je groot of ben je klein (OTH 478)
Kinderen naar kring

Lezen Psalm 98 Zing voor de HEER een nieuw lied….
DNP Psalm 98:1 en 2

Verkondiging van het evangelie

Het water van de doop, Dooplied Sela over Romeinen 6
Bediening van de heilige doop aan …..
Opwekking 599 Kom tot de Vader

Dankgebed en voorbede

Collecte
The blessings, luister- en meezinglied tijdens de collecte (Opwekking 845)

GK 141:1 en 3 Dankt, dankt nu allen God

Zegen
Amen (gezongen)

Felicitaties en verdere ontmoetingen

— einde —

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.