Ons leven met Christus verborgen in God. Preek Kolossenzen 3:3 (Matteüs 28)

Wat is Pasen? We hebben de nieuwtestamentische brieven nodig om dat te ontdekken. Paulus zegt het kort en bondig: je bent met Christus opgewekt en je leven is met hem verborgen in God. Die tekst staat centraal. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de opgestane Heer

1         Pasen en de heilige doop.
De Heer is waarlijk opgestaan! Vorige week hebben we het gevierd. Vandaag staan we op een bijzondere manier stil bij de betekenis van dit Paasevangelie omdat de heilige doop wordt bediend. Paulus zegt:

Als u nu met Christus tot leven bent gewekt/bent opgestaan…
U bent immers gestorven en uw leven ligt met Christus verborgen in God.
(Kolossenzen 3:1 en 4).

Deze zinnen verwijzen naar de heilige doop. De doop is immers: ‘met Christus begraven en met Hem tot leven gewekt’ (Kolossenzen 2:12[i]).

Heilige doop.
Realiseer jij je dat? Als je gedoopt ben je gestorven. Dat kan niet radicaler. Als je gedoopt bent is jouw leven verborgen in God. Dat kan niet hoopvoller.

Paulus zegt zelfs dat als Christus verschijnt dat wij met hem in luister, in heerlijkheid verschijnen (Kolossenzen 3:4). Het meest wezenlijk van ons is Jezus en ligt met hem God verborgen. Na Pasen en Hemelvaart. Wat een wonderlijke woorden. Er is geen symbool dat de betekenis van Goede Vrijdag en Pasen meer of beter laat zien dan de heilige doop. Het is te groot om het allemaal te beseffen. Daar heb je een leven lang – en meer – voor nodig. Maar het is werkelijkheid. Omdat Jezus leeft. De Heer is waarlijk opgestaan – en wij met hem!

2         Jezus maakt alles nieuw.
De doop brengt je terug naar Pasen. Evangelist Matteüs vertelt een realistisch verhaal. Jezus’ leerlingen werpen zich in aanbidding voor hem neer (Matteüs 28:17). Dat mág niet. Want gelovige Joden – Matteüs schrijft voor hen – mogen alleen God aanbidden. Maar het kán niet anders dan dat de leerlingen Jezus aanbidden. Dit is de enige passende reactie en houding ten opzichte van iemand in wie de leerlingen eerder zijn gaan geloven (Matteüs 16:16[ii]) – die de slavendood aan het kruis stierf en… lééft. Hij is Heer. Degene die alle macht in hemel en op aarde heeft (Matteüs 28:18). En blijf dan goed lezen. Matteüs noteert net zo goed dat sommigen twijfelen. Realistisch. Het kan er allemaal zo snel niet in. Het geloof moet nog groeien. De Geest moet helpen.

Koninklijke bevelen.
Het punt is: Jezus aanvaardt dat hij aanbeden wordt. En Jezus kijkt evenmin op van de twijfel die jou en mij ook in de greep kan houden. Wat Jezus doet is dit: hij neemt het heft in handen. Hij gaat orders uitdelen; trek erop uit en maak het evangelie wereldwijd bekend. Hier staat de koning van hemel en aarde. De Heer van de volken (Matteüs 28:19). Gods genade, recht en goedheid is voor heel de wereld. Iedereen moet zijn leerling worden. Gedoopt worden. Zijn onderwijs (Matteüs 5-7) ontvangen. Jezus bedoelde toen al … (dopeling).

Nieuw.
Blijf goed opletten. Is dit nu wel zo nieuw? In die tijd maakte een rabbi leerlingen. En de doop kende men. Wie als buitenstaander mee wilde doen met Gods volk werd besneden en nam een ritueel bad (proselietendoop). Hoewel Jezus aansluit bij die bekende gewoonten is wat hij doet nieuw[iii]:

  • De doop vindt plaats in de naam van de Vader, de Zoon en de Geest.[iv] God maakt zich bekend in het geheim van wie Hij is (Drie-eenheid). Wie gelooft komt op zijn naam te staan. Baanbrekend.
  • Mensen komen niet – zoals voorheen het geval was – naar Israël/Jeruzalem om erbij te mogen horen. Het is andersom. Het evangelie gaat de wereld over (Handelingen). God zoekt zijn in zonde verloren schepping op – zoals Hij in Jezus eerst zijn eigen volk opzocht (Matteüs 15:21-28[v]). Jezus is Heer van alle volken en mensen.

3         Sterven en opstaan met Jezus.
En er is nog iets opvallends nieuws aan de doop die Jezus beveelt. Dat ontdek je goed in de nieuwtestamentische brieven. Bij de doop van Jezus ga je kopje onder in zijn dood om met hem op te staan in zijn nieuwe leven. Een nieuw leven voor Joden, Grieken, Nederlanders, vrouwen, mannen; ieder die gelooft (Galaten 3:27 en 28).[vi] Jezus maakt alles nieuw.

Paulus onderstreept dat in de Kolossenzenbrief. Er waren in die tijd indrukwekkende rituelen waardoor je zuiver kon leven. Goed voor God/goden. Goed voor mensen. Sommige gelovigen (judaïsten) beriepen zich op eeuwenoude tradities. We kennen deze dingen inmiddels omdat we een poos naar Galaten hebben geluisterd – waar (deels) hetzelfde probleem speelt.[vii]

In Kolossenzen 2 noemt Paulus enkele van die ‘eerbiedwaardige’ rituelen: voedselwetten, sabbat e/o andere bijzondere (feest)dagen tot en met allerlei visioenen en weet ik niet al (2:16vv). Je zou ook aan ritueel bad kunnen denken. Deze dingen kunnen voor jou en mij wat veraf staan. Maar denk gerust aan al die voorwaarden in gedrag, welke taal je gebruikt, hoe je eruit ziet – noem maar op. Voorwaarden waaraan je moet voldoen om erbij te horen (groep, vrienden, kerk, maatschappij).

Nieuwe identiteit.
Als Paulus naar de doop verwijst als naar ‘gestorven’ met Christus dan bedoelt hij dat dit soort dingen. Die hebben het niet meer voor het zeggen. Je staat op naam van die Ene; Vader, Zoon en Heilige Geest. Het wonder dat deze God van je houdt tot in de dood – dat is je nieuwe geluk. Je nieuwe identiteit. Jezus is verrezen uit het graf, ten hemel opgestegen – en leeft tot in eeuwigheid. Hij is je nieuwe bestemming. ‘Bestemming bereikt’, zegt de doop. Je leven ligt met Christus verborgen in God (Kolossenzen 3:3). Zijn verschijning in heerlijkheid is het moment waarop je ten volle die persoon zult zijn zoals God jou heeft bedoeld.

Kruisdragen.
Dus vandaag alleen ‘halleluja’ enzo? De dank overheerst. Want Jezus leeft en wij met hem. Toch is er meer. Dat zit al in die tekst van Matteüs waarin je ziet dat er twijfel kan zijn. En de opdracht om de wereld over te gaan. Het is hard werken. De weg van Jezus gaan. En dat brengt moeite met zich mee. Kruisdragen noemt de Bijbel dat. Jezus volgen. Ook in zijn wonden, onze littekens (Galaten 6:17).[viii]

Dat evangelie hoor je ook in Kolossenzen 3. Paulus zegt dat je leven verborgen is in God. Verborgen. Je moet goed kijken. Het vraagt geloof. De wereld ziet het niet. En ook als je gelooft ligt het niet altijd voor het oprapen. Je wordt beproefd. Ook in je geloof.

De Heer is erbij.
Vandaag blijkt dat ook in de doop…………………………………………..  (persoonlijk). En dan denk ik niet alleen aan jullie. Recent zijn ook …. gedoopt. ….. hebben verteld dat ……………………… (persoonlijk). Dit trof me. Drie stellen die een kind krijgen. Steeds waren jullie onderling getuige van de bediening van de doop.

Drie verschillende situaties. In alle drie de situaties ook een overkomst; een kruis in je leven. Wat ik bijzonder vond: jullie hebben allemaal, drie ouderechtparen, een getuigenis gegeven bij de doop van jullie kinderen. Getuigd van aanwezigheid van de Heer. Jezus heeft het beloofd: ik ben erbij, alle dagen – tot de voltooiing van de wereld (Matteüs 28:20). Jezus is de Ik ben (Exodus 3). Hij maakt het waar. In korte tijd klonk zo op verschillende manieren iets van de hoop die Jezus geeft. De verschillende doopteksten van jullie kinderen liggen dicht tegen elkaar aan. Mag de Heer jullie zegenen. Juist op die momenten als het verborgen karakter van zijn koninkrijk blijkt. En mag jullie getuigenis doorwerken in een nieuwe generatie. Mag de Heer iedere bediening van de heilige doop gebruiken om heel zijn gemeente te laten zien wat het betekent te sterven en te leven met hem.

Leef met Jezus.
Gemeente; je leven is met Christus verborgen in God. Het evangelie zegt het je aan. Ja, jij kunt eraan twijfelen. Dat deden sommige leerlingen ook toen het Pasen werd. Je kunt Jezus aanbidden. Doe dat. Hij is de majesteit. Het werk waaraan hij begint laat hij niet los maar voltooit dat. Leef met deze Heer.

=========================

[i] Zie preek Kolossenzen 2:12 bij de bediening van de heilige doop.
[ii] Zie preek over de belijdenis van Petrus, Matteüs 16.
[iii] Dit nieuwe dat het oude veronderstelt hoor je ook in de Bergrede. Zie preek Zout en licht van de aarde.
[iv] Dit is in het NT evengoed de doop in Jezus’ naam, zie bij punt 4 van preek Matteüs 28:16-20.
[v] Zie preek Matteüs 15:21-28 over de heidense vrouw die om genezing van haar dochter vraagt.
[vi] Zie preek Galaten 3:27 (die teruggrijpt op en terugverwijst naar preek Galaten 3:28).
[vii] Zie prekenserie Galaten (januari 2022 t/m Pasen 2023) op mijn blog. Bijvoorbeeld preek Galaten 4:1-11.
[viii] Zie preek over de wonden en littekens op Pasen, preek Galaten 6:17.

Voorbeeldliturgie

Welkom

Ik sla mijn ogen op, Opwekking 640 (‘korte versie’, Psalm 121 als votum)
Groet
Amen (samen hardop uitspreken)

GK 95:2 en 4 Geen graf hield Davids zoon omkneld (Pasen)

Gods geboden
DNP Psalm 8: 1 tm 3 HEER, onze Heer

Gebed

Kinderen naar voren
Kids opwekking 18 Ben je groot
Kinderen terug naar zitplaats (pas na doop naar kring)

Getuigenis doopouders

Het water van de doop (Sela)
Bediening heilige doop aan ……
Zegen van God (staande, Opwekking 602)
Opwekking gemeente
Gebed

Kinderen naar kring

Lezen Matteüs 28:16-20 De elf leerlingen gingen….
Kolossenzen 3:1-4 Als u nu met Christus…

Verkonding van het evangelie n.a.v. Kolossenzen 3:3b
Toekomst vol van hoop (Sela)

Dankgebed en voorbede

Collecte

Ik zal er zijn (Sela, Matteüs 28:20)

Zegen
Amen (hardop uitspreken)

Feliciteren doopouders

Verdere ontmoeting

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.