Ons leven met Christus verborgen in God. Preek Kolossenzen 3:3 (Matteüs 28)

Wat is Pasen? We hebben de nieuwtestamentische brieven nodig om dat te ontdekken. Paulus zegt het kort en bondig: je bent met Christus opgewekt en je leven is met hem verborgen in God. Die tekst staat centraal. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de opgestane Heer

1         Pasen en de heilige doop.
De Heer is waarlijk opgestaan! Vorige week hebben we het gevierd. Vandaag staan we op een bijzondere manier stil bij de betekenis van dit Paasevangelie omdat de heilige Continue reading