Het onverschrokken geloof van Hemelvaart. Preek Efeze 2:6

Efeze 2:6 legt uit – haast tussen neus en lippen door – wat Hemelvaart betekent. Vier het feest voor koning Jezus mee. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de ten hemel gevaren Heer

1         Verlegen met Hemelvaart?
Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, dat Hij is begraven, dat Hij op de derde dag is opgestaan, zoals in de Schriften staat, en dat Hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de twaalf
(1 Korintiërs 15:3-5).

Het belangrijkste is de dood en opstanding van de Heer – zegt Paulus in deze vroegchristelijke brief. Jezus’ verschijningen bevestigen hij, de gekruisigde, leeft.

Een andere nieuwtestamentische brief heeft dezelfde focus. Ik bedoel de brief aan de Galaten waarnaar we recent hebben geluisterd.[i] Galaten begint met de dood en opstanding van de Heer en eindigt daar ook mee. En het gaat nadrukkelijk over de Geest (Galaten 3&5). In Galaten hoor je ook over Kerst (4:4&5), de menswording van Gods zoon. Maar geen woord over Hemelvaart.

Gewoon.
Als dit zo is; welke plek heeft Hemelvaart dan, het feest van vandaag? Is het onbelangrijk? Kunnen we net zo goed een dagje vrij doen van de kerk? Een gemeentelid zegt dit:

Ik vind Hemelvaartsdag altijd een ‘gewone’ extra vrije dag. Ik heb veel meer beleving bij Goede Vrijdag en Pasen. De genade dat hij stierf en het wonder dat Jezus opstond voor mij! Voor ons allemaal! Dat doet mij emotioneel veel meer.

Is dit herkenbaar? Bij Kerst, de Stille Week, Goede Vrijdag en Pasen staan we uitgebreid stil. Tegenwoordig ook bij de laatste zondag van het kerkelijke jaar. En dat is prachtig. Maar waarom bij Hemelvaart dan niet? Gemeente, is dat wat we willen? Zijn we verlegen met dit feest?

2         Triomf van de Levende.
Vergelijk Hemelvaart eens met iets anders uit het gewone leven. Sport bijvoorbeeld. Als je club kampioen wordt ga je niet over tot de orde van de dag maar vier je dat uitgebreid. Het is de kroon op het seizoen. Zo is Hemelvaart. Het is de triomf van onze Heer (Psalm 110).[ii] Als zodanig hoort het wel bij de kern van het geloof. Wat Paulus niet direct noemt in 1 Korintiërs 15 doet Petrus wel in zijn eerste brief. Hij zegt:

Christus werd naar het lichaam gedood maar naar de geest tot leven gewekt…. (Hij) is de hemel binnengegaan en zit nu aan Gods rechterhand, terwijl de engelen, machten en krachten aan Hem onderworpen zijn
(1 Petrus 3:18&22, zie Openbaring 12[iii]).

Het verband tussen Pasen en Hemelvaart lazen we ook in Efeze:

Die macht was ook werkzaam in Christus toen God Hem opwekte uit de dood en Hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand, hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld maar ook in de toekomstige. Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd….
(Efeze 1:20-22, verwijzing naar Psalm 110).

Goede Vrijdag, Pasen en Hemelvaart horen bij elkaar. Kijk zo nog eens naar 1 Korintiërs 15 waar het over het belangrijkste van het geloof gaat. Paulus plaatst zichzelf in rij van diegenen aan wie de opgestane Heer verschijnt. Hij is de laatste aan wie Jezus verschijnt (vers 8). Hemelvaart komt niet expliciet aan de orde in 1 Korintiërs 15 omdat het daar gaat over een vraag over de opstanding. Maar koning Jezus werkt door. Dat is het punt. Onze kampioen heeft het stuur van de wereld(geschiedenis) in handen. Hij regeert.

Beter kijken.
Gemeente, Hemelvaart is een belangrijk feest. Het dwingt je namelijk om beter te kijken. Een stap terug te doen en te kijken naar het grote geheel. Ik wil graag het gemeentelid dat net aan het woord kwam uit laten spreken. Want zij blijft niet staan bij haar verlegenheid. Ze zegt:

Toen ik er wat langer over nadacht, kwam ik tot de volgende conclusie. Ik ben een persoon die vaak achterom kijkt. Zeker als het even allemaal niet zo vanzelf gaat, denk ik vaak terug aan een periode in mijn leven ‘toen alles beter was’. En dan zou ik daar graag weer naar terug willen…..

Jezus’ Hemelvaart leert mij om minder achterom te kijken, maar juist vooruit te kijken. Want God heeft beloofd dat Hij ook weer terugkomt om ons te halen. Wat een mooi vooruitzicht! 

Dankjewel voor dit getuigenis. Hemelvaart betekent dat Jezus de vaart erin houdt. Alles wordt nieuw. De leerlingen willen graag dat Jezus alles gaat herstellen (Handelingen 1:6). Die goede oude tijd. Een koning in Jeruzalem. Macht over alle volken. Welvaart. Zoals het ‘vroeger’ was en dan het liefst een beetje of twee beetjes beter. Maar Jezus kijkt anders. Hij kijkt naar het einde van alle dingen en stuurt zijn leerlingen er daarom op uit. Er begint een nieuwe tijd. Het tijdperk van geloof (Galaten 3:25). Tot we de koning zullen zien. Wat een festijn zal het zijn als wij bij hem zijn! Dank de Heer voor Hemelvaart. 

3         Onverschrokken.
Nog een stap verder, gemeente. Efeze helpt je om je blik scherper te krijgen. Want wat is jouw en mijn plek in dat grote geheel waarvan Hemelvaart getuigt? Jezus is naar de hemel gegaan en werkt aan de vernieuwing en jij wacht rustig af en leeft jouw leven totdat hij komt? Lees verder in Efeze. Nadat hoofdstuk 1 vertelt van de macht van de ten hemel gevaren Jezus gaat het over zijn gemeente, de bruid.[iv] Wij zijn met Jezus levend gemaakt (zie Kolossenzen 3[v]):

God heeft ons samen met Hem (Christus) tot leven gewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus
(Efeze 2:6).

Zie je? Je deelt in Jezus’ overwinning. Zijn overwinning op de dood. Zijn troonsbestijging. Je krijgt een ereplek.

Positie.
Hemelvaart gaat over de positie die jij in Jezus hebt gekregen. ‘Ken je plaats’ – zeggen wij wel eens. En daarmee bedoelen we dan dat je bijvoorbeeld geen grote mond moet hebben omdat je niet zoveel voorstelt. Hemelvaart zegt: ken je plaats. En dat is een bijzondere plaats. Je bent bedoeld om te heersen met Jezus (Openbaring 22:5). Dat is je bestemming. Een die je in Jezus al hebt. In Jezus heb je die plek in de hemelse gewesten gekregen (waarbij met hemels het leven met Jezus wordt bedoeld[vi]).

Wat betekent het om die ereplek te hebben? Kijk naar de gelovigen die je zijn voorgegaan.

Petrus bijvoorbeeld. Van eenvoudige komaf (Handelingen 4:13). Fel in zijn geloof maar die ene keer, vlak voor Jezus’ sterven, bang om ervoor uit te komen dat hij bij Jezus hoorde (slot Marcus 14). Hij wordt een onverschrokken getuige. Hij staat tegenover (religieuze) machthebbers, komt met de andere apostelen in de gevangenis maar blijft getuigen (Handelingen 5). Hij kent zijn plek. Hij deelt al in Jezus’ macht.

Kijk naar Saulus. Hij weet vanaf het begin van zijn roeping dat hij om Jezus’ wil zal lijden (Handelingen 9:16). Hij kent zijn plek. Daarom trekt hij erop uit om, ondanks veel tegenslagen, het evangelie te brengen. Paulus durft positie in te nemen tegenover conservatieve gelovigen om er voor te zorgen dat de vaart van het evangelie erin blijft (Galaten 2).[vii] Er zit iets onverschrokkens in gelovigen. Dat heeft te maken met Hemelvaart. Met de hemelse machthebber. Zijn feest is ons feest. Zijn macht is die van zijn volgelingen. Zijn plek is de onze. Zijn erepositie de jouwe.

Wat is jouw plek? Ken jij de plek die je in Jezus hebt? Hemelvaart is een bemoediging en een opdracht. Ben jij de enige christen op je kantoor? Zijn er weinig gelovigen om je heen, veel van je vrienden? Vind je het moeilijk om te blijven geloven, hopen en liefhebben? Kijk naar je triomferende Heer. Wie zou jou wat kunnen aandoen? Wat zou jou kunnen intimideren? Neem je plek in. Getuig van de levende Heer. Zo werkt de koning door. Tot zijn dag.

========================

Zie Preken bij Hemelvaart. Een overzicht.

[i] Zie Geroepen tot Christus’ vrijheid. Een introductie op een prekenserie.
[ii] Zie preek Psalm 110 Hulde aan onze priesterkoning.
[iii] Zie Kerstpreek Openbaring 12 en preek Hemelvaart Openbaring 12.
[iv] Zie preek Efeze 3:14-21 Wie weet wat God ons geeft.
[v] Zie Leven met de hemelse koning. Preek Kolossenzen 3:1-4.
[vi] Wat is dat ‘hemelse’. Zie preek Jezus komt eraan (Hemelvaart) over de relatie tussen hemel en aarde.
[vii] Zie Ruim baan voor de vrijheid van het geloof. Preek Galaten 2.

Voorbeeldliturgie

Welkom

Votum (GK) en groet

GK 101:1, 2 en 5 De dag van onze vorst brak aan

Gebed

Hemelvaart met en voor de kinderen:

Lezen Handelingen 1:1-11 In mijn eerste boek….
DNP Psalm 47: 1 en 2

Efeze 1:18-2:7 Moge uw hart verlicht worden….
Heer, we kijken omhoog (Sela) Heer, we kijken omhoog – Sela | Tekst & Gratis bladmuziek – Sela

Verkondiging naar aanleiding van Efeze 2:6
In de hemel is de Heer, OTH 394 (2015), Luister ‘In de Hemel is de Heer’ – Nederland Zingt (eo.nl)

Geloofsbelijdenis:

  • GK 123:1 ‘k Geloof in God de Vader
  • Deel van twaalf artikelen over God de zoon (voorganger leest)
  • GK 123:5 ‘k Geloof in God de Heilige Geest

Dankgebed en voorbede afgesloten met
Onze Vader (samen hardop bidden)

Collecte, noodhulp Sudan

Dan zal Hij komen op de wolken (melodie Psalm 72) Luister ‘Dan zal Hij komen op de wolken’ – Nederland Zingt (eo.nl)

Zegen
Amen (GK, gezongen)

Verdere ontmoeting 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.