Hier is het elke dag Pasen. Preek Efeze 1:19

Preek op Bevrijdingsdag 2019. We zingen o.a. dat Jezus opstanding ons in Gods vrijheid thuisbrengt (LvdK 215). De preektekst gaat over Gods kracht voor ons. Het is opmerkelijk dat Paulus over die kracht spreekt voordat hij het heeft over Pasen. En doet spreken over Gods kracht de werkelijkheid geen geweld aan? Wat is er te merken van die kracht? Onderaan een voorbeeldliturgie.

1         Oog voor Gods geweldige kracht.
Hier is het elke zondag Pasen. Die regel zongen we net. Op het eerste gehoor klinkt dat raar. Pasen is vastgesteld op een bepaalde datum van het jaar. En daarna gaan we vrolijk verder. De andere feestdagen komen eraan; Hemelvaart en Pinksteren.

Toch is het mooi gezegd: hier is het elke dag Pasen. Dat lied brengt ons terug naar Efeze 1. Het gaat daar over de opstanding en Hemelvaart van Jezus (1:20 en 21). Opvallend is de manier waarop daarover gesproken wordt. In het Nieuwe Testament is het altijd zo dat het eerst over de opstanding van Jezus gaat en daarna over de betekenis daarvan voor ons (1 Petrus 1:3, Kolossenzen 3:1vv e.a.). Maar in het stukje dat we lazen is dat andersom.

Eerst spreekt Paulus er op verschillende manieren over hoe krachtig God voor ons, gelovigen, werkt (1:19). Dan (pas) gaat het over Jezus’ opstanding en Hemelvaart. Het gebed klinkt dat gelovigen oog krijgen voor Gods geweldige kracht (1:18).[i] God roept ons en kiest[ii] (1:4) ons uit om te laten zien hoe sterk Hij is. Wil je weten met hoeveel kracht God voor zijn kinderen werkt? Kijk dan naar Jezus’ opstanding (en Hemelvaart). Hij is Heer van alles – en zo krijgt de kerk hem (1:22).

Daarom zingen we dat het hier elke dag Pasen is. God werkt met kracht voor ons; met de kracht die te zien was op Pasen toen Jezus opstond uit de dood.

Geloof je dat?

Dat valt misschien niet mee. Je geloof wordt aangevochten. Je twijfelt wel eens. Of vaak. We leven in een cultuur die ervan uitgaat dat God niet meer bestaat – en daar krijgen we een tik van mee. De kerk groeit elders,  in China bijvoorbeeld – wat de overheid daartegen ook onderneemt -, als kool maar bij ons niet. En in de kerk en het christelijke leven gebeuren soms verkeerde, zondige dingen die het leven met de Heer onder druk zetten en de glans eraf halen.

En dan lezen we vanmorgen dat Gods kracht voor ons werkt. En zingen we dat het hier, in de kerk, elke dag Pasen is. Je moet maar durven.

Gemeente; Paulus is niet een apostel met een roze bril op. Een die een pasgeboren ‘religieus instituut’ een flinke boost wil geven en daarbij maar even de werkelijkheid geweld aandoet. Er is iets anders aan de hand.

Dat zie je als je een stapje terug doet en luistert naar een andere apostel en tijdgenoot van Paulus. We hebben vanmorgen ook gelezen uit 1 Petrus 3. Ik preek vanmorgen niet over dat stukje omdat er veel dingen in staan die moeilijk zijn en veel uitleg nodig hebben.[iii] Maar wel duidelijk is dat de strekking van 1 Petrus gelijk is aan die van Efeze 1:18-23. En daarom neem ik de tekst uit 1 Petrus mee in de preek van vanochtend. Ook Petrus zegt in alle toonsoorten dat Jezus getriomfeerd heeft over alle (opstandige) krachten (1 Petrus 3:22). Iedereen zal en moet weten dat hij Heer is. En, zegt Petrus: wie gedoopt is, hoort bij die machtige Heer (1 Petrus 3:21). Net zoals Paulus zegt dat Gods kracht voor ons werkt.

2         Petrus en Paulus: beiden onverwacht geroepen door de Levende.
Heeft Petrus dezelfde roze bril als Paulus? Of is er wat anders aan de hand? Hebben ze beiden dezelfde overtuiging omdat ze beiden getuigen zijn van de opgestane Heer Jezus? Kijk eens naar de levens van Petrus en Paulus. Dan kom je vanzelf op het spoor van de teksten die we lazen.

Petrus ontmoette de Paasvorst in een een-op-een ontmoeting (1 Korintiërs 15:5). Paulus op zijn fanatieke geloofsweg (Handelingen 9). Zie je de overeenkomst tussen beiden? Beiden zijn ze onverwacht geroepen. De een terwijl hij alle hoop had verloren vanwege eigen blunders. Petrus had immers zijn Heer verloochend en dacht dat dat het laatste zou zijn tussen hen twee.[iv] Wat een deceptie. Totdat de Heer hem opzoekt. Een onverwacht mirakel.

Bij Paulus gaat het nog wonderlijker. Paulus verloochende Jezus niet, zoals Petrus deed. Hij deed er nog een schepje bovenop. Hij vervolgde zelfs het lichaam van de Heer, de kerk. Hij is de grootste miskleun van allen – zegt hij zelf (1 Korintiërs 15:8 en 9). Tot die ene dag en dat felle licht. Wie bent U, Heer?

Jezus leeft. En hij roept Petrus. En Paulus. Voor hen is het, kun je met recht zeggen, elke dag Pasen. Als geen ander hebben zij ervaren met hoeveel kracht Jezus leeft en werkt. Dáárvan getuigen ze in (onder andere) de stukjes die we vanmorgen hebben gelezen. Dat leven, dat van Jezus totaal onverwachte en gekregen opstandingsleven in Jezus, geven ze door.

Vanuit hun levens en Jezus’ ingrijpen daarin krijgen we oog voor het karakter van Paulus’ en Petrus’ brieven. Petrus schrijft bijvoorbeeld aan gelovigen die vanwege hun geloof in Jezus veel moeten lijden.[v] Dat Jezus alle macht heeft is dan een geweldige bemoediging: zoals Jezus leed maar (de dood) overwon; zo ook jullie![vi]

3         Tegendraads evangelie.
Voel je hoe dichtbij dit evangelie komt? Geloven, zo zeggen Paulus en Petrus, is juist vaak tegen de klippen op. Ik geef een ingrijpend voorbeeld. Denk aan onze broeders en zusters in Sri Lanka. Terwijl ze nota bene Pasen vieren krijgen ze te maken met satanische afbraakkrachten in die vreselijke aanslagen. Het kan niet erger: vieren van opstandingsleven en dan dodelijke aanslagen. Het is zelfs zo erg dat ze momenteel geen kerkdiensten durven te beleggen. Krijgt de/het boze nu de overhand? Waar is nu Gods kracht waar het evangelie over spreekt?

Ik zag deze afbeelding op Facebook


De gedode heiligen krijgen als martelaren een positie bij Jezus, aan het altaar waar zij roepen om goddelijk ingrijpen (Openbaring 6:10). Wee de aanslagplegers![vii] Zo werkt Jezus toe naar zijn dag.[viii] De bemoediging dat Jezus sterker is, klinkt al in de eerste eeuw uit de brieven van de apostelen. Het is geen roze bril waarmee de apostelen kijken. Integendeel. Het is de realiteit. Het is het evangelie tegen de klippen op:

Bij lijden is er hoop.
Bij tegenslag perspectief.
In moeite houd je vol.
Hoe klein je ook bent of wordt als gemeente van Jezus; zijn werk is groots.
Bij zonde leg je je niet neer maar vecht ertegen in Jezus’ kracht, om te beginnen bij de tekorten in jezelf.
Meeleven met elkaar in de gemeente – al heb je misschien niet altijd zin.
Gebed voor anderen. Zelfs voor wie je vervolgen en haten.
Inzet voor de maatschappij waarin we leven en waarover Jezus regeert.

Zo is het evangelie. Zo werkt Gods kracht.

Met telkens die ene grond: het is Pasen geworden. Dat afzichtelijke kruis op Golgota bloeit open. Jezus triomfeert. En hij werkt door. Het is elke dag Pasen. Want Jezus is Heer. God werkt krachtig voor ons, zegt Paulus. Niets en niemand houdt Hem tegen.

4         In Gods krachtenveld staan.
Gemeente, zo richten we ons op Efeze 1:19. En dan vallen er twee dingen in het bijzonder op.

Overtuigd.
Allereerst: Paulus beschrijft op drie manieren hoe krachtig God werkt. Het gaat over een eindeloze bron aan kracht. Een met zoveel energie dat die overstroomt. En het is een kracht die alle tegenstand overwint. Blijkbaar mogen we op geen enkele manier klein denken van God. Zomaar kan dat gebeuren. Want Golgota lijkt porreus. Maar zo overwint God onze zonde en wint Hij onze harten. De opstanding lijkt maar wankel omdat alleen een paar gelovigen Jezus getuigen zijn. Maar in de opstanding blijkt Gods trouw en het is de uitkomst van zijn beloften.[ix] De kerk komt over als een kwetsbaar project. Maar de Geest zelf woont in haar (Efeze 2:22) en Jezus is allereerst aan haar gegeven (Efeze 1:22).

Juist in het voor onze ogen zwakke moeten wij blijkbaar Gods kracht verstaan (1 Korintiërs 1:18-25 en 2 Korintiërs 12:10). Makkelijk hebben onze eigen ogen en blikrichting de overhand. Laten we meekijken met het evangelie.

Kijk om je heen in de gemeente.
Het tweede is de bijzonderheid dat dit gedeelte uit Efeze 1 een gebed is. Paulus bidt dat gelovigen gaan zien hoe het werkelijk is (1:18). En dan bidt Paulus om drie dingen. De eerste twee (hoop en heerlijkheid) gaan over de toekomst. Wat is er veel om naar uit te zien. Het derde is dat onze ogen open gaan voor Gods kracht. Daarover ging het in deze preek. Dat gaat over het hier en nu. Anders gezegd: het is begonnen, Gods nieuwe werkelijkheid.[x] Kunnen wij dat zien, ervaren? Daarom bidt Paulus. We hebben gehoord dat dat vraagt om meekijken met het evangelie.

En kijk dan ook goed om je heen. Kijk rond in de gemeente, broers en zussen. Zie je Gods kracht?

Volgende week doet … belijdenis van zijn geloof en wordt hij gedoopt. Dat is Gods kracht. Hij hoort door de doop bij de machtige Heer (1 Petrus). De week erop is er missie-zondag. Op tal van manieren staan we in de eredienst en in workshops stil bij missionaire activiteiten die dichtbij en veraf plaatsvinden. Doe mee en geniet van alles wat er (al) gebeurt en laat je, als dat op je pad komt, inschakelen. Niet lang daarna vieren we Hemelvaart. Even daarna doet een groep jongeren belijdenis van het geloof en vieren we avondmaal. De week daarop worden nieuwe ambtsdragers bevestigd.

Het is begonnen. En het gaat maar door, dat krachtige werk van Jezus (Efeze 1). Wie kan het stoppen? Als dat nog nooit gelukt is, kun je beter andersom doen. Doe mee. Leef volop in Gods krachtenveld.

—————————————————–

[i] Zie Is het vreemd om in God te geloven? Preek Efeze 1:18.
[ii] Zie Gods bevrijdende keuze. Preek Dordtse Leerregels.
[iii] Zie Opgewekt door de Geest. Paaspreek 2015. Petrus verwijst naar het boek 1 Henoch, de aan de opstandige geesten verkondigende Christus. En dat allemaal in een paar zinnen.
[iv] Zie De tijger in mij en de leeuw van Juda.
[v] Zie Opnieuw geboren in hoop. Preek 1 Petrus 1 (en andere preken over 1 Petrus),
[vi] Zo laat het slot van Marcus zich lezen: de discipelen/apostelen gaan hun Heer in alles volgen. Zie Hoe alles verandert en hetzelfde blijft.
[vii] Zie ook het slot van de preek Guided tour door het koninkrijk, een preek over Psalm 1. En zie De kerk kan niet zonder wraakpsalmen (Nederlands Dagblad 2012).
[viii] Zie ook de preek over 1 Petrus 1, toen gehouden bij de moord op christenen in Noord-Afrika door IS.
[ix] Zie apologetiek en Pasen, punt 2 in de handout Hij is opgestaan (Catechismus 17).
[x] Zie een preek over ‘het kleine begin’ (m.n. punt 3 daarvan) in het kader van Pasen (Catechismus 17 en 44).

Voorbeeldliturgie
Welkom
votum
groet
LB 622:1, 4 en 6 Nu triomfeert de Zoon van God

Vrijheidswet (Galaten 5)
GK Psalm 50:11 leven als dank aan God
Gebed

Kinderen naar voren
Genesis 13 (Abram en Lot gaan uit elkaar)
Opwekking 710 (zegen mij)
Kinderen naar kring

Lezen 1 Petrus 3:17-22 en Efeze 1:17-23
Zingen Dit huis een herberg onderweg (A.F. Troost melodie Psalm 84)

Verkondiging Hier is het elke dag Pasen

1. Oog voor Gods geweldige kracht
2. Petrus en Paulus; beiden onverwacht geroepen door de Levende
3. Tegendraads evangelie
4. In Gods krachtenveld staan.
• Overtuigd
• Kijk om je heen in de gemeente

LvdK 215 Christus onze Heer verrees

Dankgebed en voorbede afgesloten door
Onze Vader (melodie Elly en Rikkert)
Kinderen komen terug en
Collecte

Psalm 145: 1 en 2 nieuwe berijming http://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-145
zegen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.