Leef tot eer en lof van God. Preek Psalm 148 en Romeinen 12:1&2. Afsluiting 1 gemeenteproject Beloved

Afgelopen zes weken hebben we intensief met elkaar opgetrokken in het project Beloved. Hoe zet je je leven, je relatie en relatievorming in Gods licht? Vandaag de eerste afronding daarvan. We stemmen in met een uitbundig lied: loof de HEER (Psalm 148).

Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1        Afsluiten met lof aan God.
Deze en volgende week zondag sluiten we gemeenteproject Beloved af. Afsluiten is niet helemaal het goede woord. We zijn het gesprek over relaties en relatievorming gestart en dat gesprek gaat door. En een aantal afspraken (lezingen e.a.) dat niet door kon gaan vanwege extra COVID-maatregelen staat voor later op het program.

Als we deze afgelopen zes weken van ons project afronden wil ik dat graag doen met Psalm 148 en 1 Korintiërs 7. Die laatste staat volgende week op het rooster. Paulus zet ons leven en onze relaties in het licht van de nieuwe tijd die in Jezus is begonnen. ‘De wereld die we kennen gaat ten onder’ zegt Paulus. Het is een aansporing om je leven allereerst te leven met ‘tegenover’ Jezus.[i]

En vandaag Psalm 148. Dat lied is een loflied. Het hoort tot de zogenaamde Hallel-Psalmen (Psalmen 113 (115) – 118, (120-134 zegt de Talmoed) 135 & 136, 145-150).[ii] Na zoeken, klagen en belijden eindigt het Psalmenboek met alleen nog maar uitbundige lofzang. ‘Halleluja’; zo begint en eindigt dit lied.

Loof de HEER, bewoners van de hemel…
Loof Hem, zon en maan…, heldere sterren…
Loof de HEER, bewoners van de aarde….
Loof Hem… jonge mannen en jonge vrouwen,
oud en jong tezamen.
(Psalm 148: 1, 3, 7, 11&12).

Alles en iedereen – heel Gods schepping; doe mee in de lofzang op God(s naam). Psalm 148 zegt hoe het zal zijn als koning Jezus komt. Laten we na zes weken intensief met elkaar te hebben opgetrokken in gemeenteproject Beloved meedoen met dit lied, gemeente. Loof de HEER!

Natuurlijk; na zes weken ben je niet overal ‘uit’. Integendeel. Wat is het soms zoeken. Maar: loof God dat Hij ons geschapen heeft en schept. Dat Hij ons een plek geeft in zijn universum. Loof Hem om liefde en trouw die Hij geeft. Loof Hem dat je elkaar als gemeente hebt. Loof God dat Hij ons schept als relationele wezens om (ook) daarin op Hem te lijken (Genesis 1:26); Eén God die zich laat kennen als Vader, Zoon en Heilige Geest. Loof de HEER!

Er is ook teleurstelling. Want niet alles kon doorgaan zoals we hadden gepland. Maar loof God om alle gaven die zijn ingezet in gemeenteproject Beloved. Loof God de Geest voor alle gaven die Hij geeft in het midden van de gemeente. Loof God dat we dit hebben gedaan met jong en oud (Psalm 148:12); van de kinderkring tot en met high tea met ouderen, van jongerenvereniging JOB tot aan groeigroepen en kringen. Een samenzijn in eensgezindheid van en voor heel de gemeente om Gods wil te verstaan. Loof de HEER!

Onze lof aan God geven we niet alleen een plek in de liederen maar ook in een dankgebed voor alles wat we hebben gekregen. Zoals … aan het begin van dit project heeft gebeden om een zegen zo zal … de Heer straks danken.

2         Dichtbij de Heer leven.
Loflied Psalm 148 volgt de schepping zoals die beschreven staat in Genesis 1. Het begint niet ons, mensen (zoals wij meestal geneigd zijn om te doen). De blik gaat eerst omhoog: ‘loof de HEER, bewoners van de hemel… herauten van de HEER… hemelse machten’ (Psalm 148:1&2). Hoe loven zij God? Denk aan de cherubs, die machtige wezens die Ezechiël zag.[iii]Zij loven God in zijn heiligheid voortdurend. Hoe loven de hemelse machten de HEER? Denk aan Kerst. De legermachten zingen het strijdlied ‘Ere zij God’ (Lukas 2).[iv] Loof de HEER!

Dan gaat de blik naar zon, maan en sterren. Hoe loven zij God? Denk aan Psalm 19 en Romeinen 1. Zonder taal getuigen sterren(stelsels) van Gods scheppingskracht en eeuwigheid.

Orionnevel astrofotos.nl

Orionnevel. Zonder taal getuigt Gods schepping van Hem; loof de HEER (foto http://www.astrofotos.nl).

Je kunt niet door een telescoop kijken of beelden van de Hubble zien zonder onder de indruk te raken. Dat is Gods majesteit. Zon, maan en sterren(stelsels) zijn geen goden – zoals men toen dacht – maar schepsels. God geeft hen een plek (Psalm 148:6). Loof de HEER!

Vervolgens komt de aarde in beeld. Zeemonsters. Hagel, sneeuw en stormwind staan in Gods dienst (Psalm 148:8). Zo loven zij de HEER. Het is te makkelijk om te zeggen dat men in die tijd nog geen weeronline had. Ieder mens is wel eens onder de indruk van de natuurelementen. Wat een kracht en/of schoonheid kan daar vanuit gaan. Zo verwijzen ze naar de Schepper. Loof de HEER!

En nadat bergen en andere (veld)dieren in beeld zijn gekomen, is het de beurt aan ons – mensen. Loof de HEER! En nu moet je goed opletten. Hier worden heel bijzondere dingen gezegd:

Laten zij loven de naam van de HEER,
alleen zijn naam is hoogverheven,
zijn luister gaat aarde en hemel te boven.
Hij verhoogt het aanzien van zijn volk,
de roem van al wie Hem trouw zijn,
het volk van Israël, dat Hem nabij is.
(Psalm 148:13&14).

Hoor je!? Wie is nabij/dichtbij de HEER? Dat zijn toch die hemelbewoners waar Psalm 148 mee begon? Zij wonen in de hemel bij God…. Of anders de sterren of astronauten; zijn die dichter bij God dan wij hier op aarde? Nee. Zo ‘denkt’ de Bijbel niet.[v] Als het over God gaat gaat het niet om afstanden in kilometers of lichtjaren, over groots/indrukwekkend of marginaal. De Bijbel zegt: God troont in heiligheid én is bij de nederige van hart (Jesaja 57:15).[vi] Psalm 148 zegt dat wie God trouw is, door Hem zal worden verhoogd. Juist bij de mens gaat het in Psalm 148 over het besef dat Gods luister hemel en aarde te boven gaat![vii] Zie je? In het geheel van Gods indrukwekkende schepping (Psalm 148) krijgt de mens een bijzondere plek. Je mag God van dichtbij leren kennen (zo ligt er een link met Psalm 149 over Gods vreugde in ‘de getrouwen’). God nodigt je uit om met Hem te leven. Zo deed Hij bij Henoch. Die wandelde met God en was er niet meer (Genesis 5).[viii] Zo wordt God in Jezus mens. Jezus geeft zijn leven op Golgota. Zo dichtbij is God ons gekomen! Jezus zegt: volg mij.

kruis1

God is ons in Jezus in alles gelijk geworden, tot in de dood. Zo dichtbij is God bij ons (foto unsplash.com).

Heel je leven.
Bij dit evangelie hebben we de afgelopen weken steeds stilgestaan. Nu we Beloved afronden komen we daar weer op uit. Leef met de Heer. Leef voor de Heer. Wie je maar bent. Homo, hetero, alleenstaand, getrouwd, gescheiden, jong en oud. Psalm 148 wil niet zeggen dat je ook wel eens de tijd neemt om God te loven (zondag ofzo). Psalm 148 spreekt een levensles uit. Gods volk heeft het moeten leren dat het ware offer is dat je God in een toegewijd hart en leven looft, eert en dankt (Psalm 50).[ix] Je leven is een loflied voor God. Zoals sterren(stelsels), natuurelementen en dieren God eren door er te zijn en de plek in te nemen die God hen geeft, leef zo met Jezus. Om met Paulus te spreken: wees een (lof)offer dat God graag aanneemt (Romeinen 12:1, zie Leviticus 7). Doe niet mee met de wereld en hoe die denkt over je lichaam, seksualiteit, relatievorming maar leef als nieuwe mensen (Romeinen 12:2). Dit is de essentie, gemeente. Zo makkelijk kun je denken bij relatievorming, trouwen, scheiden, LHBT+ en de kerk: hoe kijk ik ertegen aan? Wat komt mij goed uit? En als iedereen het (vandaag) zo doet, dan kunnen wij dat toch ook? Psalm 148 en Romeinen 12 herinneren je aan je roeping en bestemming: loof de HEER! Weerspiegel Gods trouw en laat zo zien dat Jezus je Heer is.

3        Heel de gemeente.
Psalm 148 kent nog een bijzonderheid, gemeente. In vers 12 proef je al een beetje Pinksterfeest. Iedereen wordt opgeroepen mee te doen aan Gods lof:

(Loof Hem) jonge mannen en jonge vrouwen,
Oud en jong tezamen.

De profeet Joël zegt dat God zijn Geest niet langer op enkelingen (profeten, mannen) zal uitstorten maar op ieder mens en Petrus herinnert zich dat woord als de Geest Jezus’ leerlingen bezielt (Joël 2:28, Handelingen 2:16vv). Heel de gemeente is een lofzang voor God. Loof de HEER, gemeente!

Wat betekent dit voor ons, Kandelaarkerk? Wij hebben een gemeente met diverse generaties. Veel kleine kinderen, veel jongeren, jongvolwassenen, gezinnen, dertigers en veertigers, vijftigers, vijfenzestigplussers en leden van zeventig en boven de tachtig jaar. Wat is dat bijzonder. Dat is echt iets om te koesteren.

Tegelijk betekent dit voor ons allen ook een opdracht. Want iedere nieuwe generatie doet de dingen weer op haar eigen manier, hopelijk in geloofsverbondenheid met generaties die zijn voorgegaan. Hoe doen wij dat in onze gemeente? Ik denk dat juist bij onderwerpen rondom relatie en relatievorming heel wat naar voren komt waarin aan de ene kant geloofsverbondenheid is (je wilt leven met de Heer) en dat er tegelijk ook verschillen zijn in generaties over de invulling daarvan. Wat vindt een nieuwe generatie van de onderwerpen die we in de afgelopen weken hebben besproken? Was het voor jullie goed om mee te doen? Wat is jullie opgevallen? Wat heb je geleerd van het luisteren naar de Bijbel en naar elkaar? Wat kan de gemeente leren van jullie? En hoe is het voor een oude(re) generatie om mee te hebben gedaan met Beloved? Was het goed om mee te doen? Wat valt je op? Wat heb je geleerd van het luisteren naar de Bijbel  en naar elkaar? Wat kan de gemeente leren van jullie?

Gemeente, laten we – als het over generaties gaat – niet doen wat er in de maatschappij wel eens gebeurt. Daarin wordt wel eens uitgemeten wat het verschil in generaties is. Of wordt er gediscussieerd of bepaalde generaties voorgetrokken of juist achtergesteld worden. Laten wij anders doen (Romeinen 12:2). Laten wij meedoen met de toonhoogte van Psalm 148: jong en oud; loof de HEER. Sta samen in het licht van zijn genade. Leef ieder tot zijn eer. Zo volgen wij het spoor van het koninkrijk van Jezus. Op naar zijn dag.

Gemeente, loof de HEER.
Dat doe je door Jezus te volgen.
Heb Jezus lief en in hem elkaar en ieder ander.


Zie Korte inleiding prekenserie Beloved (december 2021).

Voetnoten
[i] Deze verzen kwamen al een beetje aan bod in de preek (onder punt 2) van Beloved week 3 over seksualiteit, trouwen en single-zijn (Genesis 2 en 1 Korintiërs 6 en 7).
[ii] Zie Alle eer aan God. Preek Psalm 115.
[iii] Zie preek roepingsvisioen, Ezechiël 1.
 [iv] Zie Kerstpreek Gods trouw straalt (onder punt 3): de engelen zijn een leger en ‘Ere zij God’ is een strijdkreet.
[v] Zie preek Hemelvaart ‘Jezus komt eraan’ over de vraag waar de hemel is.
[vi] Zie preek Jesaja 57:15 (en zie artikel in Trouw over eerbiedskapitalen NBV21).
[vii] Dit is essentieel in het geloof. Zie preek over het tempelvisioen van Ezechiël.
[viii] Zie de eerste preek en de laatste preek van de prekenserie van gemeenteproject Beloved.
[ix] Zie preek Psalm 50.

Voorbeeldliturgie

Voorafgaand aan eredienst Advent 3 LB 444: 2 en 4 De duisternis gaat wijken

Welkom. Ouderling van dienst

Votum en groet Sela https://www.sela.nl/liederen/1/votum-en-groet.html
GK 145 (Psalm 8): 1a, 2v, 3m en 4a Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam

Gods verbondswoorden
Psalm 19:3 DNP https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-19

Kindermoment
Opwekking voor kids 3: koningskind

Afronden week 6 Beloved: Hoe houd je je relatie goed?
Zingen opwekking 708 Hoe groot is uw trouw https://www.songtexte.com/songtext/stichting-opwekking/708-hoe-groot-is-uw-trouw-o-heer-63ed024b.html
Dankgebed en gebed om Gods zegen over de eredienst

Lezen Psalm 148 en Romeinen 12:1 en 2
Verkondiging Leven als een lofzang voor God.
Zingen Psalm 148 DNP alle verzen https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-148

Geloofsbelijdenis Nicea (staande samen hardop uitspreken)

Dankgebed en voorbede, dankgebed voor wat we kregen in Beloved (jeugdouderling dankt)

Collecte

GK 147: 1 en 3 Maak muziek voor God

Zegen
Amen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.