About Matthijs Haak

Pastor/predikant Kandelaarkerk, Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Dordrecht. Steeds meer overtuigd dat Jezus het is; hem volgen geeft de juiste orde. Email: dordtsedominee@kpnmail.nl. Twitter: @Dordtsedominee.

Jezus verlost ons van onze zonden. Kerstpreek 2020 Matteüs 1:21

We vieren Kerst onder bijzondere omstandigheden. Extra zaak om aandachtig te luisteren. Welke hoop geeft Kerst? Matteüs 1:21 geeft een even kort als verbluffend antwoord. Achter deze ene zin gaat een wereld schuil. Luister en vier mee! De preek is te beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Geen Kerst zonder Matteüs 1:21.
De engel zegt tegen Jozef dat hij Maria’s zoon Jezus moet noemen omdat hij zijn volk zal bevrijden van hun zonden. Dit kind heeft een volk (blijkbaar). Hij is de zoon van koning David (Matteüs 1:1). Hij zal zijn volk bevrijden.

Gelukkig. Eindelijk. Waarvan bevrijdt Jezus? Van de Continue reading

Met de Psalmen naar Kerst. Adventspreek Psalm 51 en 103

Bij Advent leef je toe naar Jezus’ komst. Vandaag staan er twee Psalmen centraal. Boetelied Psalm 51 en loflied Psalm 103. Hoe getuigen deze liederen van Jezus (Lucas 24:44). Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1.       Het goede nieuws over kennis van zonde.
Nog even en we vieren Kerst met Matteüs 1:21: Jezus zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Omdat Matteüs zijn evangelie schrijft voor gelovige Joden, verplaatsen wij ons in de geloofswereld die die evangelist voor ogen had. Dat doen we door te luisteren naar een belangrijke geloofsbron, de Psalmen.[i] Wat zeggen die over zonde en bevrijding daarvan? Hoe getuigen deze Schriften van Jezus (Johannes 5:39, Lucas 24:44)?[ii]

We luisteren naar twee liederen uit het Psalmenboek. Twee bekende liederen. Psalm 51.[iii] Een boetelied. Een schuldbelijdenis en een gebed om een nieuw leven. En Psalm 103 waarin Gods barmhartigheid en zijn eindeloze ontferming met ons worden bejubeld. Die Psalmen horen bij elkaar.[iv] Straks meer daarover.

2.       Kijk en luister naar je Verlosser.
Eerst Psalm 51. Dat lied staat bekend als een somber lied. Wat een zwartgalligheid, zegt men dan. Nu is het inderdaad Continue reading

De woedende heer en het kwetsbare kind. Korte introductie preken Matteüs 18 (en slot Matteüs 17).

Matteüs 18 is bekend en berucht onder gelovigen. Ik heb er een aantal preken over gehouden. Het geheim van dit hoofdstuk is dat het begin en het slot bij elkaar horen. De woedende, machtige heer (vers 34) is het kwetsbare kind (vers 3). Een korte introductie op een paar preken over dit boeiende hoofdstuk.

Bekend en berucht hoofdstuk.
Matteüs 18 roept heel wat op onder gelovigen. Dat zit ‘m vooral in het stukje waarin Jezus zijn discipelen de volmacht geeft om zonde te bestraffen (vers 15-20). Maar ook in het deel over vergeving van (onderlinge) schuld (vers 21-35). De verzen 15-20 hebben, mede, een belangrijke rol gespeeld in het begrip van kerkelijke tucht of censuur. Vandaag is dat een lastig onderwerp. Bepaal je als (westers) vrij mens niet zelf wat goed en verstandig is? De verlegenheid met dit onderwerp is op zich begrijpelijk.[i] Toch is het slechts verplaatsen van problemen als je het laat bij verlegenheid. Want voorafgaand aan die verzen spreekt Jezus over Continue reading

Adembenemend. Jezus’ gelijkenis over vergeving van schuld. Preek Matteüs 18:21-35.

Matteüs 18 sluit af met een adembenemende gelijkenis. God wordt vergeleken met een woedende heer die zijn knecht overgeeft aan gerechtsbeulen (vers 34 en 35). Het onderwerp van de gelijkenis is een teer onderwerp. Vergeving ontvangen is een ding. Maar vergeving schenken? In deel drie van de preek aandacht voor de uitwerking van de betekenis van de gelijkenis. De gelijkenis past uitstekend bij Advent (Jesaja 40:2). Deze preek is de afsluiting van vier preken over Matteüs 18, zie de verwijzingen daarnaar onderaan de tekst. Via mijn podcast is de preek te beluisteren. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Gelijkenis als afsluiting van Matteüs 18.
Dit jaar mogen wij geen vuurwerk afsteken. Maar als je Matteüs 18 met vuurwerk zou vergelijken dan is de gelijkenis[i] over vergeving van schuld zeker de klap op de vuurpijl. De gelijkenis eindigt met een doodlopende weg; de woede van God Continue reading

Over polderblindheid en het zien van God. Preek Psalm 121.

Op deze feestelijke zondag vieren we het heilig avondmaal (ochtend) en wordt de heilige doop bediend (middag). Als voorbereiding daarop een korte preek over plegrimslied Psalm 121. Een lied om de moed erin te houden en verder te kijken dan je neus lang is. De preek is te beluisteren op mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

Polderblindheid.
Mensen die in de Alblasserwaard zijn opgegroeid hoef ik niet te vertellen wat polderblindheid is. Voor wie het niet weet: je kunt zo gewend raken aan de pracht om je heen dat je het niet meer ziet. Je bent er blind voor. Kijk deze foto Continue reading

Wie getuigt er in ‘de zaak’ van Jezus? Preek Johannes 5:30-49.

Als Jezus wordt bekritiseerd voert hij vier getuigen op. Hoe geloofwaardig zijn Jezus’ getuigen? Hoe staat ‘Jezus’ zaak’ er vandaag voor? Deze preek is een vervolg op die van vorige week (Eeuwigheidszondag). Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst. De preek is te beluisteren op mijn podcast.

Gemeente van de Heer

1         De zaak tegen Jezus en Jezus’ getuigen.
Voor een rechtbank zijn getuigen belangrijk. Stel er gebeurt een ongeluk. Jij ziet het gebeuren. Dan kan het zijn dat je als getuige optreedt. Je vertelt eerlijk wat je hebt gezien. Voor de Joodse wet gold: op grond van twee of drie getuigen staat de zaak vast (cf. Matteüs 18:15-20[i]).

Blasfemisch.
In Johannes 5:30-47 is getuigen of getuigenis een belangrijk woord. Jezus’ gezag wordt betwist. Hoe komt hij erbij zichzelf Continue reading

Wat betekent de ophef over ‘anti-homoverklaringen’ op bijzonder onderwijs? Brief in NRC

De discussie over het ondertekenen van verklaringen van scholen met reformatorische opvattingen over homoseksualiteit maakt duidelijk dat de tijdgeest verandert (Homo-uitspraken ontploffen in het gezicht van minister Slob, NRC 11 november).

Ik ben blij met de uitkomst van dit debat.[i] Tegelijk vraag ik me af wat de consequenties Continue reading

Jezus roept tot leven. Eeuwigheidszondag. Preek Johannes 5:19-29

Op Eeuwigheidszondag noemen we de namen van de gemeenteleden die afgelopen jaar stierven. We ontsteken kaarsen (Johannes 8:12). We zijn verdrietig maar niet zonder hoop. Jezus zegt dat hij ieder uit het graf zal roepen. Wat bedoelt de Heer? Onderaan de preektekst staat de liturgie. De preek is te beluisteren via mijn podcast.

Gemeente van de Heer

1.     Licht op Eeuwigheidszondag.
Wat een moment zal dat zijn. Als alle doden Jezus’ stem zullen horen en uit hun graven zullen komen (Johannes 5:28 en 29). De mensen die dit jaar gestorven en begraven zijn. …. (gestorven gemeenteleden). Degenen die al honderden of duizenden jaren in hun graf liggen. Degenen die vermist zijn en nooit zijn teruggevonden (Openbaring 20:11-13). U, jij en ik; als wij sterven voor Continue reading

‘Let een beetje op elkaar.’ Preek Matteüs 18:15-20 over onderling toezicht.

‘Let een beetje op elkaar’ zei minister-president Rutte, afgelopen maart. Jezus spreekt over onderling toezicht. Wat bedoelt de Heer? We zijn toch vrije mensen? Van oudsher heeft o.a. dit tekstgedeelte een belangrijke rol gespeeld bij het toepassen van kerkelijke censuur/tucht. Een onderwerp waarover vandaag verlegenheid is. Onderstaande preek is een vervolg op de preek van vorige week over Matteüs 18:6-14 (een preek waar ik regelmatig naar verwijs). Voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst. De preek is te beluisteren via mijn podcast.

1         Onderling toezicht.
‘Let een beetje op elkaar, ik reken op u.’ Met deze prachtzin sloot onze minister-president zijn eerste Coronatoespraak af (maart jl.). Omdat we een onzekere tijd ingingen, gaf de oproep om op elkaar te letten een gevoel van saamhorigheid. Je bent niet alleen iemand op jezelf. Je hoort in de samenleving ook bij elkaar. Tegelijk waren er mensen die beducht waren. Wordt ‘letten op elkaar’ niet heel snel ‘elkaar in de gaten Continue reading

Dank God onder alle omstandigheden. Preek 1 Tessalonicenzen 5:18. Dankdag 2020

Vandaag is het dankdag. Dankdag voor gewas en arbeid, zoals het heet. Wat betekent deze dag? Door heel de liturgie heen klinken getuigenissen uit de gemeente. Je vindt die onderaan bij de (voorbeeld)liturgie en bij het 3de punt van de preek. 

Gemeente van de Heer

Vandaag is het dankdag. Dankdag voor gewas en arbeid. Een collega van me plaatste vanmorgen deze tweet:

Het leuke aan veel kerkelijke tradities is dat ze al zo lang bestaan dat ze vanzelf weer actueel worden. Dankdag. Je zegeningen tellen in Corona-tijd is een verfrissende bezigheid.

Zo is het. 1 Tessalonicenzen 5 zet ons op dat spoor. Drie aandachtspunten bij deze tekst.

1         Eén evangelie.

We lazen allerlei korte aansporingen in 1 Tessalonicenzen 5: aanvaard degenen die leiding geven. Blijf gewoon leven en je werk doen (context: verwachting van spoedige terugkeer van Jezus). Leef in vrede. Zoek het goede. Vermijd het kwade. Enzovoort. Zo sluit Paulus deze brief af.

Bij het lezen van deze korte aansporingen dacht ik terug aan Continue reading