Vier het grote mysterie van het geloof met ons mee!

Vandaag is het wereldbevrijdingsdag. Jezus’ sterven aan het kruis betekent amnestie voor alle zonden. De hartelijke en indringende uitnodiging om dit feest mee te vieren, begint met de vraag wiens zoon Jezus is.

Deze vraag wordt spannend bij het lezen van het boek In de voetstappen van de Profeet (2007) van de islamitische theoloog Tariq Ramadan. Times Magazine riep deze geleerde uit tot een van de honderd meest vernieuwende denkers van de 21ste eeuw. Ramadan werd met pek en veren Rotterdam uitgedragen maar blijft vooral onder moslimjongeren veel populariteit genieten.

Aan het begin van zijn boek wil Ramadan laten zien hoe goed het is om moslim te zijn. Om dat te bewijzen gaat hij terug naar een centrale figuur voor zowel joden, moslims en christenen: Continue reading

Celebrate the great mystery of faith with us!

Today is world liberation day. Jesus’ death at the cross means amnesty for all sins. The cordial invitation to celebrate this, starts with a question: Who’s son is Jesus?

This question raises excitement when reading ‘In the footsteps of the Prophet’ (2007) by islamic theologian Tariq Ramadan. Times Magazine named him one of the most innovative thinkers of the 21st century and he’s very popular among young muslims. At the start of his book Ramadan wants to show how good it is to be a muslim. To prove it, he points to a central figure for Jews, muslims and christians: Continue reading

Kerkelijk spreken in het licht van eenheid

De predikanten F. Bijzet en J.J. Burger leverden afgelopen week beiden een bijdrage over de relatie tot de Rooms-katholieke Kerk, inzake de positie van de paus en de eucharistie (ND van resp. 5 en 12 maart jl.). Juist met het oog op de relatie tot die Kerk is het te waarderen dat zij niet alleen genuanceerd zijn in hun opvatting maar ook blijk geven van een gezond zelfbewustzijn van de eigen kerkelijke identiteit.

Continue reading

Paus Benedictus XVI en protestantse gelovigen

Onderstaande brief schreef ik in het NRC Handelsblad van 8 & 9 maart 2013 (opinie & debat). Directe aanleiding was een artikel van Hans Küng waarin hij pleitte voor allerlei vernieuwingen in de R.-K. Kerk; een ‘Vaticaanse Lente’ (geplaatst in de krant van een week eerder). Wie vanuit de kern van het evangelie (Luc.24:44 vv, 2 Petr.1:16 vv) naar het werk van de vorige paus kijkt, komt tot de conclusie dat Continue reading

Pardonner est son métier. Over de eigenheid van Jezus.

Hoe closer je met elkaar wordt, des te heftiger gaat het eraan toe als het misgaat. Juist intimi kunnen elkaars grootste aartsvijand worden. Uit woede worden bijvoorbeeld niets-verhullende foto’s op het internet geplaatst als een relatie uitgaat. Hoe is dit in de relatie tussen God en ons? Pardonner est son métier – wordt wel van God gezegd. God vergeeft want Hij is een ‘beroeps'(vergever). In Lucas 12 staat een opvallend woord van de Heer. Wie lastertaal spreekt tegen de heilige Geest zal niet worden vergeven Continue reading