Leven in alle volheid. Hagepreek duurzaamheid, Johannes 10:10

We hebben dit weekend gemeentekampeerweekend. Daarbij hoort een Hagepreek. Veel gemeenteleden zijn op de camping. De dienst wordt gebeamd en gestreamd zodat de dienst ook thuis/elders mee te vieren is. Thema: duurzaamheid. Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         De herder die leven geeft.
Jezus zegt dat hij is gekomen om ons het leven te geven (Johannes 10:10). Leven in overvloed (Statenvertaling). Leven in al zijn volheid (Nieuwe Bijbelvertaling). Waar de evangelisten Matteüs, Marcus en Lucas spreken over ‘het koninkrijk Continue reading

Jezus’ (vol)macht om zonden te vergeven. Preek Matteüs 9:1-8

Het evangelie van Matteüs brengt weer iets nieuws ter sprake. Jezus claimt zonden te vergeven. Hierover ontstaat grote consternatie; Jezus zou godslasterlijke, blasfemische dingen zeggen. Wij kunnen ons de ophef misschien maar lastig voorstellen. Toch is wat Jezus zegt en doet van belang. Dat blijkt bijvoorbeeld in deze dienst waarin de heilige doop tweemaal wordt bediend. Hieronder een voorbeeldliturgie. Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast

Voor het eerst in de eredienst gebruik ik de NBV21 (herziening van de Nieuwe Bijbelvertaling 2004). Zie voetnoot x waar ik deze keuze toelicht. Deze preek vormt een tweeluik met Ook de dood wordt een halt toegeroepen (vervolg Matteüs 9).  

Gemeente van de Heer

1         Jezus’ autoriteit/macht.
Macht of autoriteit is een beladen woord. Denk aan president Loekasjenko van Wit-Rusland. Hij slaat demonstraties met harde hand neer. Laatst dwong hij zelfs een vliegtuig te landen om een journalist op te kunnen pakken. Wit-Rusland wordt een autoritair regime genoemd. En daarmee willen wij in het vrije Westen niets te maken hebben. Maar goed: ook bij ons kan het fout gaan als het om macht of autoriteit gaat (Toeslagenaffaire e.a.).

Ik begin met het woord autoriteit/macht omdat dat een belangrijk woord is in Continue reading

Jezus leert dat je elkaar nodig hebt. Preek 1 Korintiërs 12 over diaconaal gemeentezijn

Vandaag staan we in het bijzonder stil bij het werk van de diakenen. Met de woorden van 1 Korintiërs  12: Jezus’ gemeente is een lichaam. De dienst is voorbereid met en door de diakenen van de gemeente. Je kunt de preek beluisteren via mijn podcast. Voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de Heer

1         Aan Jezus’ tafel leer je naar de ander om te zien.
Vandaag staat het werk van de diakenen centraal. Beter gezegd: we staan erbij stil dat we een diaconale gemeente te zijn. Met de woorden van 1 Korintiërs 12: we zijn een lichaam. Zoals lichaamsdelen elkaar nodig hebben zo is iedereen en iedere gave nodig om gemeente te zijn in Jezus’ naam.

Avondmaal.
Bedankt, zussen en broers diakenen, dat jullie met het idee kwamen om tijdens een eredienst stil te staan bij jullie werk. Niet voor niets hebben we ervoor gekozen om dat vandaag te doen. We vieren het heilig Continue reading