God is de goede rechter. Preek Psalm 51

Preek in de serie over de Psalmen. De vorige keer Psalm 50. Nu de verpersoonlijking van dat lied, Psalm 51. Ik kies voor de Bijbel in Gewone Taal en leg in de preek uit waarom. Voorbeeldliturgie: zie onderaan de preektekst.

1         Alles, álles in het licht van Gods trouw.
In het luisteren naar de Psalmen vandaag hét boetelied; Psalm 51. De Psalmen kunnen er wat van. Als het gaat over klagen, vragen of verwensen. Maar zeker ook als het gaat om het belijden van schuld, onrecht en zonde (Psalm 6, 32 e.a.). Dat maakt de Psalmen zo Continue reading

Korte samenvatting ‘Bijbelse’ vrouwelijke ambtsdragers. Verandert de GKv?

Vrouwen in de GKv kunnen dominee worden, ouderling en diaken. Daarvoor pleit een rapport dat op de synode van 2017 besproken gaat worden. Je vindt het rapport op www.gkv.nl. De vorige GKv-synode (2014) kreeg ook het advies om de ambten voor vrouwen open te stellen. Maar toen was er zoveel commotie over Continue reading

‘Bijbelse’ vrouwelijke ambtsdragers. Gedachten bij het deputatenrapport GKv

Deze blog heeft als casus: vrouw en ambt (in de GKv). Ik betoog dat dit onderwerp niet geïsoleerd bekeken dient te worden; de kerk heeft zich te verhouden tot een (op tal van punten) veranderende maatschappij. Wat is daarin de roeping voor christenen?

Een korte samenvatting van onderstaande longread-blog schreef ik op verzoek. Die vind je hier.
—-

Twee keer achter elkaar krijgt de synode van de GKv een rapport op tafel dat pleit voor het openstellen van alle ambten voor vrouwen. Blijkbaar is de GKv nu echt ‘om’. Juichkreten klinken: de synode kán nu niet anders dan meegaan in het (unanieme) voorstel van de deputaten. Wantrouwen, verwijten en zelfs dreigementen klinken ook, in soorten en maten.

Ik was niet van plan mee te doen in dit koor Continue reading

Het geheim van de zelfredzame afhankelijkheidsmens

Dank als medicijn bij #voltooidleven. Preek gehouden op dankdag 2016, naar aanleiding van Filippenzen 4:6 en 11-13. Gehouden in de Zuidhovenkerk, in een eredienst van de CGK en GKv. Voorbeeldliturgie: zie onderaan.

Gemeente van onze Heer Jezus Christus

Voordat we gaan danken voor alles wat God ons geeft, eerst een paar woorden naar aanleiding van Filippenzen 4. Deze brief past, bij uitstek, bij dankdag. Filippenzen wordt de brief van blijdschap, vreugde of dank genoemd.

Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk (1:3)
Laat de Heer uw vreugde blijven (3:1, 4:4)
Jullie zijn mijn vreugde (4:1, 4:10)

Zeker in vergelijking met andere Continue reading