Vier het grote mysterie van het geloof met ons mee!

Vandaag is het wereldbevrijdingsdag. Jezus’ sterven aan het kruis betekent amnestie voor alle zonden. De hartelijke en indringende uitnodiging om dit feest mee te vieren, begint met de vraag wiens zoon Jezus is.

Deze vraag wordt spannend bij het lezen van het boek In de voetstappen van de Profeet (2007) van de islamitische theoloog Tariq Ramadan. Times Magazine riep deze geleerde uit tot een van de honderd meest vernieuwende denkers van de 21ste eeuw. Ramadan werd met pek en veren Rotterdam uitgedragen maar blijft vooral onder moslimjongeren veel populariteit genieten.

Aan het begin van zijn boek wil Ramadan laten zien hoe goed het is om moslim te zijn. Om dat te bewijzen gaat hij terug naar een centrale figuur voor zowel joden, moslims en christenen: Continue reading

Celebrate the great mystery of faith with us!

Today is world liberation day. Jesus’ death at the cross means amnesty for all sins. The cordial invitation to celebrate this, starts with a question: Who’s son is Jesus?

This question raises excitement when reading ‘In the footsteps of the Prophet’ (2007) by islamic theologian Tariq Ramadan. Times Magazine named him one of the most innovative thinkers of the 21st century and he’s very popular among young muslims. At the start of his book Ramadan wants to show how good it is to be a muslim. To prove it, he points to a central figure for Jews, muslims and christians: Continue reading