Gekruisigd voor de wereld. Preek Goede Vrijdag over Galaten 6:14 (Marcus 15)

Vandaag is het wereldbevrijdingsdag. Jezus sterft op Golgota. De evangeliën vertellen het. De nieuwtestamentische brieven leggen het uit. Paulus zegt dat de wereld voor hem gekruisigd is en hij voor de wereld (Galaten 6:14). Dat woord staat centraal (in een serie preken over Galaten). We zingen (koor, gemeente) delen uit het oratorium ‘Het lam dat ons doet leven’ (Borkent/Zwart). Een voorbeeldliturgie staat onderaan de preektekst.

Gemeente van de gekruisigde Jezus

Uniek.
Vandaag is de belangrijkste dag van het geloof. Jezus gekruisigd. Het evangelie vertelt het (Marcus e.a.). De nieuwtestamentische brieven leggen uit wat Jezus’ kuisdood betekent. We luisteren naar Galaten. Aan het begin van Continue reading