Kerk in een post-truth samenleving

De synode van de GKv heeft moedig gehandeld door te besluiten in het m/v-ambt-dossier. De hete aardappel is niet doorgeschoven. Vervolgens komen tal van reacties los. Dat varieert van het wijzen op de vrede van Christus tot aan de oproep de kerk te verlaten. Ik vraag me af welke zin deze reacties hebben als niet eerst duidelijk wordt in welk vaarwater het schip van de kerk zich bevindt.

Ervaring
Om daar goed zicht op te krijgen moet allereerst een hindernis omzeild worden. Deze hindernis is zo lastig dat het gesprek meestal verzandt als je daarbij ook maar in de Continue reading

Korte samenvatting ‘Bijbelse’ vrouwelijke ambtsdragers. Verandert de GKv?

Vrouwen in de GKv kunnen dominee worden, ouderling en diaken. Daarvoor pleit een rapport dat op de synode van 2017 besproken gaat worden. Je vindt het rapport op www.gkv.nl. De vorige GKv-synode (2014) kreeg ook het advies om de ambten voor vrouwen open te stellen. Maar toen was er zoveel commotie over Continue reading

‘Bijbelse’ vrouwelijke ambtsdragers. Gedachten bij het deputatenrapport GKv

Deze blog heeft als casus: vrouw en ambt (in de GKv). Ik betoog dat dit onderwerp niet geïsoleerd bekeken dient te worden; de kerk heeft zich te verhouden tot een (op tal van punten) veranderende maatschappij. Wat is daarin de roeping voor christenen?

Een korte samenvatting van onderstaande longread-blog schreef ik op verzoek. Die vind je hier.
—-

Twee keer achter elkaar krijgt de synode van de GKv een rapport op tafel dat pleit voor het openstellen van alle ambten voor vrouwen. Blijkbaar is de GKv nu echt ‘om’. Juichkreten klinken: de synode kán nu niet anders dan meegaan in het (unanieme) voorstel van de deputaten. Wantrouwen, verwijten en zelfs dreigementen klinken ook, in soorten en maten.

Ik was niet van plan mee te doen in dit koor Continue reading

Kerkzijn in een ik-gerichte tijd

Dominee Ferdinand Bijzet maakt gehakt van de keuze van jongeren die geen belijdenis doen in de kerk, maar in een tuin (ND 30 augustus). Op Twitter vond iemand het bespottelijk dat de kerkenraad als een knipmes buigt voor zo’n verzoek. Op dit soort reacties kon je wachten. Toch zitten die er flink naast. Want de dilemma’s die de vrijgemaakte kerk van Zwolle-West ervaart (ND 27 augustus), gaan niet alleen over belijdenis doen Continue reading

Schulderkenning en nieuw belijden als weg tot kerkelijke eenheid

Eep Talstra brengt tegenover schaamte over kerkelijke verdeeldheid het bijbelse element van vreugde in (ND, 25 okt.). Zowel in het bijbelboek Handelingen als in de kerkelijke praktijk van vandaag blijkt dat we allemaal ontvangers van dezelfde Geest zijn, aldus Talstra. Heb vooral oog voor wat Christus in zoveel kerken en gemeenschappen doet, zegt de emeritus hoogleraar.

Berouw
Juist als we uitgaan van het ene, gegeven Cadeau is het bijzonder op te merken wat Continue reading

Studie vrouw en ambt in het licht van kerkelijke eenheid

In het ND van dinsdag 23 april was te lezen dat de uitkomst inzake ambt en vrouw anders komt te liggen als je daar vanuit een nieuwe invalshoek naar kijkt. Meewarige blikken kreeg het kerkgenootschap van de GKv al eerder omdat zij maar weer eens een studie liet verrichten naar ambt en vrouw: welk nieuw licht zal dát op de zaak werpen?

Continue reading

Kerkelijk spreken in het licht van eenheid

De predikanten F. Bijzet en J.J. Burger leverden afgelopen week beiden een bijdrage over de relatie tot de Rooms-katholieke Kerk, inzake de positie van de paus en de eucharistie (ND van resp. 5 en 12 maart jl.). Juist met het oog op de relatie tot die Kerk is het te waarderen dat zij niet alleen genuanceerd zijn in hun opvatting maar ook blijk geven van een gezond zelfbewustzijn van de eigen kerkelijke identiteit.

Continue reading

Paus Benedictus XVI en protestantse gelovigen

Onderstaande brief schreef ik in het NRC Handelsblad van 8 & 9 maart 2013 (opinie & debat). Directe aanleiding was een artikel van Hans Küng waarin hij pleitte voor allerlei vernieuwingen in de R.-K. Kerk; een ‘Vaticaanse Lente’ (geplaatst in de krant van een week eerder). Wie vanuit de kern van het evangelie (Luc.24:44 vv, 2 Petr.1:16 vv) naar het werk van de vorige paus kijkt, komt tot de conclusie dat Continue reading

Een nieuw begin voor Christus’ kerk

De Heer heeft ons op onze kerkelijke wegen dood laten lopen. Teruggaan in (redelijk) bekende paden is daarom geen optie. Een goede probleemanalyse en daarbij behorende bekering is nodig. En vooral navolging.  Want dwars door alle kerken heen wijst de Heer een nieuw begin aan.

De uitnodiging van de PKN aan het adres van afgescheiden kerken om te zien of er dwingende redenen zijn om niet samen op trekken moet aanvaard worden zegt ds. Bert Loonstra (ND, 1 februari). In diezelfde krant zei ds. Buijs dat kerkelijke eenheid een achterhoedegevecht is dat alleen maar meer verdeeldheid Continue reading